Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

3373. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013, stran 10186.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 20. redni seji dne 24. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013 se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2013 določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |Proračun 2013|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  4.294.959|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  3.142.735|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  2.751.735|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.434.525|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   195.210|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   122.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   391.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   232.500|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    2.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in denarne kazni        |    1.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    5.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   150.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   147.100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   109.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    38.100|
|   |in nematerialnega premoženja       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.005.124|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   891.737|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   113.387|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  6.819.117|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  1.104.346|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   206.310|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    32.205|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   785.210|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    80.621|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  1.263.733|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    10.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   850.770|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|   171.005|
|   |ustanovam                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   231.958|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  4.108.637|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  4.108.637|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   342.401|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |430 Investicijski transferi        |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   307.300|
|   |in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    35.101|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK           |  –2.524.158|
|   |ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POS.        |     300|
|   |IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POS.        |     300|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |     300|
|   |– od posameznikov             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSO.         |     300|
|   |IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE               |   700.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   700.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   700.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|  –1.823.858|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)       |   700.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |  2.524.158|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH        |  1.823.858|
+------+------------------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0013/2013
Dobrepolje, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost