Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2013 z dne 5. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2013 z dne 5. 11. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3301. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz tretjega okvirnega kredita, ki ga najame Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje okoljskih projektov (ZPOKFOP)
3302. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o kozmetičnih proizvodih (ZPVZKozP)
3303. Zakon o spremembah Stvarnopravnega zakonika (SPZ-A)
3304. Zakon o spremembi Zakona o notariatu (ZN-G)
3305. Zakon o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-D)
3306. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M)

MINISTRSTVA

3307. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda
3308. Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi
3309. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor

USTAVNO SODIŠČE

3310. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
3311. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3312. Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-3)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3313. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije na območju naselja Lenart v Slovenskih goricah

OBČINE

Beltinci

3333. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Beltinci v najem (zakup)

Cankova

3314. Statut Občine Cankova
3315. Poslovnik Občinskega sveta Občine Cankova
3316. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2013
3317. Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka
3318. Sklep o priključitvi obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje na območju Občine Cankova

Dobrepolje

3319. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«

Ig

3320. Odlok o rebalnasu proračuna Občine Ig za leto 2013

Kanal ob Soči

3334. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Mokronog-Trebelno

3321. Odlok o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Mokronog - Trebelno
3322. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Mokronog - Trebelno
3323. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mokronog - Trebelno
3324. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o poslovanju in trženju sejma v Mokronogu
3325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Mokronog - Trebelno
3326. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Mokronožci Občine Mokronog - Trebelno
3327. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3328. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3329. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3330. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Pivka

3335. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Pivka

Sveti Jurij ob Ščavnici

3331. Sklep o seznanitvi z Elaboratom ter Poročilom o izvajanju gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in drugih storitev, ter o potrditvi cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo

Tolmin

3332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2013

POPRAVKI

3336. Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec
AAA Zlata odličnost