Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

3367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013, stran 10172.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 21. redni seji dne 24. oktobra 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2013 (Uradni list RS, št. 20/12 in 13/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/podskupina kontov         |  Proračun|
|   |                      |  leta 2013|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 17.317.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 15.219.470|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 12.831.428|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 10.997.820|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  1.375.220|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   458.388|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  2.388.042|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  1.462.461|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    8.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   45.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   39.280|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   832.701|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   207.502|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   56.327|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   151.175|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    1.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |    1.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.888.728|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   806.022|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|  1.082.706|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 18.129.016|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  4.747.894|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   953.676|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   150.280|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  2.674.909|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   276.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   693.029|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  7.859.723|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   348.550|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  4.153.980|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   845.742|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  2.511.451|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  5.185.144|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  5.185.144|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   336.255|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   266.018|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   70.237|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     |  –812.016|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    9.600|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    9.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |    9.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |    9.600|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |  1.022.171|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  1.022.171|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |  1.022.171|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         | –1.824.587|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       | –1.022.171|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |   812.016|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  2.685.395|
|   |NA DAN 31. 12. 2012            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, ukrepi in državne pomoči.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-0002/2013
Žalec, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost