Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

3364. Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec, stran 10159.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 24. oktobra 2013 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom Občinski svet Občine Žalec ustanavlja stalna delovna telesa, določa njihovo številčno sestavo, naloge, pristojnosti delovnega telesa in način njihovega dela.
(2) Začasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi številčno sestavo, naloge in pristojnosti delovnega telesa.
(3) Delovna telesa lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte amandmaje iz pristojnosti občinskega sveta, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
(4) Delovna telesa so za svoje delo odgovorna občinskemu svetu in so mu na njegovo zahtevo dolžna poročati o svojem delu.
2. člen
(1) Občinski svet ima stalna delovna telesa, ki so vezana na organizacijo občinske uprave občine in pokrivajo delovna področja notranjih organizacijskih enot občinske uprave.
(2) Občinski svet lahko ustanovi tudi začasno delovno telo.
3. člen
Delovno telo občinskega sveta šteje od 7 do 9 članov.
4. člen
(1) Delovna telesa imenuje občinski svet s sklepom, v katerem določi naloge delovnega telesa, številčno sestavo delovnega telesa, imenuje predsednika in člane delovnega telesa.
(2) Članstvo v delovnem telesu občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
(3) Organizacijo in način dela delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta, delovno telo pa lahko sprejme tudi svoj poslovnik.
(4) Delovna telesa so odbori in komisije občinskega sveta, ki v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja, stališča in predloge.
(5) Člani odborov se imenujejo izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov. Občani, ki so člani odborov, se imenujejo izmed strokovnjakov s posameznega področja dela odbora.
(6) Člani komisije se imenujejo izmed članov občinskega sveta.
(7) Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj osmih članov občinskega sveta.
5. člen
(1) Občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja s sklepom imenuje stalno delovno telo s katerim določi: število članov delovnega telesa ter imenuje predsednika in člane delovnega telesa.
(2) Občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja s sklepom imenuje začasno delovno telo s katerim določi številčno sestavo, naloge, pristojnosti delovnega telesa ter imenuje predsednika in člane delovnega telesa.
(3) Namestnika predsednika imenuje delovno telo na prvi seji izmed svojih članov z večino glasov navzočih članov.
(4) Predsednik sklicuje in vodi seje delovnega telesa, predlaga dnevni red seje delovnega telesa, sodeluje s strokovnimi službami glede priprave gradiva za obravnavo na sejah iz delovnega področja delovnega telesa.
(5) Namestnik predsednika nadomešča predsednika v primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika in pomaga predsedniku pri njegovem delu in opravlja po dogovoru z njim zadeve iz njegovega delovnega področja.
(6) Strokovna, tehnična in administrativna opravila za delovna telesa opravlja strokovni delavec občinske uprave, ki pomaga predsedniku delovnega telesa pri pripravljanju in sklicevanju sej, daje strokovna mnenja, zagotavlja strokovno in dokumentirano obdelavo vprašanj, piše zapisnike sej in opravlja druge zadeve, ki mu jih naloži delovno telo, predsednik ali namestnik predsednika.
6. člen
(1) Delovno telo dela na sejah.
(2) Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo strokovnih služb občinske uprave, na zahtevo občinskega sveta ali na zahtevo ene tretjine članov delovnega telesa.
(3) Delovno telo lahko dela, če je na seji navzoča večina njegovih članov, odločitve pa sprejema z večino glasov vseh prisotnih članov.
II. STALNA DELOVNA TELESA IN NJIHOVE NALOGE
1. Stalni odbori
7. člen
Odbori občinskega sveta so:
– odbor za finance, proračun in premoženje,
– odbor za prostor in gospodarstvo,
– odbor za gospodarske javne službe,
– odbor za negospodarske javne službe.
8. člen
Odbor za finance, proračun in premoženje obravnava predloge odlokov, drugih aktov, poročil, informacij in drugih gradiv ter daje mnenja, stališča in predloge občinskemu svetu v zadevah:
– proračuna občine za posamezno leto;
– zaključnega računa občine;
– računovodskega dela letnega poročila o poslovanju javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je občina;
– splošnih aktov, ki predpisujejo občinske davke, prispevke nadomestila in takse;
– oprostitve plačil obveznosti, če je tako določeno v aktih, ki obveznost določajo;
– zadolževanja in poroštev občine, javnih zavodov in podjetij;
– odpisov dolgov;
– ravnanja z občinskem premoženjem;
– spremljanja stanja na področju gospodarjenja z nepremičninami;
– s področja financ in premoženja občine.
9. člen
Odbor za prostor in gospodarstvo obravnava predloge odlokov, drugih aktov, poročil, informacij in drugih gradiv ter daje mnenja, stališča in predloge občinskemu svetu v zadevah:
– prostorskega razvoja občine in izvedbenih prostorskih aktov;
– prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja;
– prostorske ureditve ter določanja pogojev prostorskega načrtovanja ter umeščanja objektov v prostor;
– urejanja stavbnih zemljišč;
– nadomestil in prispevkov s področja urejanja prostora;
– strategije razvoja občine ter programskih usmeritev razvoja posameznih dejavnosti;
– s področja načrtovanja in izvajanja razvoja občine, pospeševanja in ustvarjanja pogojev za razvoj gospodarstva, obrti in podjetništva, razvoja turizma in njegove promocije, razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter razvoja podeželja;
– proračuna občine iz delovnega področja urejanja prostora in gospodarstva;
– s področja urejanja prostora in gospodarstva.
10. člen
Odbor za gospodarske javne službe obravnava predloge odlokov, drugih aktov, poročil, informacij in drugih gradiv ter daje mnenja, stališča in predloge občinskemu svetu v zadevah:
– urejanja cest, javnih poti in javnih površin;
– zbiranja in odlaganja odpadkov;
– upravljanja z energetskimi in komunalnimi objekti;
– varstva okolja in ohranjanja narave;
– varstva zraka, tal, vodnih virov, varstva pred hrupom;
– varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarne varnosti;
– stanovanjskega gospodarstva, če za to ni ustanovljeno začasno delovno telo;
– organiziranosti, urejanja in delovanja javnih podjetij s področja gospodarskih javnih služb, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je občina;
– poslovanja javnih podjetij s področja gospodarskih javnih služb katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je občina;
– koncesije s področja gospodarskih javnih služb;
– proračuna občine iz delovnega področja gospodarskih javnih služb;
– s področja gospodarskih javnih služb.
11. člen
Odbor za negospodarske dejavnosti obravnava predloge odlokov, drugih aktov, poročil, informacij in drugih gradiv ter daje mnenja, stališča in predloge občinskemu svetu v zadevah:
– predšolske vzgoje in izobraževanja;
– družinske politike;
– osnovnošolske vzgoje in izobraževanja ter glasbenega izobraževanja;
– izobraževanja odraslih;
– kulturne dejavnosti;
– športne dejavnosti;
– zdravstvene dejavnosti in lekarniške dejavnosti;
– preprečevanja zasvojenosti;
– socialnega varstva, varstva starejših in invalidov;
– raziskovalne dejavnosti;
– dejavnosti mladih;
– organiziranosti in delovanja javnih zavodov s področja negospodarskih dejavnosti, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je občina;
– poslovanja javnih zavodov s področja negospodarstva katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je občina;
– koncesije s področja negospodarskih javnih služb;
– cene programov s področja negospodarskih javnih služb;
– investicije s področja negospodarstva;
– proračuna občine iz delovnega področja negospodarskih javnih služb;
– s področja negospodarskih javnih služb.
2. Stalne komisije
12. člen
Občinski svet ima naslednje komisije:
– komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja,
– komisijo za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta,
– komisijo za pritožbe.
13. člen
(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja obravnava in daje mnenja, stališča in predloge iz pristojnosti mandatnih vprašanj, izvolitev in imenovanj, odlikovanj, priznaj in drugih kadrovskih zadev.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– pripravlja sklepe o potrditvi mandatov članov občinskega sveta ter sklepe o potrditvi mandata novega člana občinskega sveta v primeru prenehanja mandata kateremu od članov občinskega sveta;
– občinskemu svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet;
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta in v zvezi s predpisi občine, ki urejajo pravice in obveznosti funkcionarjev;
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, ki niso člani sveta, ter članov Nadzornega odbora občine;
– obravnava predloge svetov javnih zavodov in javnih podjetij za imenovanje ravnateljev ali direktorjev ter izdaja soglasja ali mnenja h kandidaturam, če občinski svet v danem roku ne more obravnavati zahteve za izdajo mnenja ali soglasja;
– opravlja naloge v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije v delu, ki se nanaša na področje integritete in preprečevanja korupcije funkcionarjev občine;
– občinskemu svetu predlaga predlog za podelitev priznanj;
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.
14. člen
(1) Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta oblikuje vsebino statuta občine ter poslovnik občinskega sveta.
(2) Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta opravlja naslednje naloge:
– predlaga sprejem statuta in poslovnika občinskega sveta, spremlja uresničevanje statuta in poslovnika, daje pobude za spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta, razlaga statut občine in poslovnik občinskega sveta;
– obravnava statute pravnih oseb, h katerim daje soglasje občinski svet;
– pripravlja mnenja in predloge iz svoje pristojnosti ter jih posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem;
– obravnava in daje mnenje tudi k normativnim aktom, ki jih sprejema občinski svet, če tako predlaga pristojni odbor, oziroma so mu dodeljena po poslovniku občinskega sveta.
15. člen
(1) Komisija za pritožbe obravnava pritožbe občanov, preverja njihovo utemeljenost, daje predloge za rešitev posameznih vprašanj ter predloge sklepov, ki jih je potrebno sprejeti za odpravo nepravilnosti.
(2) Komisija opravlja tudi delo v zvezi z reševanjem vlog, ki jih odstopi komisija za vloge in pritožbe Predsednika Republike, Državnega zbora Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije in Varuha človekovih pravic.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Delovna telesa občinskega sveta ustanovljena in imenovana na podlagi določil 44. in 51. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) in začasna delovna telesa, ki so bila ustanovljena in imenovana na 2. redni seji občinskega sveta dne 25. novembra 2010 ostanejo v veljavi do konca mandata občinskega sveta.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-0003/2013
Žalec, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost