Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

3347. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 10135.

Na podlagi 20. člena in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPBS, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 15. seji dne 16. 10. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V 1. členu Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 24/12) se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Vrtci s koncesijo za izvajanje programa javne službe predšolske vzgoje in varstva otrok (v nadaljevanju: vrtci s koncesijo) so dolžni smiselno upoštevati pogoje in kriterije iz tega pravilnika za sprejem otrok v koncesijski del vrtca in o tem skleniti aneks h koncesijski pogodbi. Vrtci s koncesijo so dolžni pred sprejemom otrok predložiti občini v potrditev seznam otrok, predvidenih za sprejem, in morebitno čakalno listo za koncesijski vrtec.«
2. člen
V 12. členu se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»Staršem, ki jim je bil ponujen vzgojno-varstveni program pri koncesionarju Občine Dol pri Ljubljani in so sprejem pri koncesionarju zavrnili, se otroka ne črta iz čakalnega seznama.«
3. člen
V prvem odstavku 20. člena se spremeni kriterij po zaporedno številko l tako, da se glasi:
   »Otrok, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev
  ali skrbnikov stalno in dejansko bivališče v
  Občini Dol oziroma otrok starša tujca, ki
  nima stalnega prebivališča v Republiki
  Sloveniji in ima skupaj z otrokom začasno in
  dejansko prebivališče v občini Dol pri
  Ljubljani in je zavezanec za dohodnino v
  Republiki Sloveniji«              40.
Kriterij pod zaporedno številko 4 se spremeni tako, da se glasi:
   »V vrtec je na dan sestave vrstnega reda že
  vključen eden ali več otrok iz iste družine«  5.
Kriterij pod zaporedno številko 5 se spremeni tako, da se glasi:
   »Sprejem dvojčkov, trojčkov, … »        10.
Doda se kriterij pod zaporedno številko 7, ki se glasi:
»Otrok, ki je vključen v drugo obliko
   Vzgojno varstvenega programa,ki mu je občina
  podelila koncesijo**«             40.
Na koncu člena se doda obrazložitev uporabe kriterija 7, ki se glasi:
»** izpolnjena morata biti naslednja pogoja:
– otrok do konca koledarskega leta dopolni starost 3 leta
– otrok je bil v vzgojno-varstveni program sprejet iz prednostnega vrstnega reda, ki ga je pripravila komisija skladno s tem pravilnikom.«
4. člen
Doda se novi, 26.a člen, ki se glasi:
»Za otroke, ki so bili sprejeti v vzgojno-varstveni program, ki mu je občina podelila koncesijo, v šolskem letu 2012/13 in 2013/14, se drugi pogoj pod točko 7. v prvem odstavku 20. člena ne uporablja.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6020-0004/2011-13
Dol pri Ljubljani, dne 1. oktobra 2013
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost