Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2013 z dne 28. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2013 z dne 28. 10. 2013, Kazalo


MINISTRSTVA

3217. Pravilnik o določanju zavarovalne osnove
3218. Pravilnik o opravljanju preizkusa strokovne in psihofizične usposobljenosti policistov
3219. Pravilnik o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi
3220. Pravilnik o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih in podatkovnih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju
3221. Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij
3222. Odločba o prenehanju Regionalne ustanove – Centra za podporo razvoju e-upravljanja

USTAVNO SODIŠČE

3223. Odločba o ugotovitvi, da je bil v neskladju z Ustavo prvi odstavek 13. člena Zakona o sodnih taksah v delu, v katerem se je nanašal na oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse za postopek o pritožbah, za katere se uporablja Zakon o pravdnem postopku
3224. Sklep o zavrženju zahteve

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3225. Poročilo o gibanju plač za avgust 2013

OBČINE

Kostanjevica na Krki

3226. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013 – rebalans II
3227. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kostanjevica na Krki

Miren-Kostanjevica

3228. Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Miren - Kostanjevica
3229. Sklep o pridobitvi statusa neplodnega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 949/0, k.o. 2330 – Sela na Krasu
3230. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica
3231. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica
3232. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica
3233. Sklep o preklicu sklepov o pričetku priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov

Moravske Toplice

3234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«
3235. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi

Oplotnica

3251. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.

Slovenska Bistrica

3236. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-stanovanjsko zazidavo »PTZ z.o.o. v Slovenski Bistrici«
3237. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
3238. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina

Šempeter-Vrtojba

3239. Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba
3240. Sklep o določitvi cene storitev in tarife obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
3241. Navodilo za predstavnike Občine Šempeter - Vrtojba v organih upravljanja

Škofja Loka

3242. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Škofja Loka
3243. Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa
3244. Pravilnik o določitvi prosto oblikovane najemnine
3245. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi parkirnih površin v Občini Škofja Loka, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine

Šmarješke Toplice

3246. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Prinovec

Velika Polana

3247. Uskladitev Statuta Občine Velika Polana
3248. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2012
3249. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Velika Polana
3250. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na področju Občine Velika Polana

Žalec

3252. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (hale za obiranje in sušenje hmelja Gajšek in gradnjo koritastega silosa Sedminek)
AAA Zlata odličnost