Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

3351. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno, stran 10140.

Na podlagi določb 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/12 – Skl. US: U-I-43/13-8; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter 8. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je župan Občine Ljubno dne 24. 10. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno
1. člen
(splošno)
S tem sklepom določa župan Občine Ljubno začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (Uradno glasilo ZSO, št. 5-6/96; v nadaljevanju: spremembe PUP celota Občine Ljubno).
2. člen
(pravna podlaga)
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka PUP celota Občine Ljubno, je v 96. členu Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt, ki v četrtem odstavku, 96. člena, dopušča spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih ureditvenih pogojev občine, do sprejetja občinskega prostorskega načrta.
3. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembe PUP celota Občine Ljubno)
(1) Veljavni občinski odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno je bil sprejet v letu 1996 (Uradno glasilo ZSO, št. 5-6/96).
(2) Razlogi za spremembo PUP celote Občine Ljubno so v pomanjkanju določil v odloku PUP celota Občine Ljubno glede umeščanja objektov in rekonstrukcijo obstoječih infrastrukturnih objektov na gozdna zemljišča. Občina želi na območju športa, rekreacije in izobraževanja skakalnice Savina podati pogoje za umestitev spremljajočih objektov (sodniški stolp, žičnica ...) in podati možnost rekonstrukcije objekta skakalnice s podaljšanjem dolžine skakalnice za 10 % dolžine objekta. Posegi so na gozdna zemljišča.
(3) Izhodišča veljavnega prostorskega plana določajo, da so dejavnosti (rekreacija …) v gozd možne le v omejenem obsegu. Posegi v prostor so le izjemoma možni v gozdovih s 1. stopnjo poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij. V območjih, kjer so ekološke in socialne funkcije manj poudarjene, so krčitve za kmetijske namene možne s soglasjem Zavoda za gozdove Slovenije. Infrastrukturni objekti naj se izogibajo strnjenih gozdnih kompleksov oziroma naj potekajo ob obstoječih presekih.
4. člen
(območje sprememb PUP celota Občine Ljubno)
Območje sprememb PUP celota Občine Ljubno se nanaša na zemljišča, ki jih ureja PUP celota Občine Ljubno, in sicer na območju športa, rekreacije in izobraževanja skakalnice Savina in obsega naslednje zemljiške parcele 803/1, 803/2, 803/3, 802/6, 802/7, 802/8, vse k.o. Savina.
5. člen
(vsebina in oblika sprememb PUP celota Občine Ljubno)
Spremeni in dopolni se tekstualni del odloka PUP celota Občine Ljubno.
6. člen
(način pridobitve strokovnih podlag in strokovnih rešitev)
(1) Pri pripravi strokovnih rešitev odloka se upoštevajo smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora.
(2) Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve odloka o PUP niso predvidene.
7. člen
(roki za pripravo PUP)
(1) Občina Ljubno bo v skladu z 61.a členom ZPNačrt-a postopek izdelave sprememb PUP celota Občine Ljubno, nadaljevala kot skrajšani postopek.
(2) S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave spremembe PUP celota Občine Ljubno:
+------------------------------------------------+--------------+
|Aktivnost                    |Predvideni  |
|                        |čas izvedbe  |
+------------------------------------------------+--------------+
|Začetek – sklep o pripravi in objava sklepa v  |       |
|uradnem glasilu                 |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Priprava osnutka                |7 dni     |
+------------------------------------------------+--------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora  |15 dni    |
+------------------------------------------------+--------------+
|Izdelava dopolnjenega osnutka          |10 dni    |
+------------------------------------------------+--------------+
|Naznanilo javne razgrnitve           |7 dni     |
+------------------------------------------------+--------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava       |15 dni    |
+------------------------------------------------+--------------+
|Preučitev pripomb in predlogov iz javne     |7 dni     |
|razgrnitve                   |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Potrditev stališč do pripomb          |10 dni    |
+------------------------------------------------+--------------+
|Izdelava predloga                |10 dni    |
+------------------------------------------------+--------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora   |15 dni    |
+------------------------------------------------+--------------+
|Izdelava usklajenega predloga          |7 dni     |
+------------------------------------------------+--------------+
|Sprejem in objava odloka v uradnem glasilu   |7 dni     |
+------------------------------------------------+--------------+
8. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani k izdaji smernic in mnenj, so:
1. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje.
(2) Drugi udeleženci: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(3) Če se v postopku priprave izkaže, da so nosilci urejanja prostora tudi drugi organi oziroma nosilci javnih pooblastil, se le-ti vključijo v postopek.
9. člen
(ocena finančnih posledic)
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka sprememb in dopolnitev PUP zagotovi občina.
10. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Ljubno, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2013-1
Ljubno, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost