Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

Ob-4135/13 , Stran 3064
Ob-4135/13
Na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, (Uradni list RS, št. 23/05 – ZZDej-UPB2, 15/08, 23/08, 58/08, 77/08, 40/12 – ZUJF) objavljamo
javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju ginekologije in porodništva
1. Koncedent: Občina Piran. 2. Naslov koncedenta: Tartinijev trg 2, 6330 Piran, tel. 05/671-03-17, telefaks 05/671-03-04. 3. Predmet in naslov izvajanja koncesije: nadomestna koncesija za izvajanje javne zdravstvene službe na področju ginekologije in porodništva na območju Občine Piran, in sicer za program v obsegu 1 tima. 4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati po končanem postopku, vendar najkasneje v roku enega meseca. Koncesija se podeljuje za obdobje 7 let, z možnostjo podaljšanja. 5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj: a) Zakonsko predpisani pogoji: – ima ustrezno strokovno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti, ki je predmet razpisa in je usposobljen za samostojno delo; – ni v delovnem razmerju oziroma, bo do začetka opravljanja koncesije po tem razpisu, prekinil delovno razmerje; – mu ni, s pravnomočno sodbo sodišča, prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; – ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre; – da je zagotovljena dostopnost do ordinacijskih prostorov za ljudi s posebnimi oblikami oviranosti; – obvlada slovenski in italijanski jezik. b) Posebni pogoji javnega razpisa: – prevzem vseh opredeljenih oseb dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želele; – prevzem čakalne in naročniške knjige dosedanjega koncesionarja; – prevzem pripadajočega medicinskega osebja, ki sestavlja delovni tim; – začetek opravljanja koncesije po končanem postopku, vendar najkasneje v enem mesecu od sklenitve koncesijske pogodbe; – opravljanje dejavnosti v ordinacijskih prostorih na razpisanem krajevnem območju Lucija. V ta namen bo izbrani prijavitelj najkasneje v roku 15 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije, koncedentu dostavil najemno pogodbo oziroma dokazilo o lastništvu; – prijavitelj še ni izvajalec koncesijske dejavnosti oziroma bo do začetka opravljanja koncesije po tem razpisu, koncesijo oddal; – opravljanje koncesijske dejavnosti vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času. Če je prijavitelj za izvajanje nadomestne koncesije pravna oseba, morata biti poleg ostalih pogojev izpolnjena tudi naslednja pogoja: – da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa; – da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti. 6. Merila za ocenitev prijav: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije. 7. a) Naslov službe ali osebe od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: – razpisna dokumentacija: Občina Piran, Sprejemna pisarna, Tartinijev trg 2, Piran; – dodatne informacije: Občina Piran, Urad za družbene dejavnosti, Ester Nussdorfer, Tartinijev trg 2, Piran, elektronski naslov: ester.nussdorfer@piran.si. b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo prijav, v času uradnih ur sprejemne pisarne Občine Piran. 8. a) Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo prijave: ne glede na način dostave, morajo prijave na razpis prispeti najkasneje do 27. 11. 2013, do 12. ure. b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran. c) Način predložitve prijave: prijava se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naveden prijavitelj in vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za nadomestno zdravstveno koncesijo na področju ginekologije in porodništva št. 160-4/2013«. 9. Datum, čas in kraj odpiranja prijav: 29. 11. 2013, ob 11. uri, Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran – sejna soba št. 33 v II. nadstropju.
Občina Piran

AAA Zlata odličnost