Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

3376. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik, stran 10187.

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZUI in 40/12 – ZUJF), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 Odl. US: U-I-186/12-34, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 26. seji dne 30. 10. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik
1. člen
Ceni dnevnih programov predšolske vzgoje na otroka znašajo mesečno:
– za prvo starostno obdobje 490 € mesečno,
– za drugo starostno obdobje 375 € mesečno,
– za razvojni oddelek 962 € mesečno.
Za kombinirane oddelke se uporablja cena za drugo starostno obdobje. Za starše otrok v razvojnem oddelku se uporablja cena za kombinirane oddelke.
2. člen
Cena poldnevnega programa predšolske vzgoje (traja 4 ure) na otroka znaša 216 € mesečno.
3. člen
Stroški neporabljenih živil na otroka v dnevnih programih znašajo 2,20 € dnevno. Stroški neporabljenih živil na otroka v poldnevnih programih znašajo 0,55 € dnevno.
Starši lahko uveljavijo odsotnost otroka do 9. ure zjutraj za naslednji delovni dan. Staršem se za pravočasno javljeno odsotnost odšteje stroške neporabljenih živil v višini odstotka, določenega v odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca. Stroške neporabljenih živil se sorazmerno odšteje tudi ostalim plačnikom.
4. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni ali poldnevni program v vrtcu v Občini Kamnik, se plačilo dodatno zniža, tako da osnova za starše na otroka znaša:
– za prvo starostno obdobje 453 € mesečno,
– za drugo starostno obdobje 327 € mesečno,
– za poldnevni program 205 € mesečno.
Za kombinirane oddelke se uporablja osnova za starše za drugo starostno obdobje. Za razvojni oddelek se uporablja osnova za starše za kombinirane oddelke.
Nastalo razliko zaradi dodatnega znižanja vrtcu krije Občina Kamnik.
Za otroke iz drugih občin, ki so vključeni v vrtec v Občini Kamnik, se plačilo lahko zniža le v primeru pisnega soglasja druge občine, ki je tudi plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev. Pisno soglasje pridobi uprava vrtca.
Pri izstavitvi zahtevka za sofinanciranje iz državnega proračuna se dodatno znižanje ne upošteva.
Polno plačilo za starše, ki imajo otroka v dnevnem ali poldnevnem programu vrtca in ne vložijo vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, je 77% od cene programa iz 1. ali 2. člena tega sklepa, katerega obiskuje otrok.
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 30 dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem oddaje pisne odpovedi. Odpovedni rok se skrajša v primeru predčasnega sprejema drugega otroka na prosto mesto. Pri prestopu otroka iz enega vrtca v drugega znotraj Občine Kamnik se ne upošteva 30 dnevni odpovedni rok.
5. člen
V času med 15. junijem in 15. septembrom tekočega leta se staršem obračuna polovičen znesek plačila, ki je določen v odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca, pod pogojem, da starši vnaprej javijo odsotnost otroka in da je otrok najmanj 30 koledarskih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca. Razliko krije Občina Kamnik iz naslova poletnih rezervacij.
Polovičen znesek plačila, ki je določen v odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca, se staršem obračuna tudi v primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni (težja obolenja in poškodbe), ki terjajo daljše okrevanje, pod pogojem, da je otrok odsoten iz vrtca najmanj 30 koledarskih dni in starši v roku 8 dni od zaključka odsotnosti otroka na upravo vrtca predložijo ustrezna zdravniška potrdila. Znižanje z naslova boleznin za težje primere lahko starši uveljavljajo za največ 90 koledarskih dni. Razliko krije Občina Kamnik.
Pri izstavitvi zahtevka za sofinanciranje iz državnega proračuna se znižanje iz naslova poletnih rezervacij ali odsotnosti zaradi bolezni ne upošteva.
Znižano plačilo vrtca se staršem v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev praviloma prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge na pristojni center za socialno delo. Če starši oddajo vlogo na center za socialno delo pred dejansko vključitvijo otroka v vrtec, se jim prizna občinska subvencija za obdobje od dejanske vključitve do datuma pridobitve pravice do znižanega plačila vrtca v enaki višini, kot določa odločba centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca.
Za otroke iz drugih občin, ki so vključeni v vrtec v Občini Kamnik, se določilo iz prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena uporablja le po predhodnem pisnem soglasju občine, ki je tudi plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev. Pisno soglasje pridobi uprava vrtca.
6. člen
Cene programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik veljajo za vrtce, katerih ustanovitelj oziroma koncendent je Občina Kamnik.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 22/09, 94/09, 33/10, 52/12 in 75/12).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2013 dalje, razen cene programa za razvojni oddelek, ki se uporablja od 1. 9. 2013 dalje.
Št. 602-118/2012
Kamnik, dne 30. oktobra 2013
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost