Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

3358. Pravilnik o spremembah Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok, stran 10146.

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13), 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11 Odl. US: U-I-205/10-23, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), 54. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12, 39/13) ter 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 24. redni seji dne 24. 10. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok
1. člen
Drugi odstavek 4. točke 2. člena Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok (Uradni list RS, št. 96/12; v nadaljevanju – Pravilnik) se spremeni, tako da se glasi:
»Vsi upravičenci morajo imeti stalno bivališče v Občini Tržič. Upravičenci do povračila stroškov prevoza morajo o morebitnih spremembah, ki bi vplivale na upravičenost ali višino povračila o tem takoj, oziroma v roku 15 dni obvestiti Občino Tržič (v nadaljevanju – občina).«
2. člen
(1) 1. točka 3. člena Pravilnika se spremeni, tako da se glasi:
»Stroške prevoza za upravičence iz 1. in 2. točke 2. člena tega pravilnika občina plača izvajalcu prevozov učencev v skladu s pogodbo za izvajanje prevozov učencev na območju občine.«
(2) V 2. točki 3. člena Pravilnika se črta besedilo: »strokovna služba ugotovi, da«.
3. člen
Prva alineja prvega odstavka 4. člena Pravilnika se spremeni, tako da se glasi:
»Za otroke iz 1. in 2. točke 2. člena je račun izvajalca prevozov učencev v skladu s pogodbo za izvajanje prevozov učencev na območju občine.«
4. člen
(1) Prvi odstavek 5. člena Pravilnika se spremeni, tako da se glasi:
»Za osnovnošolske otroke morajo osnovne šole/zavodi do 30. junija za naslednje šolsko leto občini posredovati vloge in sezname učencev, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. in 2. točke 2. člena tega pravilnika. Sezname lahko osnovne šole/zavodi tekom šolskega leta spremenijo oziroma dopolnijo, kolikor pride do spremembe števila upravičencev do prevoza ter o tem obvestijo občino.«
(2) Četrti odstavek 5. člena Pravilnika se črta.
5. člen
7. člen Pravilnika se spremeni, tako da se glasi:
»Na podlagi popolne vloge iz 5. člena tega pravilnika občinska uprava občine izda odločbo o pravici do brezplačnega prevoza oziroma o povračilu stroškov prevoza, zoper katero je dovoljena pritožba v petnajstih dneh od njene vročitve. O pritožbi odloči župan.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2012
Tržič, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost