Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

Št. 478-51/2011 Ob-4098/13 , Stran 3078
Št. 478-51/2011 Ob-4098/13
Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škofja Loka za leto 2013,
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, matična št.: 5883318000. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb: stavbno zemljišče: ID znak: 2027-753/16-0, parcela št. 753/16, v izmeri 231 m², k.o. 2027 – Stara Loka. Zemljišče, ki je predmet prodaje, je locirano v naselju Podlubnik I v Škofji Loki, na južni strani naselja. Na zemljišču je postavljen prizidek k objektu na sosednji parceli, preostali del pa v naravi predstavlja zelenico, ograjeno z živo mejo. Po namenski rabi je nepremičnina stavbno zemljišče, namenjeno za stanovanjsko rabo, znotraj območja SKL – SV -1. 3. Izhodiščna cena: 21.100,00 EUR, brez vključenega 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 4. Pogoji prodaje – ponudbe lahko oddajo fizične in pravne osebe z državljanstvom oziroma sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije; – nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«; – prodajno pogodbo pripravi prodajalec; – kupec poleg kupnine plača še 2% na davek promet nepremičnin, stroške overitve podpisa in vpisa v zemljiško knjigo; – nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika; – izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru in pozivu prodajalca na podpis pogodbe, v nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima prodajalec pravico zadržati vplačano varščino; – plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe – nepremičnina se bo kupcu izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo po plačilu celotne kupnine. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, to je v znesku 2.110,00 EUR, ki jo je potrebno plačati na račun Občine Škofja Loka, št.: 01322-0100007116, sklic na št. 00 47805111. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim, ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim, ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 6. Vsebina in oblika ponudbe Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa za vračilo varščine, kontaktno tel. številko in/ali e-naslov), – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine. Ponudbi je potrebno priložiti: – fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – podpisano izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – podpisano izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 1. 2014; Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi prilogami v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine«. Zaprto kuverto lahko oddajo osebno v glavni pisarni Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka ali na navedeni naslov pošljejo po pošti. Kot pravočasne bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež prodajalca do vključno 25. 11. 2013, do 15. ure. 7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Komisija, ki jo bo imenoval župan, bo odpirala prispele ponudbe dne 26. 11. 2013, ob 10. uri, v prostorih Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, v pisarni št. 4 /I. nad. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 8. Drugi pogoji prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Prodajalec lahko ustavi začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo izkazani dejanski stroški. 7. Dodatne informacije Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Škofja Loka. Dodatne podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko interesenti dobijo v času uradnih ur na Občini Škofja Loka, Oddelek za stavbna zemljišča, kontaktna oseba Polona Gortnar, tel. 04/511-23-70, elektronska pošta: polona.gortnar@skofjaloka.si.
Občina Škofja Loka

AAA Zlata odličnost