Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

Ob-4131/13 , Stran 3060
Ob-4131/13
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11) in z dne 29. 10. 2012 potrjenega Programa za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih – Program 2013 ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., objavlja
javni razpis URE-GEN-I-2013-3
Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovratne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11): GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško (v nadaljevanju: sofinancer). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove investicije pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe: A. Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin; B. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso; C. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote; D. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave; E. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone; F. Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote; G. Namestitev opreme za uvedbo in izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo; H. Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka. Upravičeni stroški investicije morajo znašati vsaj 10.000,00 EUR. Maksimalna višina spodbude znaša 50.000 EUR. 3. Višina razpisanih sredstev Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 175.000,00 EUR. Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč (št. priglasitve SA.34281(2012/X)). 4. Upravičenci in prijavitelji: prijavitelji po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije. 5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega razpisa, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo. Splošni in posebni pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije. Investicije in pogoji pridobitve sredstev morajo ustrezati določilom javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 6. Merila za izbor investicij: ocenjujejo se le investicije, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in za katere prijavitelj pravočasno vloži vlogo. Ob izpolnitvi teh pogojev se bodo sredstva razdeljevala po vrstnem redu vložitve popolnih vlog, do porabe sredstev po tem razpisu. 7. Višina sofinanciranja Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči znaša, v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ: – 30% za velika podjetja, – 40% za srednja podjetja ter – 50% za mikro in mala podjetja. Ne glede na velikost podjetja, višina nepovratne spodbude ne sme presegati 94,00 EUR/MWh letnega prihranka. Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije. 8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od vključno 11. 11. 2013 dalje. Prvo odpiranje vlog bo 12. 11. 2013. Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: GEN-I, d.o.o., Organizacijska enota Nova Gorica, Ul. Vinka Vodopivca 45a, Kromberk, 5000 Nova Gorica. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena s podatki z obrazca za opremo ovojnice, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do zadnjega odpiranja, ki bo 6. 12. 2013. V primeru dodelitve vseh razpisanih sredstev pred zadnjim odpiranjem, bo sofinancer objavil zaključek razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani. Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije. 9. Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh sofinancerja, na naslovu www.gen-i.si. 10. Dodatne informacije: kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Rado Kotar. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi izključno po elektronski pošti, na naslov rado.kotar@gen-i.si.
GEN-I, d.o.o.

AAA Zlata odličnost