Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

3340. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva, stran 10106.

Na podlagi šestega odstavka 74. člena in 75. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR in 23/13 – ZZZiv-C) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva
1. člen
V Pravilniku o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 10/08, 51/09, 5/10 in 104/11) se v prvem odstavku 1. člena v prvi alinei besedilo »zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 208/2011 z dne 2. marca 2011 o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredb Komisije (ES) št. 180/2008 in (ES) št. 737/2008 glede seznamov in imen referenčnih laboratorijev EU (UL L št. 58 z dne 3. 3. 2011, str. 29)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1)«.
V tretji alinei se besedilo »zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 433/2011 z dne 4. maja 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 669/2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora (UL L št. 115 z dne 5. 5. 2011, str. 5)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 925/2013 z dne 25. septembra 2013 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 669/2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora (UL L št. 254 z dne 26. 9. 2013, str. 12)«.
2. člen
V osmem odstavku 5. člena se besedilo »zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 151/2011 z dne 18. februarja 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 854/2004 v zvezi s farmsko gojeno divjadjo (UL L št. 46 z dne 19. 2. 2011, str. 17)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1)«.
3. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(1) Pristojbine iz tega pravilnika so prihodek proračuna Republike Slovenije in se vplačajo na podračun, v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
(2) Pri obratih, ki jih v skladu z oceno tveganja uradni veterinar ne nadzoruje vsak mesec, se pristojbine po tem pravilniku zaračunajo ob nadzoru za obdobje od zadnjega nadzora.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-436/2013
Ljubljana, dne 25. oktobra 2013
EVA 2013-2330-0177
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost