Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

P 2271/2013 Os-3841/13 , Stran 3088
P 2271/2013 Os-3841/13
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 24. 9. 2013 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko V P 2271/2013. 2. Predmet tožbe je zoper prvo toženo stranko denarni znesek v višini 828.626,41 EUR, ki je bila pridobljena s premoženjem nezakonitega izvora, predmet tožbe zoper drugo toženo stranko je denarni znesek v višini 711.592,08 EUR, ki je bila pridobljena s premoženjem nezakonitega izvora ter se toženima strankama odvzame in postane last Republike Slovenije. 3. a) Ugodi se predlogu za podaljšanje začasnega zavarovanja odvzema premoženja nezakonitega izvora s sledeče vsebino: Odredi se zemljiškoknjižnemu oddelku Okrajnega sodišča v Kopru, Ferrarska 9, Koper, podaljšanje začasnega zavarovanje odvzema premoženja nezakonitega izvora po sklep Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. XI Kpd 55116/12, in sicer prepoved odtujitve ali obremenitve nepremičnin z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi, in sicer: 1. Prvo toženi stranki za naslednje nepremičnine: – parcelo številka 2697/1, k.o. 2606 Semedela v Kopru, Kampel, Grinjan, (ID 3962880), katere lastnik je do 1/2, – stavbe k.o. 2606 Semedela, številka stavbe 959, številka dela stavbe 601 v Kopru, Ul. Istrskega odreda 14, (ID 5540891), katere lastnik je do celote, do višine 828.616,41 EUR; 2. Drugo toženi stranki za naslednjo nepremičnino: – parcelo številka 2697/1, k.o. 2606 Semedela v Kopru, Kampel, Grinjan, (ID 3962880), katere lastnica je do 1/2, do višine 711.592,08 EUR. Trajanje zavarovanja je do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku v tem postopku. 3. b) Zavrne se predlog za začasen odvzem premoženja nezakonitega izvora s sledečo vsebino: Toženima strankama se odvzame premoženje – denarna sredstva – gotovina 2.530,00 EUR – katera naj se nakaže na podračun Republike Slovenije, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP), številka: SI56 0110 0600 0039 308, katerega imetnik je ministrstvo, pristojno za finance (26. člen Uredbe o postopkih hrambe, upravljanja in prodaje premoženja nezakonitega izvora). Trajanje zavarovanja do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku v tem postopku. 4. Osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi. 5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI). 6. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja, ali pravice do ločenega poplačila izvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli, ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (četrti odstavek 33. člena ZOPNI). 7. Dan objave oklica: 8. 11. 2013.
Okrožno sodišče v Ljubljani dne 5. 11. 2013

AAA Zlata odličnost