Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

3368. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka, stran 10173.

Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09, 28/10, 81/11) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 24. oktobra 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 40/13) (v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen
V Pravilniku se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»(1) Komunalni prispevek, odmerjen zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, zaradi obvezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, se zniža za znesek 300 €, kadar zaradi neugodne višinske kote pritličja obstoječega objekta, le tega ni možno gravitacijsko priključiti na javno kanalizacijsko omrežje, brez izvedbe prečrpavanja odpadnih voda v javno kanalizacijo.
(2) Do delne oprostitve plačila komunalnega prispevka po prejšnji točki tega člena, zavezanec ni upravičen, kadar je prečrpavanje odpadnih voda potrebno le zaradi zagotavljanja odvajanja odpadnih voda iz kletne etaže, če prečrpavanje za odvajanje odpadnih voda iz pritličja ter višjih nadstropij objekta, nebi bilo potrebno.
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je upravičen do delne oprostitve plačila komunalnega prispevka iz prve točke tega člena, če iz soglasja, katerega izda upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja izhaja, da je priključitev na javno kanalizacijsko omrežje možna le z izvedbo prečrpavanja odpadnih voda.
(4) Do delne oprostitve plačila komunalnega prispevka po tem členu so upravičeni zavezanci, ki so fizične osebe in katerih nepremičnine na dan začetka veljavnosti še niso priključene na javno kanalizacijsko omrežje.«
3. člen
V 9. členu se dodata nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Stroški vknjižbe hipoteke iz prvega odstavka tega člena in vknjižbe prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičnini iz četrtega odstavka tega člena, gredo v breme zavezanca.
(7) Občina Žalec plača stroške vknjižbe hipoteke in prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičnini, na podlagi vloge zavezanca, vendar se višina dolga zavezanca, ki se zavaruje z ustanovitvijo hipoteke, poveča za stroške vknjižbe hipoteke in prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičnini.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-07-0005/2013
Žalec, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost