Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2013 z dne 25. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2013 z dne 25. 10. 2013, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3190. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3214. Uredba o spremembi Uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d. o. o.

Odloki

3215. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota

MINISTRSTVA

3191. Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
3192. Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami
3193. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
3194. Navodilo o spremembah Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
3216. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3195. Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
3196. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2013

OBČINE

Bovec

3197. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Braslovče

3198. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Grosuplje

3199. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Jug

Ig

3200. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kobarid

3201. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Kočevje

3202. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2013 št. 2

Kranj

3203. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj
3208. Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj
3209. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj

Kuzma

3210. Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2013

Litija

3204. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja VČ-06 ZK – širitev pokopališča in gradnja poslovilne vežice

Ljubljana

3211. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 115: Dunajska - Vodovodna

Metlika

3205. Odlok o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2013
3206. Pravilnik o spremembah Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema

Pivka

3207. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Pivka za leto 2013

Šentrupert

3212. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šentrupert
3213. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost