Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

Ob-4125/13 , Stran 3047
Ob-4125/13
Na podlagi 65. in 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11; v nadaljevanju: ZUJIK) in 6. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10, v nadaljevanju: Pravilnik) Ministrstvo za kulturo objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2014 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (projektni razpis, oznaka JPR-Romi-2014)
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet oziroma področje javnega razpisa: predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi. 3. Pomen izrazov Kulturne nepridobitne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava so društva, zveze društev, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. To dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo v prijavnem obrazcu št. 1a ter delujejo na temeljnem področju razpisa vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa. Na tem javnem razpisu lahko nastopa kot prijavitelj kulturnega projekta. Ustvarjalec ali ustvarjalka je fizična oseba, ki ima pridobljen status samozaposlenih v kulturi in to dokazuje s podpisano in ožigosano izjavo v prijavnem obrazcu št. 1b. Na tem javnem razpisu lahko nastopa kot prijavitelj kulturnega projekta. Prijavitelj kulturnega projekta je odgovorni nosilec kulturnega projekta. Kulturni projekt je posamična kulturna dejavnost, ki je v javnem interesu in je namenjena javnosti ter ga je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca. Finančna uravnoteženost kulturnega projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta po stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni obrazložitvi, ujemajo (odhodki = prihodki). Otrok je vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže že prej (povzeto po definiciji 1. člena Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina ZN z resolucijo št. 44/25 z dne 20. 11. 1989). 4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na javni razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki so: 4.1. nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno – umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 1a, ter delujejo na temeljnem področju razpisa vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa (šteje se datum izdaje odločbe pristojne upravne enote). Priporočene priloge: – dokazilo o profesionalnosti (diploma vsaj enega posameznika, vključenega v prijavljeni projekt s področja umetnosti, družboslovja ali humanistike, pogodba o zaposlitvi ali status samozaposlenega v kulturi); – dokazila o dosedanjih uspehih (pridobljene nagrade, priznanja, reference ipd.). ali 4.2. ustvarjalci/ustvarjalke, ki imajo status samozaposlenih v kulturi, kar dokazujejo s podpisano izjavo št. 1b. Priporočena priloga: – dokazila o dosedanjih uspehih (pridobljene nagrade, priznanja, reference ipd.). Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi vse naslednje pogoje: – če so že bili v pogodbenem razmerju z ministrstvom, morajo imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do ministrstva in njegovih proračunskih porabnikov, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 2; – v primeru (so)financiranja kulturnega projekta morajo omogočiti njegovo javno dostopnost, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 3; – ne prijavljajo istega kulturnega projekta, ki je bil že izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu ministrstva ali njegovih proračunskih porabnikov, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 4; – kulturni projekt morajo realizirati do konca leta 2014 in dosledno udejanjati pogodbo z ministrstvom, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 5. 5. Področja dejavnosti kulturnih projektov Izdajateljska in založniška dejavnost Ministrstvo bo podprlo predvsem: – revije in časopise v romskem jeziku, ki obravnavajo izvirne in prevodne leposlovne, esejistične in kritiške prispevke ter izvirne in prevodne prispevke o leposlovju, umetnosti in kulturi, – mladinske revije in časopise v romskem jeziku, ki prispevajo h kulturni vzgoji in izobraževanju otrok in mladine, – izvirna leposlovna esejistična in kritiška dela v maternem jeziku, – izdajo del za otroke v romskem jeziku ali dvojezična dela, – dvojezična prevodna in poljudnoznanstvena leposlovna dela (za odrasle ali mladino), – izvirna in prevodna dela iz humanističnih in družboslovnih ved (posebno tista, ki se nanašajo na jezik, umetnost in kulturo romske skupnosti), – slovarska dela, pomembna za ohranitev posebne kulturne identitete, ki bodo izdelana na podlagi strokovnih jezikovnih zakonitosti (za slovarje) oziroma ob sodelovanju jezikoslovca. Spletne strani Ministrstvo bo podprlo predvsem vzpostavitve novih spletnih strani, namenjenih obveščanju ter objavi člankov (posebno tistih, ki se nanašajo na jezik, umetnost in kulturo romske skupnosti). Dejavnosti kulturnih skupin Ministrstvo bo podprlo predvsem redno delovanje in nastope kulturnih skupin ter usposabljanje mentorjev. Kulturna animacija Ministrstvo bo podprlo delovanje kulturnih animatorjev. Prijavitelj naj k vlogi priloži letni program dela animatorja z romskimi društvi in skupinami. Dejavnosti za ohranjanje jezika Ministrstvo bo podprlo profesionalno zasnovane oziroma vodene dejavnosti za ohranjanje jezika in takšne, ki razvijajo jezikovno kulturo in jezikovno ustvarjalnost na področju romske skupnosti. Mednarodno sodelovanje Ministrstvo bo podprlo mednarodno sodelovanje Romov, ki prispeva k ohranjanju njihove kulturne identitete. Prijavitelj naj vlogi priloži vabilo organizatorja in tujine ter v vlogi pojasniti tudi smiselnost udeležbe. Medsebojno kulturno sodelovanje različnih manjšinskih etničnih skupnosti Ministrstvo bo podprlo kulturno sodelovanje romske skupnosti in različnih drugih manjšinskih etničnih skupnosti ter sodelovanje romske skupnosti z večinskim prebivalstvom, s čim širšim zajetjem različnih vsebin. Predstavitve kulturnih dejavnosti širšemu okolju Ministrstvo bo podprlo predstavitve na čim bolj racionalen in učinkovit način z namenom, da se s kulturo romske skupnosti seznani širše okolje. Prireditve Ministrstvo bo podprlo kakovostne prireditve, ki po svoji vsebini vključujejo čim več prednostnih kriterijev tega javnega razpisa. Predavanja, seminarji ipd. Ministrstvo bo podprlo predavanja in seminarje z romsko tematiko, ki jih bodo izvajali strokovno usposobljeni ali izkušeni predavatelji. Digitalizacija Ministrstvo bo podprlo digitalizirane in spletno dostopne digitalizirane vsebine, prilagojene specifičnim potrebam romske skupnosti v RS. Drugo Ministrstvo bo podprlo tudi projekte, ki jih ni mogoče uvrstiti med zgoraj navedene dejavnosti, pa vendar so pomembne za ohranjanje in razvoj kulture romske skupnosti. 6. Temeljni in prednostni kriteriji razpisa: 6.1. Temeljni kriteriji 1. prispevek k ohranjanju in razvoju kulturne identitete (jezik, ohranjanje in razvoj tradicije in kulture, aktivno vključevanje romske populacije), 2. prispevek h kulturni raznolikosti, 3. integrativno delovanje, 4. ustvarjalnost kot estetski presežek. 6.2 Prednostni kriteriji: 1. kulturna dejavnost otrok, 2. kulturna dejavnost, namenjena otrokom, 3. izvirnost, 4. kulturna dejavnost v jeziku pripadnikov romske skupnosti ali dvojezični projekt, 5. opredeljena ciljna populacija, kateri je projekt namenjen, 6. aktivno vključevanje strokovnjakov in umetnikov, 7. sodelovanje z javnimi organizacijami s področja kulture in vključevanje projekta v javno kulturno infrastrukturo, 8. širjenje informacij o kulturnem življenju, delu in razmišljanjih pripadnikov romske skupnosti; 9. podpora lokalne skupnosti, 10. projekt bo izvedlo romsko društvo, zveza oziroma samozaposleni v kulturi, pripadnik romske skupnosti, 11. pravna oseba je pridobila status delovanja v javnem interesu oziroma samozaposleni/a v kulturi je pridobil/a pravico do plačila prispevkov za socialno zavarovanje. 7. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja Ministrstvo bo izbor kulturnih projektov izvedlo po postopku, kot ga določa Pravilnik. Izbrani in v okviru razpisanih sredstev (so)financirani bodo tisti kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Temeljni in prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnem listu, ki je del razpisne dokumentacije. Prvi temeljni kriterij je ocenjen s točkami od 0 do 10, ostali temeljni kriteriji pa s točkami od 0 do 5. Vsak od prednostnih kriterijev je ocenjen z 0 ali 1 točko. Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla strokovna komisija za kulturno dejavnost posebnih skupin v Republiki Sloveniji, ki ima možnost, da v svojem predlogu pripravi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih projektov. 8. Vrednost sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 90.539,00 EUR oziroma toliko, kot bo vrednost proračunske postavke »Kulturna dejavnost romske skupnosti« v predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije, dela za kulturo, za leto 2014. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015. 10. Razpisni rok Besedilo javnega razpisa z oznako JPR-Romi-2014 se objavi v Uradnem listu RS dne 8. 11. 2013 in na spletnih straneh ministrstva (http://www.mk.gov.si). Razpis se zaključi 9. decembra 2013. Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno dne 9. 12. 2013, in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do dne 9. 12. 2013. Osebno oddane vloge se bodo upoštevale kot pravočasne, če bodo oddane v vložišču ministrstva do 9. 12. 2013 do 12. ure. Nepravočasne vloge se bodo zavrgle. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa, – prijavni obrazec za posamezen kulturni projekt z izjavami, – ocenjevalni list. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, v času uradnih ur ministrstva: v ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Ministrstvo (pristojna uslužbenka) bo zainteresiranim prijaviteljem na njihovo pobudo razpisno dokumentacijo tudi posredovalo. 12. Način prijave, pošiljanja in vsebina vlog 12.1. Prijavitelj mora vlogo za (so)financiranje kulturnega projekta oddati v zaprti ovojnici, ki je na prednji strani označena s pripisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis JPR-Romi-2014«, na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti popolni naziv in naslov prijavitelja. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka. Dopolnitev oziroma sprememba vloge mora biti na ovojnici izrecno označena z navedbo, na kateri razpis in vlogo se nanaša. Vsi podatki vlog, prispelih na javni razpis, so informacija javnega značaja skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, razen tistih delov vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali ocene vloge na podlagi razpisanih meril. Šteje se, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa. Na javnem razpisu lahko z istim projektom kandidira le en prijavitelj. V primeru, da bo več prijaviteljev na javnem razpisu kandidiralo z istim projektom, bodo vse vloge zavržene. 12.2. Prijavitelj mora vlogo za (so)financiranje kulturnega projekta izpolniti na ustreznem prijavnem obrazcu za posamezen kulturni projekt ter mora vsebovati vse obvezne podatke in priloge, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti sestavljena v skladu z 11. točko javnega razpisa. Vloga mora biti vezana na način, ki onemogoča neopazno odstranjevanje ali dodajanje dokumentov. Priporočene so priloge o profesionalnosti (diploma s področja umetnosti, družboslovja ali humanistike, pogodba o zaposlitvi) in o doseženem uspehu (pridobljene nagrade, priznanja, reference ipd.). Za kulturni projekt, ki spada na področje kulturne animacije, naj se priloži tudi letni program dela animatorja z romskimi društvi in skupinami. Za kulturni projekt, ki spada na področje mednarodnega sodelovanja Romov, naj se priložita vabilo tujega organizatorja in utemeljitev smiselnosti udeležbe. Strokovna komisija za kulturno dejavnost posebnih skupin v Republiki Sloveniji bo kulturni projekt ovrednotila in ocenila glede na temeljne in prednostne kriterije v besedilu javnega razpisa za leto 2014 na podlagi obrazložitve prijavitelja ter priloženih obveznih in priporočenih prilog k prijavnemu obrazcu. 13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisno dokumentacijo in potekom javnega razpisa je Marjeta Preželj, tel. 01/400-79-33, elektronska pošta: marjeta.prezelj@gov.si. Pristojna uslužbenka bo v času uradnih ur ministrstva strokovno pomagala v fazi oblikovanja vlog prijavitelja za izvedbo kulturnega projekta skladno z zahtevami javnega razpisa. 14. Odpiranje vlog Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele. Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi, ali je pravočasna ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba), in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa (formalna popolnost). Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, minister zavrže s sklepom. Če je vloga formalno nepopolna, se prijavitelja pozove, da jo dopolni. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Dopolnitev vloge mora vsebovati obvezno oznako, na kateri razpis in vlogo se nanaša. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, minister vlogo zavrže s sklepom. Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih Ministrstva za kulturo RS, Metelkova 4, 1000 Ljubljana, po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranju prispelih vlog lahko prisostvuje prijavitelj oziroma njegov predstavnik. Datum odpiranja prispelih vlog bo objavljen na spletni strani ministrstva. 15. Obveščanje o izboru Ministrstvo najpozneje v dveh mesecih od zaključka odpiranja vlog, prispelih na javni razpis, pisno obvesti prijavitelja o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe ter predlogu strokovne komisije, obvestilo pa lahko vsebuje tudi mnenje strokovne službe. V obvestilu se določi rok, do katerega ima prijavitelj možnost, da se izjavi o navedbah v obvestilu. Obvestilo se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na elektronski naslov, ki je naveden v vlogi. Strokovna komisija obravnava v roku prispele odzive prijaviteljev na obvestilo in oblikuje končni predlog sofinanciranja projektov. Na podlagi končnega predloga strokovne komisije minister izda o vsaki formalno ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega projekta. Z izbranimi prijavitelji se na podlagi odločb o odobritvi sofinanciranja sklenejo pogodbe o financiranju in izvedbi projektov. Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema odločbe vloži tožbo na Upravno sodišče RS. V skladu s petim odstavkom 94. člena ZUJIK je vložitev tožbe dovoljena zaradi bistvenih kršitev postopka, izbire izvajalca, ki ne izpolnjuje pogojev oziroma očitne kršitve kriterijev vrednotenja in ocenjevanja. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. Rezultati javnega razpisa se javno objavijo na spletni strani ministrstva.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost