Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

VIII Pg 4833/2013 Os-4124/13 , Stran 3089
VIII Pg 4833/2013 Os-4124/13
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 24. 10. 2013 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pri tukajšnjem sodišču pod opr. št. VIII Pg 4833/2013. 2. Predmet tožbe je naslednje premoženje: – Družbe Legitimus d.o.o., Beloruska 7, Maribor, mat. št. 3435458000, davčna št.: 17434688, njena osnovna sredstva v višini 964.245,60 EUR, ki se nahajajo na naslovu družbe v Mariboru, Beloruska 7 in sicer: Večnamenski prostor 16, ID posameznega dela stavbe 2713-404-16, Gostinski lokal št. 17, ID posameznega dela stavbe 2713-404-17, Parkirno mesto 109, ID posameznega dela stavbe 2713-404-109, Parkirno mesto 110, ID posameznega dela stavbe 2713-404-110, Parkirno mesto 111, ID posameznega dela stavbe 2713-404-111, Parkirno mesto 112, ID posameznega dela stavbe 2713-404-112, – Nepremičnina-stanovanje, vpisano v zemljiško knjigo za posamezni del stavbe št. 220 v stavbi št. 167, k.o. 681 Pobrežje na naslovu Maribor, Zemljičeva 24 b, – Premičnine družbe Novota d.o.o., Beloruska 7, Maribor, mat. št. 3710866000, davčna št.: 86765701, ki jih je družba pridobila po računu št. 2012-1 z dne 1. 2. 2012, v višini 121.570,00 EUR. 3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. VIII Pg 4833/2013 in v zvezi s sklepom istega sodišča z dne 28. 10. 2013 podaljšalo sklep o začasnem zavarovanju premoženja iz točke 2. tega oklica, vključno s prepovedjo lastnikom in družbenikom pravne osebe Legitimus d.o.o. in Novota d.o.o. pravico razpolaganja s poslovnimi deleži in prepovedjo odtujitve in obremenitve, vpisom v sodni register s tem, da ta začasna odredba velja vse do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku. 4. Osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v 3 mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi. 5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora ter pravico izpodbijati civilno pravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI). 6. V 2 mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice določenega poplačila iz izvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve opravičenja vedeli ali bi mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (četrti odstavek 33. člena ZOPNI). 7. Dan objave oklica: 8. 11. 2013.
Okrožno sodišče v Ljubljani dne 28. 10. 2013

AAA Zlata odličnost