Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

3355. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič, stran 10143.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 3., 4., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11), 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), 2., 3., 12. in 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17I/91-I – ZUDE, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/00 Odl. US: U-I-48/97-12, 61/02 Odl. US: U-I-54/99-14, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A), 33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11 Odl. US: U-I-257/09-22, 10/12, 94/12 – ZDoh-2L), 142. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13) ter 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 24. redni seji dne 24. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/09, 26/10, 90/12, v nadaljevanju; Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič) se 3. člen spremeni, tako da se za 7. točko namesto pike doda vejica, za vejico pa se doda nova 8. točka z besedilom »zagotovitev zavetišča za zapuščene živali.«
2. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič se 4. člen spremeni, tako da se črta 7. točka »prevozi učencev«, dosedanja 8. točka pa postane 7. točka, za katero se postavi pika.
3. člen
Prvi odstavek 13. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič se spremeni, tako da se glasi:
»Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge s področja gospodarskih javnih služb, ki so določene v 12. členu Zakona o gospodarskih javnih službah, opravlja občinska uprava Občine Tržič.«
4. člen
Tretji odstavek 20. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0024/2009
Tržič, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost