Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

Št. 3304-4/2013 Ob-4094/13 , Stran 3077
Št. 3304-4/2013 Ob-4094/13
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 75. člena Zakona o kmetijstvu (Uradno prečiščeno besedilo (ZKme-UPB1) Uradni list RS, št. 51/06 in 54/08) in 102. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2; Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10,18/11 in 90/12) objavlja
javni natečaj
za zbiranje predlogov uradnega znaka za »Preverjeno kakovost« kmetijskih in živilskih proizvodov po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov
I. Namen javenga natečaja: izdelava predloga grafične rešitve – označbe za »preverjeno kakovost« kmetijskih in živilskih proizvodov v skladu z Zakonom o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11). II. Vrsta natečaja Natečaj bo izveden kot odprti natečaj v dveh stopnjah. Izveden bo kot del postopka za oddajo javnega naročila storitev in podelitvijo nagrad/izplačil udeležencem. Z zmagovalcem natečaja, ki bo prejel največje število točk v drugi fazi ocenjevanja – v testiranju na ciljnih javnostih, bo sklenjena pogodba za izvedbo storitve in odstopu avtorskih pravic. Drugo in tretje uvrščeni v drugi fazi ocenjevanja – testiranja na ciljnih javnostih – bosta prejela denarne nagrade in sicer drugo uvrščeni v višini 1.000,00 EUR, tretje uvrščeni v višini 700,00 EUR. Grafične rešitve drugo in tretje uvrščenega postanejo last MKO in jih lahko uporabi za kasnejše namene. Ponudbe, ki ne bodo nagrajene, bodo vrnjene avtorjem brez odškodnine, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje se zavezuje, da njihove ideje ne bodo uporabljene. III. Pogoji za sodelovanje 1. Prijavitelji na javnem natečaju morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – predlagani strokovni sodelavci morajo imeti ustrezno izobrazbo na področju likovnega izražanja, – predlagatelj mora biti registriran za dejavnosti na področju oblikovanja, – predlagatelj mora predložiti dokaze (brand book) o vsaj dveh izvedenih projektih s področja oblikovanja označb, ki jih je izvedel v zadnjem obdobju od 1. 1. 2010 dalje, – prijavitelj mora zagotavljati sposobnost izvedbe posla v primeru izbora in sklenitve pogodbe, za kar podpiše izjavo v prilogi. 2. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. 3. Prijava mora vsebovati: – predlog oblikovanja označbe; – pisno obrazložitev ponudbe; – zapečateno kuverto s šifro ponudnika, v kateri je izpolnjen obrazec »Vsebina ponudbe«, kjer je naveden naslov avtorja, priložena so dokazila o njegovi usposobljenosti iz točke II., izjava ponudnika o strinjanju z natečajnimi pogoji (Priloga 1) in izjava o sposobnosti izvedbe posla (priloga 2), izpisek iz registra, ki dokazuje, da je ponudnik registriran za področje oblikovanja. Prijavitelji morajo vložiti svoje ponudbe na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije za javni natečaj, z vsemi navedenimi prilogami in dokazili. IV. Merila za ocenjevanje Ocenjevanje bo potekalo v dveh fazah. V prvi fazi bodo člani strokovne žirije ocenili vse predloge po naslednjih kriterijih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V. Strokovna ocena ponudb Strokovna žirija, imenovana s posebnim sklepom ministra za odločanje o ponudbah v prvi fazi javnega natečaja, bo strokovno pregledala in ocenila vse pod šifro prispele pravočasne ponudbe. Glede na višino zbranih točk bo strokovna žirija izbrala tri ponudbe, ki bodo dosegle najvišje število točk. Izbrane tri ponudbe bo strokovna žirija pregledala, ali izpolnjujejo vse zahtevane pogoje iz javnega natečaja ter razpisne dokumentacije in sicer tako, da bo odprla zaprto kuverte s podatki o ponudnikih. Če katera od ponudb izbranih treh ne bo izpolnjevala pogojev za sodelovanje v natečaju, se le-ta izloči in se pregleda naslednja po vrsti glede na število zbranih točk. Odločitev strokovne žirije je za naročnika obvezna. Prve tri najvišje ocenjene ponudbe bo naročnik v drugi fazi testiral na ciljnih javnostih na podlagi strokovnega vprašalnika, ki ga pripravi naročnik. Zmagovalec javnega natečaja bo določen na podlagi največjega števila zbranih točk v fazi testiranja na ciljnih javnostih. V primeru enakega števila točk v drugi fazi ocenjevanja se višje uvrsti ponudba, ki je prejela višje število točk v prvi fazi ocenjevanja. Z zmagovalcem natečaja bo podpisana Pogodba za izdelavo oznake za »preverjeno kakovost« kmetijskih pridelkov in živil tako, da bodo primerne za reprodukcijo, v okvirni vrednosti 10.000 EUR s predhodnim pogajanjem o znižanju cene, s čimer bo tudi izveden prenos vseh avtorskih pravic do uporabe grafične rešitve na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Grafične rešitve drugo in tretje uvrščenega prav tako postanejo last Ministrstva za kmetijstvo in okolje, za kar prejme drugo uvrščeni denarno nagrado v višini 1.000 EUR, tretje uvrščeni pa v višini 700,00 EUR. VI. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je prosilcem na voljo od dneva objave javnega natečaja do zaključka javnega natečaja na spletni strani: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javne_objave/javni_razpisi. Vse ostale informacije v zvezi z javnim natečajem lahko vlagatelji dobijo pri: Štefi Videčnik, stefi.videcnik@gov.si, tel. 01/478-90-19, telefaks: 01/478-90-21, 01/478-90-13. VII. Rok in način prijave Ponudbe je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na naslov Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali jih osebno vložiti v vložišču Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Pravočasna ponudba je tista, ki bo na zgoraj navedeni naslov prispela do 9. decembra 2013 ne glede na način prispetja. Pisne ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani: – Ne odpiraj – Ponudba za javni natečaj, – številka in datum javnega natečaja, – predmet javnega natečaja, – šifra ponudnika. VIII. Obravnavanje ponudb: prepozno prispele ponudbe bodo vrnjene ponudnikom. Nepravilno označenih ponudb strokovna žirija ne bo obravnavala, nepopolne ponudbe – tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih natečajnih pogojev, pa bodo zavrnjene. IX. Obvestilo o izidu javnega natečaja: na podlagi ocene strokovne žirije bodo izbrani trije najboljši predlogi, ki bodo testirani na ciljnih javnostih. Najvišje uvrščenemu ponudniku v drugi fazi izbora se z odločitvijo ministra priznana sposobnost za izvedbo naročila storitve, z drugo in tretje uvrščenima pa bo podpisana ustrezna pogodba o dodelitvi denarne nagrade, s čimer bo MKO odkupil idejne rešitve drugo in tretje uvrščenega. Ostali ponudniki prejmejo obvestilo o neizboru na natečaju, pri čemer se jim vrne njihove grafične rešitve.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost