Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

Št. 900-11/2013-275 Ob-4145/13 , Stran 3071
Št. 900-11/2013-275 Ob-4145/13
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat.številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor v pritličju, v izmeri 61,94 m2, z id. oznako nepremičnine 1739-1198-204 v stavbi št. 1198, na naslovu Ulica bratov Učakar 54 v Ljubljani, v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013. Izklicna cena: 75.600,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. 2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v visokem pritličju, v izmeri 38,60 m2, z id. oznako nepremičnine 1727-330-8 v stavbi št. 330, na naslovu Streliška 6 v Ljubljani, v k.o. 1727-Poljansko predmestje. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013. Izklicna cena: 38.600,00EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. 2.3. Predmet javne dražbe so prostori, ki se nahajajo v stanovanjski stavbi na naslovu Gornji trg 30 v Ljubljani, z ID oznako 1728-366-2, 1728-366-3, 1728-366-4, 1728-366-5, 1728-366-10, 1728-366-11, 1728-366-12, 1728-366-13, 1728-366-14, 1728-366-15, 1728-366-16, 1728-366-17, 1728-366-18, 1728-366-19, 1728-366-20, parc. št. 317 (id. 1728- 317/0-0), k.o. 1728 Ljubljana Mesto s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih in posebnih delih stavbe ter na pripadajočem zemljišču. Skupna izmera stavbe št. 366 z naslovom Gornji trg 30 v Ljubljani je 650,23 m2. Od navedene površine stavbe je prodajalka lastnica 469,06 m2 stavbe oziroma v deležu 7195/10000 od celote. V navedeni stanovanjski stavbi se nahaja tudi stanovanje z id. oznako 1728-366-1, ki je dejanski lasti fizične osebe in ni predmet prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalke. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Izklicna cena: 200.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor, v skupni izmeri 110,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Mestni trg 11 V Ljubljani, z ID oznako 1728-115-13, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnih skupnih delih stavbe. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Izklicna cena: 132.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor, v skupni izmeri 29,30 m2, ki se nahaja v pritličju v stavbe na naslovu Lepodvorska ulica 3 v Ljubljani, z ID oznako 1740-1528-1, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču. V korist posameznega dela stavbe, z ID oznako 1740-1528-1 je vknjižena stvarna služnost prehoda preko posameznega dela stavbe, z ID oznako 1740-1528-9 do skupnega prostora, z ID oznako 1740-1528-19, ki v naravi predstavlja kurilnico. Zemljiškoknjižno stanje poslovnega prostora je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Izklicna cena: 31. 000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.6. Predmet prodaje je triplex A garažni boks na naslovu Hubadova ulica ob Ulici Pohorskega bataljona v Ljubljani z oznako P, z identifikacijsko številko 1736-1369-8 v nadstropju triplex-a, v izmeri 12,48 m2. Garažni boks je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013. Izklicna cena: 8.500,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.7. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01, v skupni izmeri 61,13 m2, na naslovu Vodnikova 13 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani, z ID oznako stavbe št. 1740-1287, parc. št. 1022 v k.o. 1740-Spodnja Šiška (gostinska dejavnost). Poslovni prostor je prazen. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013. Izklicna cena: 47.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.8. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. K03 v kleti objekta, v skupni izmeri 6,90 m2 v stavbi, na naslovu Rimska 8 v Ljubljani, z id oznako nepremičnine 1721-257-19, v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013. Izklicna cena: 2.600,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja Najnižji znesek višanja kupnine je 500,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa (ne velja za predmet prodaje pod točko 2.2., 2.5., 2.6., 2.8.); 4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno; 4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino; 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi; 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe; 4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000 v roku 15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 3. 12. 2013 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po naslednjem vrstnem redu: – poslovni prostor na naslovu Ulica bratov Učakar, ob 11. uri, – poslovni prostor na naslovu Streliška 6, ob 11.30, – poslovni prostori na naslovu Gornji trg 30, ob 12. uri, – poslovni prostor na naslovu Mestni trg 11, ob 12.30, – poslovni prostor na naslovu Lepodvorska ulica 3, ob 13. uri, – garaža na naslovu Hubadova ulica, ob 13.30, – poslovni prostor na naslovu Vodnikova 13, ob 14. uri, – poslovni prostor na naslovu Rimska 8, ob 14.30. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu, – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev, – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). 7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 8. Varščina 8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za poslovni prostor št. ____ na naslovu ________«. 8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-34 in tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: marina.anzur@Ljubljana.si, kontaktna oseba je Marina Anžur in elektronski naslov: mihaela.siker@Ljubljana.si, kontaktna oseba je Mihaela Topolovec Šiker. Ogled ostalih nepremičnin pa je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.Ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost