Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

Št. 633/13 Ob-4129/13 , Stran 3075
Št. 633/13 Ob-4129/13
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) ter 15. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (Uradni list RS, št. 4/02 in 16/07), razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – da je državljan Republike Slovenije; – da ima končano najmanj univerzitetno izobrazbo (VII/2) oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, naravoslovne, družboslovne, druge ustrezne smeri; – da ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodstvenih delih; – izkazuje sposobnost za vodenje zavoda; – izkazuje poznavanje področja ohranjanja narave; – obvlada najmanj en svetovni jezik; – znanje uporabe računalnika; – znanje uradnega jezika; – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidat mora v postopku razpisa predložiti svojo zamisel razvoja in delovanja zavoda. Direktor ima naslednje pristojnosti in odgovornosti: – zastopa in predstavlja zavod; – odgovarja za zakonitost dela zavoda; – predlaga svetu zavoda notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest zavoda; – predlaga spremembe Statuta zavoda in drugih splošnih aktov zavoda, ki jih sprejema svet zavoda; – predlaga temelje poslovne politike zavoda, plane dela in ukrepe za njihovo izvajanje; – predlaga letni program dela in določa ukrepe za njegovo izvajanje ter predlaga finančni načrt; – sprejema splošne akte zavoda, za sprejem katerih je pooblaščen s Statutom zavoda; – predlaga imenovanje in razrešitev vodje območne organizacijske enote; – imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi; – izdaja sklepe s področja delovnih razmerij; – ugotavlja prenehanje potreb po delu delavca iz poslovnih razlogov; – zagotavlja pogoje za sodelovanje sindikatov in organov, ki predstavljajo delavce v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo za negospodarstvo Republike Slovenije; – je odredbodajalec za zavod in podpisuje poslovne akte in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje zavoda; – izvršuje sklepe in druge odločitve sveta zavoda ter ustanovitelja; – organizira pripravljanje gradiv za seje sveta zavoda; – usklajuje delo organizacijskih enot, strokovnih služb ter drugih delovnih teles zavoda; – poroča pristojnemu organu o rezultatih dela in o poslovanju zavoda; – v skladu s finančnim načrtom odloča do določenega obsega o razporejanju sredstev zavoda med letom po posameznih postavkah in o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev zavoda ter o nabavljanju in porabi obratnih sredstev; – odobrava materialne stroške in stroške v zvezi z nadomestili stroškov zavoda za službena potovanja doma in v tujino ter druge materialne in nematerialne stroške za redno delo zavoda; – zagotavlja uresničevanje nalog varnosti, obrambe in zaščite v skladu z zakonom; – oblikuje projektne skupine, komisije ali druga delovna telesa za razrešitev določenih vprašanj ter jim opredeli naloge; – lahko prisostvuje sejam sveta zavoda in sejam strokovnega sveta brez pravice odločanja; – odloča o razporejanju delavcev k določenim nalogam oziroma na posamezna delovna mesta; – odloča o disciplinski odgovornosti delavcev in izreka disciplinski ukrep javnega opomina in denarne kazni, oziroma predlaga uvedbo disciplinskih postopkov v skladu z zakonom; – obravnava pisne zahteve delavcev za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo kršitev s strani zavoda; – sklepa pogodbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo s sindikati; – opravlja druge naloge, določene s statutom in drugimi splošnimi akti zavoda, zakoni in drugimi predpisi. II. Prijava kandidata mora vsebovati: 1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=sl_SI) z opisom vodstvenih in organizacijskih sposobnosti. 2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. 3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 4. Potrdilo o državljanstvu; 5. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. 6. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujega jezika in zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. 7. Kandidat mora prijavi predložiti svojo zamisel razvoja in delovanja zavoda. III. Direktorja javnega zavoda bo imenovala Vlada Republike Slovenije. Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana za direktorja. Kraj opravljanja dela je: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana. IV. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje najkasneje v 15 dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Služba za kadrovske zadeve, s pripisom: razpis za direktorja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mko@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v predpisanem roku. Kandidati naj se glede vprašanj v zvezi z razpisom obrnejo na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave, tel. 01/478-74-99 (dr. Marija Markeš). V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost