Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

Št. 478-28/2013-11 Ob-4096/13 , Stran 3066
Št. 478-28/2013-11 Ob-4096/13
Občina Zagorje ob Savi na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) 1. Dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013, št. 410 – 99 / 2012 z dne 21. 2. 2013, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. 2. Opis predmeta prodaje: stanovanjski objekt s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Cesta 20. julija 10b v Zagorju ob Savi, parc. št. 1195/0, stanovanjska stavba, v izmeri 54 m2, dvorišče, v izmeri 67 m2 in zelenica, v izmeri 205 m2, (ID znak: 1886 – 1195 / 0 – 0, ID 4315508), k. o. 1886 – Zagorje-mesto. Navedena nepremičnina se prodaja v celoti, nakup po delih ni mogoč. 3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Izklicna cena je 29.000,00 EUR in se viša najmanj za 500,00 EUR. Izklicna cena in končna dražena cena ne vključujeta 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu davčnemu uradu in drugih stroškov izvedbe kupoprodajne pogodbe in jih plača kupec. 4. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Prodajalec bo overil pogodbo takoj po prejemu plačila celotne kupnine. 5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 27. 11. 2013, s pričetkom ob 12. uri na sedežu prodajalca, Cesta 9. avgusta 5 v Zagorju ob Savi (sejna soba). Dražitelji se morajo na dan dražbe najkasneje do 11.45 zglasiti na mestu, kjer bo potekala dražba in se izkazati z osebnim dokumentom. 6. Varščina Ponudniki morajo pred začetkom dražbe varščino plačati na podračun Občine Zagorje ob Savi, št. SI56 0134 2010 0018 358, ki je odprt pri Banki Slovenije, v višini 10% od navedene izklicne cene nepremičnine, kar znaša 2.900,00 EUR do vključno dne 26. 11. 2013. (najkasneje ta dan mora varščina prispeti na račun); namen nakazila »Javna dražba – Varščina«. Varščina bo uspelemu dražitelju brezobrestno vračunana v kupnino, ostalim pa brezobrestno vrnila v roku 5 delovnih dni po opravljeni javni dražbi. Ponudnikom, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe v določenem roku od javne dražbe ali ne plača kupnine v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe, se varščina zadrži. 7. Podrobnejši pogoji javne dražbe in podrobnejši opis predmeta dražbe a) Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. b) Ponudniki predhodno pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na vložišče prodajalca na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, najkasneje do dne 27. 11. 2013 do 9. ure, z oznako kot je na obrazcu OBR-4 »Naslovnica«, ki je del razpisne dokumentacije. Prodajalec ne odgovarja za morebitno založitev dokumentacije ali njeno napačno obravnavo, če ne bo označena, kot je zahtevano. c) Dokumentacija ponudnikov iz prejšnje točke mora vsebovati naslednja dokazila: – Pooblastilo za zastopanje na dražbi, v primeru, da pravno ali fizično osebo zastopa pooblaščenec. Pooblastilo se predloži v izvirniku ali overjeni kopiji. – Prijavni obrazec – podatki o ponudniku (OBR-1). – Izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2). – Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki dokazujejo registracijo pravne osebe ali s.p. ne smejo biti starejši od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p. – Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.). – Dokazilo o vplačilu varščine. – Parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3). Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih pogojev ali bodo oddali nepopolno dokumentacijo, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka pred samo dražbo in na njej ne bodo smeli sodelovati. Morebiti vplačana varščina se v tem primeru ne vrne. č) Dražbo izvede komisija, imenovana s strani župana. Javna dražba se opravi tudi, če se je udeleži le en ponudnik. Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Izbran bo dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. d) Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. e) Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v roku 15 dni po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino. Kupnino je kupec dolžan plačati v celoti v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. f) Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroški notarske overitve pogodbe, stroški vknjižbe v zemljiško knjigo), vključno z davkom na promet nepremičnin, plača kupec. g) Nepremičnina bo prodana po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Po plačilu celotne kupnine in poravnanih vseh stroških, se bo nepremičnina kupcu izročila v last in posest. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnine, ki jo kupuje. Potencialnim ponudnikom bo po predhodni najavi omogočen ogled nepremičnine. h) Razpisna dokumentacija s podrobnejšimi informacijami, vzorcem pogodbe in drugimi pogoji bo objavljena na spletnem naslovu prodajalca: http://www.zagorje.si. 8. Opozorilo: prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim dražiteljem, oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Občina Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost