Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

Ob-4128/13 , Stran 3080
Ob-4128/13
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Pivka za leto 2013, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/721-01-00, faks: 05/721-01-02. 2. Opis predmeta prodaje: 2.1. Kompleks nezazidanih stavbnih zemljišč v Pivki (Radohovska pot): – nepremičnina s parc. št. 300, k.o. Radohova vas (ID znak 2502-300/0-0), njiva, v izmeri 3.009 m2; – nepremičnina s parc. št. 297, k.o. Radohova vas (ID znak 2502-297/0-0), travnik, v izmeri 766 m2; – nepremičnina s parc. št. 296, k.o. Radohova vas (ID znak 2502-296/0-0), travnik, v izmeri 816 m2. Nepremičnine predstavljajo kompleks zemljišč v skupni površini 4.591 m2, v neposredni bližini občinske ceste Radohovska pot. Zemljišča so opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče ter namenjena stanovanjski gradnji. Nepremičnine so naprodaj v kompletu in nakup posamezne nepremičnine ni možen. Izklicna cena: 330.552,00 EUR. Kupec je na to ceno dolžan plačati še 22% DDV. 3. Nepremičnine se prodajo po načelu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik. 4. Vrsta pravnega posla: z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene v navedenem roku, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino. 5. Prodajalec nosi stroške notarske overitve te pogodbe ter stroške sestave pogodbe. Stroške vpisa nepremičnin iz te pogodbe na ime kupca nosi kupec. 6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano za vplačano varščino) je 30 dni od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost nepremičnin po ponujeni ceni. Na to ceno je dolžan plačati tudi 22% DDV. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na kupca izda Občina Pivka po prejemu celotne kupnine. 7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10% izklicne cene. Varščino se nakaže na podračun Občine Pivka, številka: 01100-0100009167, odprtega pri Banki Slovenije z navedbo: »Plačilo varščine za javni razpis nepremičnine Radohovska pot«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa obdrži vplačano varščino. 8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente: – fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, matično številko; – pravne osebe morajo navesti: naziv in sedež, davčno številko, matično številko in navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe; – pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta; – ponujeno ceno za nepremičnine, ki ne sme biti nižja od izklicne cene; – pisno izjavo ponudnika o sprejemu objavljenih pogojev; – dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% izklicne cene ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke za primer vračila varščine. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 90 dni po preteku roka za odpiranje ponudb. 10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do torka, 26. 11. 2013 do 10. ure na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z oznako: »Javno zbiranje ponudb -Nepremičnine Radohovska pot - Ne odpiraj«. 11. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v torek, 26. 11. 2013 ob 12.30, v prostorih Občine Pivka. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki niso zakoniti zastopniki pravne osebe in bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisno pooblastilo zakonitega zastopnika za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb ter ji predložiti na vpogled osebni dokument. Ponudniki-fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb pa morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo. Prepozno prispele ponudbe (nepravočasna ponudba), ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev (pet dni od prejema poziva za dopolnitev), ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 12. Merilo za izbor: edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti postopek prodaje prekine oziroma ustavi do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni. 14. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Emanuela Lenarčič). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno tudi na internetnem naslovu: http://www.pivka.si.
Občina Pivka

AAA Zlata odličnost