Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

3369. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec, stran 10173.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 21. redni seji dne 24. oktobra 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec
1. člen
V Pravilniku o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 5/03 in 38/03) se prvi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Maksimalna cena uporabe in najema pokrite športne površine med tednom za 1 uro za izvajalce programa športa in 3. člena tega pravilnika je:
   – za 1 vadbeni prostor   ……………………… 5 EUR,
  – za 2 vadbena prostora   ……………………… 10 EUR,
  – za 3 vadbene prostore   ……………………… 13 EUR.«
2. člen
Besedilo 6. člena se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»(1) Športni objekti se lahko oddajajo v najem oziroma uporabo v času prostih terminov, naslednjim uporabnikom oziroma najemnikom po tem prioritetnem vrstnem redu:
1. vzgojno-izobraževalnim zavodom,
2. športnim društvom, ki so izvajalci športnih programov do vključno mladinske kategorije in so bili izbrani kot izvajalci športnih programov v Občini Žalec na javnem razpisu,
3. ostalim društvom, klubom, organizacijam in skupinam,
4. drugim fizičnim in pravnim osebam.
(2) Upravljavec športnega objekta vsako leto najpozneje do 31. maja objavi javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov športnih objektov, katerih lastnica je Občina Žalec za naslednjo sezono oziroma šolsko leto.
(3) Vlagatelji morajo najkasneje petnajst dni po objavi razpisa poslati pisno prijavo z navedbo želenega termina in števila ur tedensko.
(4) Izvajalci športnih programov iz druge točke 3. člena imajo prednost pri uporabi objektov med 15. in 20. uro.«
3. člen
V 7. členu se v drugem odstavku beseda »odrasli« nadomesti s »člani«.
4. člen
Črta se drugi odstavek 9. člena.
5. člen
Besedilo 10. člena se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»(1) Na podlagi prejetih prijav upravljavec pripravi urnik, ki ga objavi na svoji spletni strani in z uporabniki sklene pogodbo o uporabi športnih objektov.
(2) Upravljavci pokritih in nepokritih športnih površin so dolžni do konca meseca septembra tekočega leta dostaviti Občini Žalec naslednje podatke:
– urnik oddaje pokritih in nepokritih športnih površin,
– 1 izvod sklenjene pogodbe z uporabnikom,
– poročilo o prihodkih in porabi sredstev iz tega naslova.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 650-01-0006/2013
Žalec, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost