Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

Št. 478-31/2013 Ob-4097/13 , Stran 3067
Št. 478-31/2013 Ob-4097/13
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, objavlja na podlagi 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) v povezavi z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013 (Uradni list RS, št. 10/13 in 49/13) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Šmarje pri Jelšah
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012, ID številka za DDV: SI 31214908. II. Predmet javne dražbe in izklicna cena: Predmet prodaje so: 1. Stavbna zemljišča (1a in 1b), ki v naravi predstavljajo komunalno neopremljeno stavbno zemljišče v poslovni coni Šmarje zahod, kjer je z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 in 118/04) predvideno območje storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti ter območje eno in dvostanovanjskih stavb. Predmetno zemljišče se nahaja na obrobju naselja Šmarje pri Jelšah. Investitor si mora potrebne priključke urediti sam na lastne stroške, v skladu s pogoji pristojnih upravljavcev komunalne infrastrukture, ki jih je že pridobil prodajalec, in sicer: – za napajanje poslovne cone Šmarje zahod na omenjenih parcelah, je električna energija na voljo na 20kV kablovodu pri Agipu, za priključitev objektov na distribucijsko omrežje pa bo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo 20/0,4 kV in nizkonapetostne priključne vode; – za zagotavljanje potrebnih količin vode za gašenje, bo potrebna postavitev več hidrantov, zaradi česar bo potrebno zagotoviti nov cevovod, dimenzije minimalno fi 90 mm. Dolžina novega cevovoda bo ca. 500 m; – za ureditev odvajanja fekalnih odpadnih vod, bo potrebno zgraditi nov priključni cevovod oziroma okoli 700 m ločene fekalne kanalizacije; – meteorne vode se bodo odvajale po ločenem cevovodu v vodotok; – za dovoz v poslovno cono se bo uporabljal obstoječ cestni priključek nekategorizirane lokalne ceste, ki poteka do več stanovanjskih hiš in ribnika. Na podlagi veljavne zakonodaje je potrebno na glavni cesti G2-107 urediti 3. pas; a) stavbno zemljišče – parcele št. 19/4 (7119 m2), 19/2 (2390 m2) in 17/25 (796 m2), v skupni izmeri 10.305 m2, k.o. 1201-Zadrže in b) stavbno zemljišče – parcele št. 17/14 (3056 m2) in 17/30 (130 m2), v skupni izmeri 3186 m2, k.o. 1201-Zadrže. 2. Stavbna zemljišča, (zelene površine) – parcele št. 220/1 (1.483 m2), 219/3 (1.511 m2) in 219/5 (3.120 m2), v skupni izmeri 6.114 m2, k.o. 1185-Pijovci, ki v naravi predstavljajo zelene površine med vodotokom Lemberžica in lokalno cesto LC 406 101, opredeljene z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 in 118/04). Predmetno zemljišče se nahaja na obrobju poslovne cone Mestinje. Izklicna cena: – k 1a). – za komunalno neopremljeno stavbno zemljišče v poslovni coni Šmarje zahod (stavbno zemljišče pod točko 1.a) znaša 301.000 €, ki ne vključuje 22% DDV; – k 1b). – za komunalno neopremljeno stavbno zemljišče v poslovni coni Šmarje zahod (stavbno zemljišče pod točko 1.b) znaša 83.500,00 €, ki ne vključuje 22% DDV; – k 2. – za stavbno zemljišče (zelene površine) na obrobju poslovne cone Mestinje v k.o. Pijovci (stavbno zemljišče pod točko 2.) znaša 9.800,00 €, ki ne vključuje 22% DDV. V izklicni ceni za nepremičnine pod točko 1.a in 1.b je zajeta vrednost stavbnega zemljišča brez komunalnega prispevka, ki ga je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe. V izklicni ceni niso zajeti stroški infrastrukturnih priključkov. Projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam. Vse nepremičnine so bremen proste, prodajajo se po sistemu videno kupljeno. Vse nepremičnine so vpisane v zemljiško knjigo. III. Najnižji znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine je 200,00 EUR. IV. Pogoji prodaje: – Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo kavcijo. – Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. – Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na podračun Občine Šmarje pri Jelšah št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila RS. Plačilo celotne kupnine v prej postavljenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Položena kavcija se všteje v kupnino. – Za stavbna zemljišča pod točko 1a, 1.b in 2., bo kupec poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, notarsko overitev in strošek vknjižbe. V. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo dne 26. 11. 2013, v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah (drugo nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, in sicer: – za dražbo nepremičnin pod točko 1.a (parc. št. 19/4, 19/2 in 17/25, k.o. Zadrže), z začetkom ob 10. uri, – za dražbo nepremičnin pod točko 1. b (17/14 in 17/30, k.o. Zadrže), z začetkom ob 10.15, – za dražbo nepremičnine pod točko 2. (parc. št. 220/1, 219/3 in 219/5, k.o. Pijovci), z začetkom ob 10.30. Vsi kandidati se bodo morali najmanj 1 uro pred pričetkom posamezne dražbe izkazati z dokazili iz VI. točke te objave. VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu, – predloži pooblastilo v izvirniku, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predloži izpisek iz sodnega registra v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba, – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. Organizator pred začetkom dražbe, preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne prijave. VII. Kavcija Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720 odprt pri Upravi za javna plačila RS z navedbo »plačilo kavcije – javna dražba s pripisom predmeta dražbe«. Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se kavcija vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži kavcijo. Kavcijo prodajalec zadrži tudi v primeru, če ponudnik odstopi od javne dražbe ali ne sprejme niti izklicne cene. VIII. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Šmarje pri Jelšah, tel. 03/817-16-22, kontaktna oseba mag. Zinka Berk. IX. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem župana, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru je prodajalka dolžna vrniti kavcijo brez obresti. X. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). Javna dražba in dražbena pravila so objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah, www.smarje.si.
Občina Šmarje pri Jelšah

AAA Zlata odličnost