Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

Št. 52/2013 Ob-4118/13 , Stran 3074
Št. 52/2013 Ob-4118/13
Svet Centra za socialno delo Sežana na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (ZZ) (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl.US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, ZSV-UPB-2 s spremembami) ter v skladu z 38. členom Statuta Centra za socialno delo Sežana, razpisuje prosto delovno mesto direktorja Centra za socialno delo Sežana. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 5 let delovnih izkušenj ali – višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, z 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi zakona preneha. Pisni prijavi morajo kandidati priložiti dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, svoj življenjepis ter svojo zamisel programa dela oziroma vizijo dela CSD Sežana in ukrepov za dosego programskih ciljev. Svet CSD Sežana izbere kandidata za direktorja zavoda na osnovi izpolnjevanja posameznih razpisnih pogojev in ocene predloženega programa dela. Svet CSD Sežana bo opravil izbor v 30 dneh po objavi razpisa in o svojem izboru obvestil prijavljene kandidate, vendar je odločitev o imenovanju direktorja pravno veljavna šele po prejetem soglasju ministra pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje 5 let. Pisne prijave kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi v zaprti ovojnici na naslov: Svet Centra za socialno delo Sežana, Kosovelova 4b, 6210 Sežana, z oznako: »za razpis direktorja – Ne odpiraj«. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Centra za socialno delo Sežana

AAA Zlata odličnost