Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

3377. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013, stran 10188.

Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12 in 14/13 – popr.) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013
1. člen
V Pravilniku o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013 (Uradni list RS, št. 76/13) se v četrtem odstavku 1. člena 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. za izdatke za nujna službena potovanja, v okviru finančno ovrednotenega programa,«.
Za 5. točko se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. ki jih v izjemnih primerih predhodno odobri Ministrstvo za finance in pri tem upošteva likvidnostni položaj in ciljni primanjkljaj proračuna države za leto 2013.«.
2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Ne glede na 1. člen tega pravilnika lahko neposredni uporabniki proračuna države, za namen skupnih javnih naročil, prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, v skladu s 23. členom ZIPRS1314.«.
3. člen
V tretjem odstavku 2. člena se v 3. točki besedilo »petka, 13.« nadomesti z besedilom »srede, 11.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-815/2013/5
Ljubljana, dne 7. novembra 2013
EVA 2013-1611-0164
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost