Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

Ob-4126/13 , Stran 3058
Ob-4126/13
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11) in z dne 29. 10. 2012 potrjenega Programa za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih za leto 2013, ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 in 3/13), E 3, d.o.o. objavlja
javni razpis E3URE-2013-2
za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovratne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa in v skladu z uredbo: E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, v nadaljevanju: sofinancer. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: prvi odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L; v nadaljevanju: EZ), Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12; v nadaljevanju: Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč«, št. priglasitve SA.34281 (2012/X) in Program za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih za leto 2013, potrjen s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, dne 29. 10. 2012. 3. Predmet javnega razpisa Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov: – vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (v nadaljevanju: ukrep A); – vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (v nadaljevanju: ukrep F); – zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin (v nadaljevanju: ukrep J); – programi izvajanja energetskih pregledov (v nadaljevanju: ukrep P); – programi informiranja in ozaveščanja (v nadaljevanju: ukrep R). 4. Upravičenci Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji: – občine, – podjetja, – drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti), (v nadaljevanju: vlagatelj). Samostojni podjetniki posamezniki lahko na tem javnem razpisu kandidirajo samo kot izvajalci v primeru pogodbenega zagotavljanja prihrankov. Vlagatelj postane upravičenec, ko izpolnjuje pogoje javnega razpisa in je investicija potrjena ter je z njim podpisana pogodba. Vlagatelji pridobijo pravico do finančne spodbude za projekte, ki se do vložitve vloge še niso pričeli izvajati (gradbena, obrtniška in druga dela, ki so predmet finančne spodbude), prav tako pa do tega trenutka ni bilo podano zavezujoče naročilo opreme oziroma izvajanja storitev. Merila in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za kandidiranje na tem javnem razpisu, so objavljeni v razpisni dokumentaciji. 5. Razpoložljiva sredstva: skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet tega javnega razpisa znaša 400.000,00 EUR. 6. Višina sofinanciranja Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ: – 30% za velika podjetja, – 40% za srednja podjetja, – 50% za mikro/mala podjetja ter občine in druge subjekte. Višina nepovratne finančne spodbude, do katere je posamezna vloga upravičena, se določi na podlagi meril objavljenih v razpisni dokumentaciji. Na tem javnem razpisu se ne sofinancirajo projekti, katerih višina sofinanciranja po pravilih, ki so določena v prejšnjih dveh odstavkih, ne bi dosegla vsaj 2.000,00 EUR. 7. Izplačilo nepovratne finančne spodbude: nepovratna finančna spodbuda bo izplačana upravičencu skladno s pogoji javnega razpisa na podlagi pogodbe o sofinanciranju, ki je sklenjena na podlagi sklepa o odobritvi. 8. Postopek oddaje vlog Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od naslednjega dne dalje po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 10. 12. 2013, do 14. ure. Vlagatelj vlogo dostavi najkasneje do zaključka tega javnega razpisa, na naslov sofinancerja: E 3, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, bodisi osebno, bodisi priporočeno po pošti. Osebna dostava vlog na sedež sofinancerja je mogoča od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro, razen med prazniki. Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpolnjuje druge zahteve določene v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku, speta, zvezana z vrvico in zapečatena ter oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti označena na način, kot navedeno v razpisni dokumentaciji. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Razpisna dokumentacija s prilogami in obrazci ter dopolnitvami je dostopna na spletni strani, www.e3.si oziroma jo vlagatelj lahko prejme v elektronski obliki na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte do objave zaključka javnega razpisa. Dodatne informacije o razpisu so na voljo preko e-maila: marko.basa@e3.si. 9. Obdobje upravičenosti stroškov: rok za zaključek izvedbe posameznega ukrepa je do vključno 31. 12. 2013, sicer pravica do odobrene nepovratne finančne spodbude preneha. V primeru, da izvedbe ukrepa ni mogoče zaključiti v tem roku, se lahko izvajanje podaljša, za kar je vlagatelj dolžan podati pisno vlogo za sklenitev aneksa k pogodbi o sofinanciranju. Vlogo za podaljšanje izvajanja mora vlagatelj podati vsaj petnajst dni in ne več kot 60 dni pred iztekom roka izvedbe investicije. Izvajanje ukrepa, na podlagi sklenjenega ustreznega aneksa k pogodbi za sofinanciranje investicije lahko po tem razpisu traja največ do 30. 11. 2014. 10. Postopek obravnave vlog Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema, po kriteriju datum in ura. Datum prvega odpiranja je 12. 11. 2013, nato pa ob delavnikih, glede na prejemanje vlog, do objave zaključka javnega razpisa. Na posamezno odpiranje se uvrstijo vloge, ki bodo prispele na sedež sofinancerja en delovni dan pred odpiranjem. Vloge, ki bodo prispele na naslov sofinancerja kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo na tem odpiranju razdeljena vsa razpisana sredstva. Sofinancer bo pri sklepanju o dodeljevanju sredstev upošteval razpoložljiva razpisana sredstva. Vloge bo odpirala komisija imenovana s strani sofinancerja. Vlogam, ki se bodo uvrstile za odpiranje in bodo prejete istočasno, vendar jim sredstev ne bo mogoče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške. Za datum in uro vložitve vloge se šteje datum in ura oddaje priporočene pošiljke na pošto oziroma datum in ura osebne vročitve v tajništvo na sedežu podjetja E 3, d.o.o. Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo na sedežu sofinancerja. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh od prejema poziva za dopolnitev. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih ukrepov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog (način odpiranja, označba ovojnic ipd.), se smiselno uporabljajo tudi za odpiranje dopolnjenih vlog. Vse popolne vloge bodo obravnavane ob upoštevanju razpisnih pogojev in meril. Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog. Upravičenim vlagateljem bo dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude s sklepom zakonitega zastopnika sofinancerja na predlog strokovne komisije. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od prejema pogodbe pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev nepovratne finančne spodbude. Zoper sklep o dodelitvi nepovratne finančne spodbude imajo vlagatelji pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude in ne zadrži izvajanja del, ki so vezane na te pogodbe.
E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.

AAA Zlata odličnost