Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

Št. 97/2013 Ob-4100/13 , Stran 3074
Št. 97/2013 Ob-4100/13
Svet Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah razpisuje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. US, 8/96, 18/98 odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 122/07 odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), 25. člena Statuta Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah ter sklepa 4. seje sveta z dne 8. 8. 2013 prosto delovno mesto direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – ima končano visoko strokovno izobrazbo ali univerzitetno izobrazbo skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu in ima pet let delovnih izkušenj, – ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in ima dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – ima opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – ima opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti še življenjepis ter program razvoja centra za mandatno obdobje za katerega se prijavlja. Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje petih let, za to obdobje bo tudi sklenjeno delovno razmerje. Izbrani kandidat nastopi mandat po pridobitvi soglasja ministra, pristojnega za socialno varstvo, in predhodnega mnenja pristojnega organa Občine Šmarje pri Jelšah. Rok za prijavo na razpis je 15 dni od objave razpisa. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah, Rogaška cesta 38, 3240 Šmarje pri Jelšah, z oznako »Ne odpiraj – Razpis za direktorja«. O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po izbiri.
Svet Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah

AAA Zlata odličnost