Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

3372. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Zgornja Hudinja, stran 10185.

Na podlagi 57. člena in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Zgornja Hudinja
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje obravnavano kot površina za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti znotraj ureditvenega območja katerega prostorsko urejanje opredeljuje Zazidalni načrt Zgornja Hudinja (proj. št. 149/74 ZNG Celje; Uradni list SRS, št. 21/75 s spremembami in dopolnitvami). Lastnik želi na predmetnem zemljišču zgraditi dodatni enodružinski stanovanjski objekt in delavnico. Predmetno zemljišče je locirano znotraj ureditvenega območja, ki je po namembnosti predvsem stanovanjsko, pozidano s prostostoječimi enodružinskimi objekti in obrtnimi delavnicami. Predviden poseg predstavlja zapolnitev območja, za realizacijo namere pa je potrebna sprememba veljavnega prostorskega akta.
2. člen
predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja je prostorska ureditev, ki bo podala urbanistično arhitektonske pogoje za umestitev in gradnjo na zemljišču s parcelnimi številkami 204/5, 204/4, 205/2, 205/1, 206, vse k.o. Spodnja Hudinja.
Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja bo vsebovala besedilo z odlokom in kartografski del v analogni in digitalni obliki. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
3. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
(1) Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
(2) Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
(3) Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja s spremembami in dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 21/75, 22/79, 19/85, 23/86, 34/89, Uradni list RS, št. 69/93, 39/94, 65/94, 24/96, 20/98, 75/98, 78/01, 100/06, 39/08, 31/10, 109/10, 75/12).
4. člen
roki za postopek
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja IPA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi v letu 2014.
5. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja IPA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu, so:
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, Smrekarjeva 1, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska 49, Celje,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje,
– DARS, Slovenija,
– RS, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za IPA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
(4) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
6. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitoja sprememb in dopolnitev PA sta Iztok in Andrej Vaš, Celje.
Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev PA, si je investitor dolžan pridobiti od pooblaščenega izvajalca na svoje stroške. Le-ta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Po končanem postopku je investitor dolžan predati pripravljavcu dva izvoda elaborata v tiskani in digitalni obliki.
7. člen
končne določbe
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-12/2013
Celje, dne 5. novembra 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost