Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

70. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vojnih grobiščih (BRUVG), stran 465.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vojnih grobiščih (BRUVG)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vojnih grobiščih (BRUVG), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. oktobra 2013.
Št. 003-02-9/2013-9
Ljubljana, dne 4. novembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O VOJNIH GROBIŠČIH (BRUVG)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vojnih grobiščih, podpisan v Ljubljani 3. maja 2013.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in ruskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vojnih grobiščih
Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske federacije, v nadaljevanju – pogodbenici,
z željo zagotoviti dostojen počitek in obeležitev spomina vojakov in civilistov, ki so bili ubiti in so preminuli med prvo in drugo svetovno vojno, drugimi vojnimi dejanji ali v zvezi z njimi,
na podlagi splošno priznanih načel in norm mednarodnega humanitarnega prava, in sicer določil Ženevskih konvencij o zaščiti žrtev vojne z dne 12. avgusta 1949 ter dodatnih protokolov k njim z dne 8. junija 1977,
sta se strinjali o sledečem:
1. člen
Pomen izrazov
Pojmi, ki se uporabljajo v tem sporazumu, pomenijo naslednje:
a) »vojna grobišča« – kraji, kjer so pokopani vojaki in civilne osebe, ki so bili ubiti oziroma so preminuli med vojno, med vojnimi dejanji ali v zvezi z njimi, vključno s posamičnimi in skupnimi grobovi, pokopališči ali deli pokopališč ter nagrobniki, spomeniki in drugimi spominskimi obeležji, ki so bili postavljeni z namenom ohranitve spomina nanje;
b) »ruska vojna grobišča« – vojna grobišča, kjer so pokopani ruski (sovjetski) vojaki in civilisti na ozemlju Republike Slovenije;
c) »slovenska vojna grobišča« – vojna grobišča, kjer so pokopani slovenski vojaki in civilisti na ozemlju Ruske federacije;
d) »evidenca vojnih grobišč« – odkritje in določitev krajev nahajanja vojnih grobišč ter njihovo dokumentiranje;
e) »urejanje vojnih grobišč« – označevanje meja grobišč, namestitev spominskih obeležij, nagrobnikov, spomenikov ali drugih spominskih obeležij ter z naštetim povezani ukrepi;
f) »vzdrževanje vojnih grobišč« – zagotavljanje ohranjanja vojnih grobišč, vzdrževanje ustreznega stanja in reda ter izvajanje potrebnih popravil;
g) »pristojni organi« – organi ali organizacije, ki sta jih pogodbenici določili za izvajanje sporazuma.
2. člen
Področja sodelovanja
1. Pogodbenici med seboj sodelujeta in sprejemata ukrepe za evidentiranje vojnih grobišč, njihovo vzpostavitev in vzdrževanje in rešujeta vprašanja, povezana z izkopom, prenosom in ponovnim pokopom posmrtnih ostankov vojakov in civilnih žrtev vojn in vojnih dejanj ali v zvezi z njimi.
2. Pogodbenici evidentirata, vzpostavljata in vzdržujeta vojna grobišča v skladu z zakonodajo države, na ozemlju katere se grobišča nahajajo.
3. Pogodbenici se po pristojnih organih obveščata o obstoju, krajih nahajanja in stanju ruskih in slovenskih vojnih grobišč, si izmenjujeta druge podatke in dokumente, ki se nanašajo na navedeno.
4. Pogodbenici v skladu z zakonodajo svojih držav sodelujeta z namenom zagotoviti dostop do razpoložljivih dokumentov, ki se nanašajo na ruska in slovenska vojna grobišča.
5. Vsaka pogodbenica v skladu z zakonodajo svoje države, vključno s predpisi o javnem redu in mednarodnimi sporazumi, katerih članica je, nudi potrebno podporo državljanom države druge pogodbenice zaradi obiska vojnih grobišč, ki se nahajajo na njenem ozemlju, da bi ohranili spomin na preminule in ubite.
6. Pogodbenici si zagotavljata pravico do spremljanja stanja vojnih grobišč, ki se nahajajo na ozemlju držav pogodbenic, in sicer preko diplomatskih predstavništev, konzulatov in pristojnih organov.
7. Pogodbenici se nemudoma obvestita o vseh znanih primerih protipravnih dejanj zoper vojna grobišča države druge pogodbenice, sprejemata ukrepe za vzdrževanje ustreznega reda in preprečevanje takšnih protipravnih dejanj v prihodnje. Stroške odstranitve posledic škode protipravnih dejanj zoper vojna grobišča krije pogodbenica, na ozemlju katere so se takšna dejanja zgodila.
3. člen
Namestitev vojnih grobišč
1. Pogodbenici si zagotavljata stalno (časovno neomejeno) ter brezplačno uporabo zemljišč namenjenih za obstoječa ali na novo urejena vojna grobišča.
2. Če bo zemljišče, ki se zagotavlja v skladu s prvim odstavkom tega člena, potrebno nameniti drugim višjim družbenim potrebam, bo pogodbenica, na ozemlju države katere se vojno grobišče nahaja, zagotovila brezplačno dodelitev drugega zemljišča ter prevzela stroške prekopa posmrtnih ostankov, prenosa spominskih obeležij in ureditve vojnega grobišča na novem kraju.
3. Izbira novega zemljišča, ureditev vojnega grobišča na njem, prekop posmrtnih ostankov in prenos spominskih obeležij je mogoč le s soglasjem druge pogodbenice.
4. Ureditev novih ruskih in slovenskih vojnih grobišč se opravi na krajih, kjer so posmrtni ostanki odkriti oziroma na drugih krajih, ki so primerni za obeležitev spomina na preminule, na podlagi soglasja pogodbenic.
5. Če bo na podlagi arhivske dokumentacije ali sodne odločbe ugotovljeno, da so ruska ali slovenska vojna grobišča nekoč obstajala, vendar ne obstajajo več, pri čemer izkop in prenos posmrtnih ostankov nista več mogoča, bo pogodbenica, na ozemlju katere se je nahajalo vojno grobišče, na prošnjo druge pogodbenice zagotovila v neposredni bližini ustrezen prostor za namestitev spominskih obeležij.
6. Če so v neposredni bližini ali na ozemlju vojnih grobišč po tem sporazumu grobišča vojakov tretjih držav, se ta okoliščina upošteva ob reševanju vprašanj povezanih z vzpostavitvijo in vzdrževanjem.
4. člen
Izkop in ponovni pokop posmrtnih ostankov
1. Izkop posmrtnih ostankov iz vojnih grobišč zaradi ponovnega pokopa izven države, v kateri so bili prvotno pokopani, se opravi na prošnjo zainteresirane pogodbenice ter s soglasjem druge pogodbenice, pri čemer se takšna prošnja in soglasje posreduje preko pristojnih organov ali po diplomatski poti.
2. V primeru soglasja o prenosu ostankov, predvidenega v prvem odstavku tega člena, bosta pogodbenici preko pristojnih organov uskladili postopek v zvezi z izkopom in predajo posmrtnih ostankov zainteresirani pogodbenici.
3. Sprememba kraja pokopa posmrtnih ostankov na ozemlju države, kjer so pokopani, bo opravljena le s soglasjem obeh pogodbenic ter v skladu z zakonodajo te države.
4. Pri izkopu posmrtnih ostankov zaradi spremembe kraja pokopa ter pri ponovnem pokopu so lahko prisotni predstavniki zainteresirane pogodbenice.
5. Na podlagi rezultatov izkopa in ponovnega pokopa posmrtnih ostankov bodo pristojni organi pogodbenic sestavili ustrezne zapisnike.
6. Ob izkopu in ponovnem pokopu posmrtnih ostankov morata pogodbenici zagotoviti spoštljiv odnos do pokojnih oseb in upoštevati zakonite interese njihovih sorodnikov.
5. člen
Finančna vprašanja
1. Stroške vzdrževanja ruskih vojnih grobišč krije slovenska pogodbenica.
2. Stroške vzdrževanja slovenskih vojnih grobišč krije ruska pogodbenica.
3. Slovenska pogodbenica ima pravico na svoje stroške opravljati dela, povezana z vzdrževanjem slovenskih vojnih grobišč, ruska pogodbenica pa ima pravico na svoje stroške opravljati dela, povezana z vzdrževanjem ruskih vojnih grobišč, po uskladitvi s pristojnim organom ustrezne pogodbenice.
4. Ureditev vojnih grobišč poteka na stroške zainteresirane pogodbenice po predhodni uskladitvi s pristojnim organom druge pogodbenice.
5. Stroške izkopa in ponovnega pokopa posmrtnih ostankov krije zainteresirana pogodbenica.
6. člen
Pristojna organa
1. V skladu z zakonodajo svojih držav bosta pogodbenici imenovali pristojna organa ter se o tem obvestili po diplomatski poti.
2. Če ena od pogodbenic za izvajanje tega sporazuma določi katerikoli drug organ, o tem pravočasno obvesti drugo pogodbenico po diplomatski poti.
3. Pristojna organa sodelujeta neposredno.
7. člen
Mešana komisija
Za usklajeno delovanje pri izvajanju tega sporazuma ter za obravnavo vprašanj, ki zahtevajo skupne odločitve, bosta pogodbenici ustanovili mešano komisijo. Pogodbenici se pisno obvestita o predstavnikih, ki sta jih imenovali v mešano komisijo. Poslovnik komisije se sprejme na njenem prvem zasedanju.
8. člen
Napotitev predstavnikov
V okviru izvajanja tega sporazuma lahko pristojni organ vsake pogodbenice po uskladitvi s pristojnim organom druge pogodbenice napoti na ozemlje države te pogodbenice svoje predstavnike.
9. člen
Reševanje sporov
Spore, povezane z razlago in uporabo tega sporazuma, bosta pogodbenici reševali s pogajanji.
10. člen
Začasno prenehanje uporabe sporazuma
1. Vsaka pogodbenica lahko z namenom zagotavljanja državne varnosti, ohranjanja javnega reda oziroma zdravja prebivalstva začasno delno ali popolnoma preneha uporabljati ta sporazum. Pisno obvestilo o takšnem začasnem prenehanju uporabe se posreduje drugi pogodbenici po diplomatski poti najkasneje 48 ur pred prenehanjem uporabe.
2. Pogodbenica, ki je sprejela odločitev o začasnem prenehanju uporabe tega sporazuma iz razlogov, navedenih v prvem odstavku tega člena, na enak način obvesti drugo pogodbenico o ponovni uporabi sporazuma.
11. člen
Končne določbe
1. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas.
2. Ta sporazum začne veljati 30. dan po prejemu zadnjega od pisnih obvestil po diplomatski poti, s katerima se pogodbenici obvestita, da so končani notranjepravni postopki, ki so potrebni za začetek njegove veljavnosti.
3. Ta sporazum se lahko spremeni ali dopolni s soglasjem pogodbenic.
4. Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum pisno odpove z obvestilom drugi pogodbenici po diplomatski poti. Sporazum preneha veljati po poteku 90 dni od dneva prejema takega obvestila druge pogodbenice.
Sestavljeno v Ljubljani dne 3. maja 2013 v dveh izvodih, vsak v slovenskem in ruskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Karl Erjavec l.r.
 
Za Vlado
Ruske federacije
Sergej Lavrov l.r.
С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Правительством Республики Словении и Правительством Российской Федерации о воинских захоронениях
Правительство Республики Словении и Правительство Российской Федерации, далее именуемые Сторонами,
желая обеспечить достойное упокоение и увековечение памяти военнослужащих и гражданских лиц, погибших и умерших в результате Первой и Второй мировых войн, других военных кампаний или их последствий,
руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права, и в частности положениями Женевских конвенций о защите жертв войны от 12 августа 1949 г. и Дополнительных протоколов к ним от 8 июня 1977 г.,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Определения
Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:
а) "воинские захоронения" – места погребения военнослужащих и гражданских лиц, погибших и умерших в результате войн, военных действий или их последствий, включая индивидуальные и братские могилы, кладбища или участки кладбищ, а также надгробия, памятники и другие мемориальные сооружения, установленные для увековечения их памяти;
б) "российские воинские захоронения" – воинские захоронения российских (советских) военнослужащих и гражданских лиц на территории Республики Словении;
в) "словенские воинские захоронения" – воинские захоронения словенских военнослужащих и гражданских лиц на территории Российской Федерации;
г) "учет воинских захоронений" – выявление или установление местонахождения воинских захоронений, а также их паспортизация;
д) "обустройство воинских захоронений" – обозначение границ мест погребения и установка памятных знаков, надгробий, памятников или иных мемориальных сооружений, а также другие связанные с этим мероприятия;
е) "содержание воинских захоронений" – обеспечение сохранности воинских захоронений, поддержание их в надлежащем состоянии и порядке и проведение необходимых ремонтных работ;
ж) "уполномоченные органы" – органы или организации, назначенные Сторонами для реализации настоящего Соглашения.
Статья 2
Области сотрудничества
1. Стороны оказывают друг другу содействие и принимают меры по учету воинских захоронений, их обустройству и содержанию, а также решают вопросы, связанные с эксгумацией, переносом и перезахоронением останков военнослужащих и гражданских жертв войн, военных действий или их последствий.
2. Стороны осуществляют учет, обустройство и содержание воинских захоронений в порядке, установленном законодательством государства, на территории которого находятся захоронения.
3. Стороны информируют друг друга через уполномоченные органы о наличии, местонахождении и состоянии российских и словенских воинских захоронений, а также обмениваются другими данными и документами, имеющими к ним отношение.
4. Стороны в соответствии с законодательством своих государств оказывают друг другу содействие в доступе к имеющимся в их распоряжении документам о российских и словенских воинских захоронениях.
5. Каждая Сторона в соответствии с законодательством своего государства, в том числе с нормами, касающимися обеспечения общественного порядка, и международными договорами, участницей которых она является, оказывает необходимое содействие гражданам государства другой Стороны в посещении воинских захоронений, расположенных на территории ее государства, в целях поминовения погибших и умерших.
6. Стороны предоставляют друг другу право наблюдения за состоянием воинских захоронений, находящихся на территориях государств Сторон, через дипломатические представительства, консульские учреждения и уполномоченные органы.
7. Стороны незамедлительно информируют друг друга обо всех ставших им известными случаях противоправных действий в отношении воинских захоронений государства другой Стороны, принимают меры по приведению их в надлежащий порядок и предотвращению таких действий в будущем. Расходы на ликвидацию последствий ущерба, нанесенного воинским захоронениям, в отношении которых совершены противоправные действия, несет Сторона, на территории государства которой это произошло.
Статья 3
Размещение воинских захоронений
1. Стороны предоставляют друг другу в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование участки земли под существующие или вновь обустраиваемые воинские захоронения.
2. Если участок земли, предоставленный в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, по причинам высшей общественной необходимости потребуется для иных целей, то Сторона, на территории государства которой находится воинское захоронение, обеспечивает безвозмездное предоставление другого участка и берет на себя расходы на перезахоронение останков, перенос мемориальных сооружений и обустройство воинского захоронения на новом месте.
3. Выбор нового участка земли, обустройство на нем воинского захоронения, проведение перезахоронения и перенос мемориального сооружения одной Стороной производится только с согласия другой Стороны.
4. Обустройство новых российских и словенских воинских захоронений производится в местах обнаружения останков или в иных местах, достойных памяти погибших, по обоюдному согласию Сторон.
5. В случае если согласно архивным документам или по решению суда установлено, что российские или словенские воинские захоронения существовали ранее, однако прекратили свое существование, а эксгумация и перенос останков уже не представляются возможными, то Сторона, на территории государства которой находилось воинское захоронение, по ходатайству другой Стороны предоставляет в непосредственной близости соответствующее место для установки памятных знаков.
6. Если в непосредственной близости или на территории воинских захоронений, подпадающих под действие настоящего Соглашения, находятся захоронения военнослужащих третьих государств, это обстоятельство учитывается при решении вопросов их обустройства и содержания.
Статья 4
Эксгумация и перезахоронение останков
1. Эксгумация останков из воинских захоронений для перезахоронения за пределами государства их первоначального захоронения осуществляется по ходатайству заинтересованной Стороны и с согласия другой Стороны. Такие ходатайство и согласие передаются через уполномоченные органы или по дипломатическим каналам.
2. В случае согласия на перенос останков, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, Стороны через уполномоченные органы согласовывают процедуру, связанную с проведением эксгумации и передачей останков заинтересованной Стороне.
3. Изменение места захоронения останков в государстве, на территории которого находится место захоронения, будет производиться только с согласия обеих Сторон и в соответствии с законодательством этого государства.
4. При эксгумации останков, осуществляемой в целях изменения места захоронения, и проведении перезахоронения имеют право присутствовать представители заинтересованной Стороны.
5. По итогам осуществления эксгумации и перезахоронения останков уполномоченные органы Сторон составляют протоколы.
6. При осуществлении эксгумации и перезахоронения останков обеспечивается уважительное отношение к погребенным и учитываются законные интересы их родственников.
Статья 5
Финансовые вопросы
1. Расходы на содержание российских воинских захоронений несет Словенская Сторона.
2. Расходы на содержание словенских воинских захоронений несет Российская Сторона.
3. Словенская Сторона имеет право осуществлять за свой счет работы по содержанию словенских воинских захоронений и Российская Сторона имеет право осуществлять за свой счет работы по содержанию российских воинских захоронений по согласованию с уполномоченным органом соответствующей Стороны.
4. Обустройство воинских захоронений производится за счет заинтересованной Стороны по согласованию с уполномоченным органом другой Стороны.
5. Расходы на осуществление эксгумации и перезахоронения останков несет заинтересованная Сторона.
Статья 6
Уполномоченные органы
1. В соответствии с законодательством своих государств Стороны назначают уполномоченные органы и информируют друг друга об этом по дипломатическим каналам.
2. В случае решения одной из Сторон поручить реализацию вытекающих для нее из настоящего Соглашения задач какому-либо другому органу, она заблаговременно информирует об этом другую Сторону по дипломатическим каналам.
3. Уполномоченные органы взаимодействуют непосредственно.
Статья 7
Смешанная комиссия
В целях координации действий по реализации настоящего Соглашения, а также для рассмотрения вопросов, требующих совместного решения, Стороны создают смешанную комиссию. Стороны письменно информируют друг друга о представителях, которых Стороны назначили в смешанную комиссию. Регламент смешанной комиссии принимается на ее первом заседании.
Статья 8
Направление представителей
В рамках реализации настоящего Соглашения уполномоченный орган одной Стороны по согласованию с уполномоченным органом другой Стороны может направлять на территорию государства этой Стороны своих представителей.
Статья 9
Разрешение споров
Споры, связанные с толкованием и применением настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.
Статья 10
Приостановление действия настоящего Соглашения
1. Каждая из Сторон может в целях обеспечения государственной безопасности, охраны общественного порядка или здоровья населения приостановить действие настоящего Соглашения полностью или частично. Письменное уведомление о таком приостановлении направляется по дипломатическим каналам другой Стороне не позднее чем за 48 часов до приостановления.
2. Сторона, принявшая решение о приостановлении действия настоящего Соглашения по причинам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в том же порядке уведомляет другую Сторону о возобновлении действия настоящего Соглашения.
Статья 11
Заключительные положения
1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
2. Настоящее Соглашение вступает в силу на 30-й день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
3. Настоящее Соглашение может быть изменено по взаимному согласию Сторон.
4. Каждая Сторона может прекратить действие настоящего Соглашения, направив по дипломатическим каналам соответствующее письменное уведомление другой Стороне. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 90 дней с даты получения такого уведомления другой Стороной.
Совершено в г. Любляне "3" мая 2013 г. в двух экземплярах, каждый на словенском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Республики Словении
Карл Эрьявец c.p.
 
За Правительство
Российской Федерации
Сергей Лавров c.p.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 545-01/12-3/12
Ljubljana, dne 24. oktobra 2013
EPA 270-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost