Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

Št. 89-10/2013 Ob-4093/13 , Stran 3051
Št. 89-10/2013 Ob-4093/13
Na podlagi določb Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih (Uradni list RS, št. 77/09, 100/11) Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, za leto 2014 (v nadaljevanju: javni razpis)
I. Naziv in sedež naročnika: Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, Resljeva 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: JZ Mladi zmaji). II. Predmet in namen javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije v Četrtnem mladinskem centru Bežigrad (v nadaljevanju: ČMC Bežigrad), Četrtnem mladinskem centru Črnuče (v nadaljevanju: ČMC Črnuče), Četrtnem mladinskem centru Šiška (v nadaljevanju: ČMC Šiška) in v Četrtnem mladinskem centru Zalog (v nadaljevanju: ČMC Zalog). Vsi četrtni mladinski centri so združeni v JZ Mladi zmaji. Z javnim razpisom želi JZ Mladi zmaji omogočiti mladim/uporabnikom ČMC-jev v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) možnost kvalitetnega in varnega preživljanja prostega časa ter mladinskim nepridobitnim organizacijam, ki delujejo na področju MOL, povezovanje in sodelovanje z namenom večje angažiranosti in dostopnosti aktivnosti za mlade/uporabnike četrtnih mladinskih centrov. III. Definicije uporabljenih pojmov Četrtni mladinski centri (v nadaljevanju: ČMC) so prostori za mlade, kjer le-ti lahko pridobivajo informacije, samozavest, socialne izkušnje in sklepajo prijateljstva. ČMC-ji so varni prostori, v katerem mladi srečajo razumevajoče in podpirajoče odrasle ter vedoželjne vrstnike. ČMC-ji ponujajo brezplačne ali simbolično plačljive dejavnosti in na različne načine poskušajo mlade izobraževati, spodbujati, soočati z drugačnim in presegati lastne omejitve. V ČMC-jih se izvajajo aktivnosti vsak delovnik oziroma v času dogovora s koordinatorji ČMC-jev. ČMC-ji so v času šolskega leta za mlade odprti med 14. in 19. uro, center Bežigrad in Šiška pa tudi ob sobotah med 10. in 14. uro (razen v času šolskih počitnic). V času poletnih šolskih počitnic (od 1. 7. do 29. 8. 2014) so ČMC-ji odprti od 10. do 18. ure. V primeru eno in večdnevnih izletov ter taborov se čas izvedbe dejavnosti prilagodi delovniku ČMC-ja. Mladinske nepridobitne organizacije so tiste organizacije, ki so registrirane v skladu z zakonodajo, ki zagotavlja nepridobitnost, ter izvajajo aktivnosti. Mladi/uporabniki ČMC-jev (v nadaljevanju: udeleženci), so predvidoma osebe med 9. in 18. letom starosti, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL-a. Mladinske aktivnosti (v nadaljevanju aktivnosti) v ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče, ČMC Šiška in ČMC Zalog so skupinske prostočasne aktivnosti, ki so namenjene mladim/uporabnikom ČMC-jev, izvajajo pa se v njihovem lokalnem okolju. IV. Vsebina javnega razpisa Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis za izvajanje aktivnosti v ČMC Bežigrad (Vojkova 73, Ljubljana), ČMC Črnuče (Dunajska 367, Ljubljana), ČMC Šiška (Tugomerjeva 2, Ljubljana) in ČMC Zalog (Agrokombinatska 2, Ljubljana). Aktivnosti se nanašajo na naslednja vsebinska področja: a) film in/ali fotografija, b) gledališče in/ali cirkuška delavnica, c) striparska in/ali grafitarska delavnica, č) oblikovanje in vizualne komunikacije, d) glasba in/ali ples, e) oblikovanje in izdelava malih uporabnih predmetov, f) nega telesa in ličenje, g) športne aktivnosti na prostem in/ali v dvorani, h) pogovorne aktivnosti/delavnice, i) izleti in tabori, j) ekologija, k) igre, l) tehnične delavnice, m) potopisna predavanja, n) računalniški tečaji, o) gospodinjska opravila, p) specializirane oblike dela z mladimi, q) specializirane oblike dela s straši/zakonitimi skrbniki, z namenom spodbujanja razvoja vseživljenjskih veščin in krepitve aktivnega in odgovornega državljanstva ter ozaveščanja mladih/uporabnikov ČMC-jev o naslednjih področjih: – nenasilje, – solidarnost do drugih, – družbeno angažirano delovanje, – socialno odgovorno delovanje, – sprejemanje drugačnosti, – medkulturno učenje, – preprečevanje diskriminacije, – usposabljanje za prostovoljno delo, – samostojno odločanje. V. Osnovni pogoji za prijavo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v tem razpisu in razpisni dokumentaciji. Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi zakona v eni od naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki zagotavlja nepridobitnost organizacije: – društva in zveze društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2), – ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB1, 91/05 – popr.) – zavodi na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št. US U – I -104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), – mladinske organizacije, ki imajo status izvajalca programa nacionalnih mladinskih organizacij, skladno s petim odstavkom 21. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 103/07), – študentske organizacije, ustanovljene na podlagi Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94), – druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije (Izpolnjevanje tega pogoja vlagatelji/izvajalci aktivnosti dokazujejo z izpiskom iz sodnega registra oziroma z izpiskom iz ustreznega razvida pravnih oseb, ki se ne vpisujejo v sodni register). Kolikor pravnoorganizacijske oblike, ki zagotavlja nepridobitnost organizacije, JZ Mladi zmaji ne bo mogel preveriti v javnih evidencah, lahko vlagatelja pozove, da predloži ustrezna dokazila. Do sofinanciranja niso upravičeni vlagatelji, ki na dan objave tega javnega razpisa nimajo izpolnjenih vseh pogodbenih obveznosti do JZ Mladi zmaji iz preteklega javnega razpisa in vlagatelji, ki jim je bila v preteklem letu pogodba o sofinanciranju prekinjena iz razlogov na strani vlagatelja. VI. Posebni pogoji za prijavo na javnem razpisu Na javni razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje posebne pogoje: – posamezni vlagatelji lahko kandidirajo z največ dvema vlogama za posamezni ČMC (skupaj z največ osmimi vlogami), – v primeru, da vlagatelj za posamezni ČMC vloži več kot dve vlogi, bo JZ Mladi zmaji upošteval le prvi dve prispeli vlogi za posamezen ČMC, ostale vloge bodo izločene, – vsaj en izvajalec aktivnosti, ki bo neposredno izvajal aktivnosti, mora pred prijavo na javni razpis obvezno obiskati ČMC, v katerem aktivnost prijavljajo. Svoj obisk vlagatelji dokazujejo s podpisanim potrdilom o obisku izvajalca/ev aktivnosti v ČMC-ju (priloga št. 3), ki ga po končanem obisku prejmejo s strani koordinatorja ČMC-ja. Potrdilo o obisku ČMC-ja mora biti izdano za obisk, opravljen najkasneje zadnji delovni dan pred dnevom izteka roka za oddajo ponudb (t. j. dne 5. 12. 2013). Izvajalec aktivnosti, ki je naveden na potrdilu o predhodnem obisku ČMC-ja, mora biti naveden tudi v prijavnem obrazcu (priloga št. 1), – vlagatelji oziroma izvajalci aktivnosti se zavežejo, da bodo po končani aktivnosti izvedli evalvacijo z udeleženci in koordinatorji ČMC-jev, – vsaj 90% udeležencev aktivnosti morajo predstavljati mladi, predvidoma med 9. in 18. letom starosti. Ta pogoj ne velja za aktivnost specializirane oblike dela s starši/zakonitimi skrbniki, – vsebina vloge se nanaša na eno od vsebinskih razpisnih področij, ki so opredeljene v IV. poglavju – Vsebina javnega razpisa, – aktivnost mora biti zaključena najkasneje do 31. 12. 2014, – sodelovanje v aktivnosti je za udeležence brezplačno, – aktivnost se mora izvajati v prostorih ČMC-ja, za katerega se vlagatelji prijavljajo s posamezno vlogo. Aktivnosti se lahko izjemoma izvajajo tudi v bližnji okolici ČMC-jev oziroma drugje, če to vlagatelji ustrezno obrazložijo, – v primeru uporabe drugih prostorov oziroma javnih površin, morajo vlagatelji poskrbeti za ustrezno dovoljenje za uporabo drugih prostorov oziroma javnih površin, kadar je to potrebno in poskrbeti za ustrezno varnost udeležencev, – aktivnost se mora izvajati v delovnem času posameznega ČMC-ja in sicer: – v času od 1. 1. do 30. 6. 2014 in 1. 9. do 31. 12. 2014, med 14. in 19. uro, – v času od 1. 7. do 29. 8. 2014, med 10. in 18. uro in – ob sobotah od 10. do 14. ure v centru Bežigrad in Šiška (razen v času šolskih počitnic), oziroma v dogovoru s koordinatorji ČMC-jev. V primeru eno in večdnevnih izletov ter taborov je čas izvedbe prilagodljiv, – vlagatelj mora sam zagotoviti tehnično in programsko opremo, ki je potrebna za izvajanje aktivnosti in je ne zagotavlja JZ Mladi zmaji. Oprema, ki je na voljo v ČMC-jih, je opredeljena v XV. poglavju tega razpisa, – vlagatelji ne morejo pridobiti sredstev na tem javnem razpisu, če so za isti projekt že pridobili sredstva na javnem razpisu s strani Urada za mladino MOL za leto 2014. JZ Mladi zmaji si pridržuje pravico preveriti sofinancirane projekte s strani Urada za mladino MOL. Dvojno sofinanciranje projekta ni dovoljeno, – izvajalec aktivnosti ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku – KZ-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 50/12 in naslednji), o čemer posamezni izvajalec aktivnosti pri vlagatelju poda izjavo in pooblastilo. Priloga mora biti v celoti izpolnjena in podpisana s strani vsakega izvajalca aktivnosti posebej (priloga št. 1/F), – kolikor izvajalec aktivnosti ni državljan Republike Slovenije, mora poleg podpisane izjave (priloga št. 1/F) predložiti tudi ustrezno dokazilo, izdano v skladu z zakonodajo države, katere državljanstvo ima. Dokazilo ne sme biti starejše od 90 dni od dneva objave tega razpisa, – sklop A (delavnice in izlet-i): – posamezna aktivnost, ki pomeni neposredno delo z mladimi, se mora izvajati vsaj 1 x tedensko po 2 uri oziroma 120 minut, – odobrena aktivnost (oziroma sklop delavnic) se mora izvesti v minimalnem obsegu 10 ur neposrednega dela z mladimi, ali v obliki celodnevne aktivnosti, – posamezna aktivnost mora biti namenjena skupini do 15 udeležencev, razen v primeru izletov in športnih aktivnosti, pri katerih vlagatelj lahko omogoči udeležbo večjemu številu udeležencev. Pri aktivnostih, ki so namenjene večjemu številu udeležencev, mora vlagatelj zagotoviti temu primerno število izvajalcev, – v primeru izvajanja aktivnosti izven ČMC-ja; adrenalinske aktivnosti, ekstremni in rizični športi ipd. morajo vlagatelji poskrbeti za osnovno nezgodno zavarovanje udeležencev, – za izlet(e) v tem sklopu se štejejo enkratni ali večkratni izleti, ki potekajo v območju Ljubljanskega potniškega prometa, – sklop B (izleti in tabori): – izleti in tabori morajo potekati izven območja Ljubljanskega potniškega prometa, – minimalen čas trajanja izleta oziroma aktivnosti je najmanj 8 ur, – minimalen čas trajanja tabora je 5 dni, minimalno število udeležencev na taboru je 10, maksimalno število pa 20 udeležencev, – na 10 do 14 udeležencev pripadata 2 izvajalca aktivnosti, ki ju zagotovi vlagatelj in soudeležba 1 koordinatorja ČMC-ja, ki ga zagotovi JZ Mladi zmaji, – na 15 do 20 udeležencev pripadajo 3 izvajalci, ki jih zagotovi vlagatelj aktivnosti in soudeležba 2 koordinatorjev ČMC-ja, ki ju zagotovi JZ Mladi zmaji, – vlagatelj je pred izvedbo izleta in/ali tabora dolžan izvesti koordinacijski sestanek med izvajalci in koordinatorjem/i ČMC-ja, ki se bo(do) udeležili izleta in/ali tabora, – sklop C; specializirane oblike dela z mladimi in/ali specializirane oblike dela s starši/zakonitimi skrbniki (delavnice in tabori): – strokovno vodene oblike dela z mladimi oziroma s starši/zakonitimi skrbniki čez celo leto (npr. delavnice) ali v obliki večdnevnega tabora, z namenom omogočanja psihosocialne podpore udeležencem, krepitve aktivnosti za povečanje kvalitete življenja udeležencev in izboljšanje samopodobe ter motivacije udeležencev pri reševanju stisk in težav itd., – če aktivnost poteka v obliki delavnic, morajo delavnice potekati (vsaj) 1 x mesečno po 2 uri oziroma 120 minut ter najmanj 6 x in največ 10 x letno. Aktivnost v obliki delavnic mora biti namenjena skupini maksimalno do 14 udeležencev. Delavnice lahko vodita največ dva, za to usposobljena izvajalca, – če aktivnost poteka v obliki tabora, mora tabor potekati minimalno 3 dni. Minimalno število udeležencev na taboru je 8 in maksimalno 16 udeležencev. Tabor morata izvesti 2, ustrezno usposobljena izvajalca aktivnosti, ob soudeležbi 2 koordinatorjev ČMC-jev, ki ju zagotovi JZ Mladi zmaji, – vlagatelj je pred izvedbo delavnice in/ali tabora dolžan izvesti koordinacijski sestanek med izvajalci in koordinatorjema ČMC-ja, kjer bodo potekale delavnice oziroma, ki se bosta udeležila tabora, – vlagatelj mora podati izjavo, da je v letih od 2011 do 2013 izvedel najmanj 2 specializirani obliki dela z mladimi in/ali specializirani obliki dela s starši/zakonitimi skrbniki (delavnice in tabori). Izjava mora poleg navedbe izvedenih aktivnosti vsebovati tudi navedbo kontaktne osebe in kontaktno telefonsko številko osebe, ki bo potrdila navedeno referenco. Kolikor je referenca nepreverljiva ali neresnična se šteje, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje na javnem razpisu (priloga št. 1/G). VII. Upravičeni stroški Obdobje upravičenih stroškov je od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Za delavnice sklopa A zaprošena vrednost sofinanciranja s strani JZ Mladi zmaji v okviru posamezne vloge ne sme presegati 1.500,00 EUR. Za delavnice sklopa C zaprošena vrednost sofinanciranja s strani JZ Mladi zmaji v okviru posamezne vloge ne sme presegati 2.000,00 EUR. Za tabore sklopa B ali sklopa C zaprošena vrednost sofinanciranja s strani JZ Mladi zmaji v okviru posamezne vloge ne sme presegati 3.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) je upravičen strošek na tem javnem razpisu, razen za vlagatelje, ki imajo pravico do odbitka vstopnega DDV. Vlagatelj dejstvo, ali ima pravico do odbitka vstopnega DDV ali ne, potrdi s pisno izjavo, ki je obvezna priloga pogodbe o sofinanciranju aktivnosti. V primeru dvoma, si JZ Mladi zmaji pridržuje pravico, da od vlagatelja zahteva ustrezno potrdilo pristojnega davčnega organa. Najvišja zaprošena vrednost sofinanciranja za stroške dela v sklopu A in sklopu B je 10,32 EUR na uro dejansko opravljenega dela izvajalca aktivnosti. Najvišja zaprošena vrednost sofinanciranja za stroške dela v sklopu C je 32,26 EUR na uro dejansko opravljenega dela izvajalca aktivnosti. Vlagatelji lahko v okviru posamezne vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov: – stroškov dela največ dveh izvajalcev oziroma večjega števila izvajalcev pri tistih aktivnostih, kjer je predvideno večje število udeležencev, – v rubriki stroški dela bo, glede na število ur neposrednega dela z udeleženci, upoštevanih največ do 20% stroškov dela, ki so povezani s pripravo na izvedbo aktivnosti, – stroškov materiala, ki ga za izvajanje aktivnosti potrebuje izvajalec, – stroškov najema (tehnične) opreme, ki je JZ Mladi zmaji ne zagotavlja in je nujno potrebna za izvedbo aktivnosti, – drugih stroškov, ki so nujno potrebni za kvalitetno izvedbo aktivnosti in ki lahko predstavljajo največ 10% celotne vrednosti finančnega dela vloge, – delež sofinanciranja mora biti razviden v finančnem delu vloge (priloga št. 1), – vlagatelj krije stroške prevoza, nastanitve, prehrane in druge stroške udeležbe koordinatorjev ČMC-jev na aktivnostih tabora in jih lahko vključi v finančni del vloge, – strošek dela koordinatorjev ČMC-jev na taboru krije JZ Mladi zmaji. Ves nakupljeni material in rekviziti, navedeni in uveljavljeni v finančnem delu prijavnega obrazca, po končani aktivnosti ostanejo v lasti ČMC-jev, kjer se je aktivnost izvajala. Sofinanciranje stroškov, ki niso neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti, za katero se vlagatelji prijavljajo na javni razpis, ni mogoče. Kot dokazilo o nastanku stroška je potrebno predložiti kopije računov, ki se glasijo na vlagatelja in predstavljajo obveznosti, nastale v upravičenem obdobju v višini celotne vrednosti prijavljene aktivnosti. Če JZ Mladi zmaji ugotovi, da je vlagatelj isti račun, ki ga je uveljavil kot strošek v tem javnem razpisu, uveljavil še v katerem drugem projektu, preneha obveznost JZ Mladi zmaji do prejemnika sredstev. Prejemnik sredstev pa bo moral že prejeta sredstva vrniti na račun JZ Mladi zmaji, vključno z zamudnimi obrestmi. V primeru, da vlagatelj stroška iz računa ne uveljavlja v celoti, to opredeli in navede, v kakšnem odstotku oziroma sorazmernem deležu uveljavlja strošek iz računa. Za vsak strošek, pri katerem JZ Mladi zmaji ob pregledu zahtevka za izplačilo ne ugotovi neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo aktivnosti oziroma ugotovi, da nastali stroški niso neposredno povezani z izvedbo aktivnosti, lahko JZ Mladi zmaji od prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila ali izjave, ki dokazujejo nastanek stroška za izvedbo aktivnosti. Če iz predloženih pojasnil ali izjave neposredna povezava ni razvidna oziroma, če vlagatelj ne predloži pojasnil ali izjave, se sofinanciranje tega stroška zavrne. O vsakršni spremembi tekoče aktivnosti, ki je predmet sofinanciranja, je potrebno takoj, najkasneje pa v roku 15 dni od nastanka spremembe, pisno obvestiti JZ Mladi zmaji. Zamenjava izvajalcev aktivnosti, navedenih v prijavi na javni razpis, je, ne glede na fazo, v kateri je izvajanje aktivnosti, mogoča samo po predhodnem pisnem soglasju JZ Mladi zmaji in predložitvi izpolnjenega obrazca izjava in pooblastilo (priloga št. 1/F). VIII. Merila za ocenjevanje aktivnosti Vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa, bodo ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili. Vlagatelji lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo skupaj največ 59 točk. Izpolnjevanje meril številka 1, 5, 7, 8 in 11 je lahko ocenjeno s točkami od 1 do 3, pri čemer pomeni 1 neizpolnjevanje merila, 3 pa popolno izpolnjevanje. Izpolnjevanje meril številka 2, 3, 4, 6 in 9 je lahko ocenjeno s točkami od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 neizpolnjevanje merila, 5 pa popolno izpolnjevanje. Izpolnjevanje merila številka 12 je lahko ocenjeno s točkami od 1 do 9, pri čemer pomeni 1 neizpolnjevanje merila, 9 pa popolno izpolnjevanje. Izpolnjevanje merila številka 10 je lahko ocenjeno s točkami od 1 do 10, pri čemer pomeni 1 neizpolnjevanje merila,10 pa popolno izpolnjevanje. Merila za izbor vlog so naslednja: I. Vsebinska merila: 1. Ustreznost aktivnosti z enim od vsebinskih razpisnih področij Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Ustreznost referenc izvajalcev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Skladnost ciljev z vsebino prijavljene aktivnosti Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Skladnost aktivnosti s potrebami ČMC-ja Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. Varnost – kako organizator poskrbi za varnost udeležencev na aktivnostih izven ČMC-jev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6. Primernost časovnega načrtovanja aktivnosti Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Ustreznost načina evalvacije aktivnosti Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Finančna merila: 8. Razvidnost namena porabe sredstev aktivnosti Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9. Realnost ocenjene vrednosti posameznih finančnih postavk za aktivnosti Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 10. Realnost ocenjene celotne vrednosti aktivnosti Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 11. Skladnost odhodkov glede na načrtovano aktivnost Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 12. Predvidena višina sofinanciranja aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pogoja za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v ČMC-ju v letu 2014 sta: – pridobitev najmanj 32 skupnih točk v okviru meril in – pridobitev najmanj 2 točk pri merilih 7, 8, 9 in 11 ter 3 točk pri merilih 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 10. Kolikor vlagatelj kumulativno izpolnjuje zgoraj navedena pogoja, bo višina sofinanciranja odvisna od prejetih točk in števila vlagateljev, po naslednjem ključu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, na podlagi meril iz tega poglavja, števila vlog na javni razpis in višine razpoložljivih sredstev, bodo izmed prispelih vlog v sofinanciranje izbrane vloge tistih vlagateljev, ki bodo na podlagi ocenjevanja po merilih dosegle višje število točk. Kolikor je več vlog ocenjenih z enakim številom točk, sredstev pa ni dovolj za sofinanciranje vseh vlog, bo JZ Mladi zmaji vlagatelje, ki bodo sprejeti v sofinanciranje, izmed njih izbral z žrebom. O žrebu se vodi zapisnik. Pritožba na merila za ocenjevanje aktivnosti iz tega javnega razpisa ni mogoča. IX. Sestava vloge Sestava vloge: 1. Prijavni obrazec za leto 2014 (priloga št. 1). 2. Potrdilo o obisku ČMC-ja, kjer se bodo izvajale aktivnosti (priloga št. 3). 3. Druge obvezne priloge iz prijavnega obrazca. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 -ZDavP-2 – v nadaljevanju ZDIJZ) informacijo javnega značaja opredeljuje kot: »Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju: dokument), ki ga je organ sam izdelal, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb«. Vlagatelje na javni razpis opozarjamo, naj tiste dele vloge, v katerih se nahajajo zaupni podatki, posebej označijo kot poslovno tajnost. Deli vloge, ki ne bodo posebej označeni kot poslovna tajnost, bodo, ob morebitni zahtevi za vpogled s strani drugih vlagateljev, posredovani v pregled ob upoštevanju določb ZDIJZ. X. Okvirna višina sredstev in rok porabe dodeljenih sredstev Okvirna višina sredstev, namenjenih sofinanciranju mladinskih aktivnosti za leto 2014, znaša 50.000,00 EUR. JZ Mladi zmaji si pridržuje pravico do spremembe višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja oziroma spreminjanja finančnega načrta JZ Mladi zmaji. Dodeljena sredstva za leto 2014 morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2014. Vlagatelji, ki jim bodo dodeljena sredstva in bodo z JZ Mladi zmaji podpisali pogodbo, morajo oddati: – prvo poročilo in zahtevek za izplačilo najkasneje do 15. 6. 2014 oziroma do 15. 8. 2014, – drugo poročilo in končni zahtevek za izplačilo najkasneje do 15. 10. 2014, – končno poročilo najkasneje do 31. 1. 2015. XI. Rok za oddajo vlog in način predložitve Rok za oddajo vlog je 6. 12. 2013. Naslov za oddajo vlog je: JZ Mladi zmaji, Resljeva 18, 1000 Ljubljana. Posamezna vloga mora biti poslana priporočeno v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo ČMC-ja, v katerem se bo izvajala aktivnost, na prednji strani v naslednji obliki: »Ne odpiraj – vloga: ČMC Bežigrad« ali »Ne odpiraj – vloga: ČMC Črnuče« ali »Ne odpiraj – vloga: ČMC Šiška« ali »Ne odpiraj – vloga: ČMC Zalog«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naziv in naslov vlagatelja. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami, omenjenimi v tem poglavju besedila javnega razpisa. Primer naslovne strani ovojnice (slika je simbolična): Vloge, ki ne bodo priporočeno oddane na pošto zadnji dan razpisnega roka ali osebno predložene do zadnjega dne razpisnega roka med 9. in 12. uro na sedežu JZ Mladi zmaji, bodo štele za prepozne in bodo kot take zavržene. JZ Mladi zmaji bo prepozne vloge neodprte vrnil pošiljateljem. Za uvrstitev v postopek ocenjevanja vlog za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da bo štela kot formalno popolna: – vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tem poglavju besedila razpisa javnega razpisa, – vsebovati mora pravilno izpolnjen prijavni obrazec javnega razpisa za leto 2014, – vlogi morajo biti priložena obvezna dokazila in druge priloge, ki jih zahteva ta razpisna dokumentacija. XII. Datum odpiranja in pregled vlog Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih JZ Mladi zmaji po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog bo 9. 12. 2013. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne bo zaključilo isti dan, se bo nadaljevalo naslednji delovni dan. Odpiranje vlog ni javno. Na odpiranju bo razpisna komisija ugotovila pravočasnost, upravičenost in popolnost vloge glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Na podlagi ugotovitve razpisne komisije, da je pravočasna vloga upravičenega vlagatelja formalno nepopolna, bo razpisna komisija pozvala vlagatelja, da jo dopolni v treh dneh od prejema poziva k dopolnitvi. V primeru nepravočasne ali nepopolne dopolnitve, bo vloga izločena iz postopka javnega razpisa. Vloge, ki ne bodo priporočeno oddane na pošti zadnji dan roka za dopolnitev ali osebno predložene do zadnjega dne v času med 9. in 12. uro na sedežu JZ Mladi zmaji, se bodo štele za prepozne in bodo zavržene. Vloga se bo vsebinsko obravnavala, če jo bo podal upravičeni vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog na javni razpis, skupaj z vso potrebno dokumentacijo, ki je navedena v IX. poglavju razpisa – Sestava vloge. XIII. Odločanje v postopku in obveščanje o izidu javnega razpisa Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanem področju s sklepom odločil direktor JZ Mladi zmaji, v roku 60 dni od datuma zaključka odpiranja vlog, o pritožbi zoper ta sklep, pa Svet zavoda JZ Mladi zmaji. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v XI. točki javnega razpisa – Rok za oddajo vlog in način predložitve, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno področje, – ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge. Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije, – ki na podlagi ocenjevanja razpisne komisije ne bodo dosegle zadostnega števila točk, da bi se uvrstile v sofinanciranje. XIV. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija javnega razpisa obsega: – Besedilo javnega razpisa. – Prijavni obrazec – vloga za leto 2014 (priloga št. 1). – Vzorec pogodbe o financiranju izvedbe aktivnosti v ?MČMC-ju XXXX JZ Mladi zmaji za leto 2014 (priloga št. 2). – Potrdilo o obisku v ?MČMC-ja (potrdilo se pridobi pri koordinatorjih ČMC-jev (priloga št. 3)). – Prvo in drugo delno poročilo za leto 2014 (priloga št. 4). – Končno poročilo za leto 2014 (priloga št. 5). Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelj do izteka razpisnega roka prevzame na Upravi JZ Mladi zmaji, Resljeva 18, 1000 Ljubljana (pritličje levo), vsak delovni dan med 9. in 14. uro. Vsa dokumentacija, besedilo javnega razpisa in obrazci so objavljeni tudi na spletni strani JZ Mladi zmaji, www.mladizmaji.si in na spletni strani MOL, www.Ljubljana.si. XV. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom Dodatne informacije o javnem razpisu so zainteresiranim na voljo pri koordinatorjih posameznih ČMC-jev, po telefonu vsak delovni dan od 15. do 18. ure ali po e-pošti: ČMC Bežigrad: Katja Žugman, 051/659-025, Sandra Smiljanič, 051/659-030, cmcbezigrad@mladizmaji.si, http://bezigrad.mladizmaji.si. ČMC Črnuče: Aleš Susman, 051/659-026, Maja Majcen, 051/659-029, cmccrnuce@mladizmaji.si, http://crnuce.mladizmaji.si. ČMC Šiška: Mateja Maver, 051/659-028, Ana Marinčič, 051/659-027, cmcsiska@mladizmaji.si, http://siska.mladizmaj.si. ČMC Zalog: Erika Dolenc, 051/659-023, Marko Taljan, 051/659-024, cmczalog@mladizmaji.si, http://zalog.mladizmaji.si. Uprava JZ Mladi zmaji (vsak delovnik od 9. do 14. ure): Vanja Krmelj 01/306-40-64, info@mladizmaji.si. Informativni dan, na katerem bo predstavljeno delovanje JZ Mladi zmaji in posameznih ČMC-jev ter na katerem bodo vlagatelji lahko pridobili dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom, bo v prostorih Uprave JZ Mladi zmaji (pritličje levo), Resljeva 18, Ljubljana, dne 19. 11. 2013, ob 10. uri. Svojo udeležbo na informativnem dnevu je potrebno predhodno potrditi na e-naslov: info@mladizmaji.si, najkasneje do 15. 11. 2013. Oprema, ki je na voljo vlagateljem/izvajalcem aktivnosti v ČMC-jih: – mini glasbeni stolp (ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče, ČMC Šiška), – LCD projektor, – stacionarni računalnik, – prenosni računalnik, – 8-kanalna mešalna miza z USB priklopom, – 2 visoko zmogljiva aktivna zvočnika (s stojali), – 2 visoko kakovostna mikrofona, – električne grelne plošče, – TV sprejemnik (ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče), – DVD predvajalnik (ČMC Bežigrad, ČMC Šiška), – električni žar (ČMC Črnuče, ČMC Zalog), – kombinirana kuhinjska pečica (ČMC Črnuče), – mini goli (ČMC Črnuče), – stepalnik (ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče), – palični mešalnik (ČMC Črnuče, ČMC Šiška), – indukcijska grelna plošča (ČMC Šiška), – kuhinjska pečica (ČMC Šiška), – električne klaviature (ČMC Zalog), – akustična kitara (ČMC Bežigrad), – hladilnik (ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče, ČMC Šiška).
Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

AAA Zlata odličnost