Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2013 z dne 30. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2013 z dne 30. 10. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3253. Sklep o imenovanju drugega namestnika predsednika Računskega sodišča
3254. Sklep o imenovanju člana Statističnega sveta Republike Slovenije
3255. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Krpan
3256. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3257. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3258. Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
3259. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu

Drugi akti

3260. Priporočilo Varuha človekovih pravic
3261. Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (ReNPM13–22)
3262. Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13–20)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3300. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3263. Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112
3264. Odredba o izobrazbi in drugih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci v višješolskem študijskem programu Policist

USTAVNO SODIŠČE

3265. Odločba o ugotovitvi neskladnosti prvega odstavka 30. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Izola z Ustavo in zakonom
3266. Odločba o ugotovitvi, da 30. člen Zakona o potrošniških kreditih ni bil v neskladju z Ustavo in da 44. člen Zakona o potrošniških kreditih ni v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3267. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje
3268. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2013

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3269. Pravilnik o vsebini in obliki diplome Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto

OBČINE

Bovec

3290. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2013

Cerknica

3291. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 2 (krajše: SD OPN – št. 2)

Ljubljana

3270. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Ljubno

3271. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2013

Nova Gorica

3272. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
3273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica
3274. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
3275. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica
3276. Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica
3277. Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica

Pivka

3278. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka
3279. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Pivka
3280. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka
3281. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka«
3282. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Pivka

Podčetrtek

3292. Odlok o prenehanju veljavnosti tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah
3293. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek
3294. Pravilnik o sofinanciranju priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek
3295. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Virštanj
3296. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1233 – Verače
3297. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 – Pristava
3298. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – Sodna vas
3299. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1230 – Imeno

Prebold

3283. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2013
3284. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja LA-48
3285. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Prebold
3286. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Slovenj Gradec

3287. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ZN individualna stanovanjska gradnja »Gozdna pot« v Slovenj Gradcu

Sodražica

3288. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«

Vipava

3289. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti