Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

3353. Odlok o vzdrževanju nevzdrževanih objektov, stran 10141.

Na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – PB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US), 6. člena Odloka Občine Škofljica o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih (Uradni list RS, št. 85/11) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 23. redni seji dne 24. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o vzdrževanju nevzdrževanih objektov
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se na podlagi osnovnega Odloka Občine Škofljica o merilihin postopku za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih (Uradni list RS, št. 85/11) določi objekte, ki zaradi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov ali učinkovanja tretjih oseb in kot posledica opustitve njihove redne in pravilne uporabe ter vzdrževanja zelo slabo vplivajo na zunanjo podobo naselja. Na teh objektih je zaradi zavarovanja javne koristi zato potrebno izvesti redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela v javno korist (v nadaljevanju: vzdrževalna dela), pri čemer pa ne gre za nevarne gradnje po predpisih o graditvi objektov.
Ta odlok določa nevzdrževane objekte, z navedbo parcelne številke oziroma parcelnih številk in katastrske občine, na kateri stoji objekt, nabor oziroma vrsto vzdrževalnih del, s katerimi naj se odpravi pomanjkljivosti nevzdrževanega objekta, določitev predvidenih stroškov vzdrževalnih del, navedbo objektov, pri katerih bi bila potrebna rekonstrukcija ali njihova odstranitev, postopke izdaje odločbe in postopek izvedbe vzdrževalnih del.
Ta odlok določa objekte na katerih je potrebno izvesti vzdrževalna dela po predpisih o graditvi objektov, vrsto vzdrževalnih del oziroma merila za njihovo določitev ter oceno stroškov za izvedbo vzdrževalnih del.
2. člen
(objekti, kjer se izvedejo vzdrževalna dela)
Seznam lokacij nevzdrževanih objektov:
1. parc. št. 1692/2, k.o. Rudnik,
2. parc. št. 1690/2, k.o. Rudnik,
3. parc. št. 1854/9, 1854/13, k.o. Rudnik,
4. parc. št. 653/4, 653/3, k.o. Lanišče,
5. parc. št. 741/4, k.o. Lanišče,
6. parc. št. 475/2, k. o. Lanišče.
Objekti, vrsta vzdrževalnih del in ocena stroškov iz prejšnjega odstavka so podrobneje določeni v elaboratu, ki je v prilogi in je sestavni del tega odloka.
3. člen
(izdaja odločbe in izvršba)
Postopek izdaje odločbe in morebitne izvršbe se vodi na podlagi določb Odloka Občine Škofljica o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih (Uradni list RS, št. 85/11) in tega odloka.
Odločbo izda občinska uprava, ki lastnika posameznega objekta zaveže, da v določenem roku izvede v elaboratu predvidena vzdrževalna dela. Rok za izdajo odločbe iz prvega odstavka prejšnjega člena je 3 mesece po uveljavitvi tega odloka.
4. člen
(zagotavljanje sredstev)
Sredstva za izvedbo vzdrževalnih del zagotovi lastnik objekta. V primeru subsidiarnega ukrepanja občine se sredstva zagotovijo v proračunu za namen vzdrževanja in prenove stanovanj in revitalizacije stanovanjskih sosesk. V tem primeru pridobi občina na objektu zakonito hipoteko v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati v osmih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2013
Škofljica, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost