Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

3357. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, stran 10144.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (ZZ; Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5; Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/11, 40/12, 57/12) ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 24. redni seji dne 24. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov (Uradni list RS, št. 4/97, 35/97, 24/99, 38/01, 46/02, 7/03, 44/08, 104/09; v nadaljevanju: odlok) se v prvem odstavku 1. člena točka I črta besedilo: »,– Podružnična šola Leše«.
2. člen
V 2. členu odloka se pod točko I črta besedilo: »,– Podružnična šola Leše«.
3. člen
V 4. členu odloka se črta besedilo:
» I. Osnovna šola Bistrica je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, na registrskem vložku št.: 1-134-00.
II. Osnovna šola Tržič je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, na registrskem vložku št.: 1-132-00.
III. Osnovna šola Križe je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, na registrskem vložku št.: 1-137-00.«
Drugi odstavek 4. člena odloka postane prvi odstavek 4. člena odloka.
4. člen
Besedilo prvega odstavka 11. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– C/18.120 Drugo tiskanje,
– C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
– G/47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami,
– G/47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami,
– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
– H/49.39 – drug kopenski potniški promet,
– H/52.210 – spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu,
– I/56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi,
– J/58.110 Izdajanje knjig,
– J/58.130 Izdajanje časopisov,
– J/59.140 Izdajanje revij in druge periodike,
– J58.190 Drugo založništvo,
– J/59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
– J/59.140 Kinematografska dejavnost,
– J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
– J/62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
– J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
– M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje,
– M/74.200 Fotografska dejavnost,
– M/74.300 Prevajanje in tolmačenje,
– N/77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup,
– N/77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup,
– N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
– N/77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih pravic,
– N/81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
– N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– P/85.200 – Osnovnošolsko izobraževanje,
– P/85.5 – Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– P/85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– P/85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– P/85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– P/85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– Q/88.910 Dnevno varstvo otrok,
– R/90.010 Umetniško uprizarjanje,
– R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– R/91.011 Dejavnost knjižnic,
– R/93.110 Obratovanje športnih objektov,
– R/93.190 Druge športne dejavnosti,
– R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«
5. člen
Besedilo prvega odstavka 16. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.«
6. člen
Besedilo prvega odstavka 17. člena odloka se spremeni tako, da se črta štirinajsta alinea, ki se glasi:
»– odloča o najemanju kreditov,«
Dosedanja petnajsta in šestnajsta alinea postaneta štirinajsta in petnajsta alinea prvega odstavka 17. člena odloka.
Besedilo prvega odstavka 17. člena odloka se nadalje spremeni tako, da se dodajo šestnajsta, sedemnajsta in osemnajsta alinea, besedilo katerih se glasi:
»– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,«
Dosedanja sedemnajsta alinea postane 19. alinea prvega odstavka 17. člena odloka.
7. člen
Besedilo tretjega odstavka 24. člena odloka se spremeni tako, da se dodajo devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alinea, besedilo katerih se glasi:
»– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji zavoda.«.
Dosedanja devetnajsta alinea postane dvaindvajseta alinea tretjega odstavka 24. člena odloka.
8. člen
Besedilo prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 25. člena odloka se črta.
Besedilo prvega odstavka 25. člena odloka se sedaj glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ostalih veljavnih predpisih.«
Dosedanji peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek 25. člena odloka postanejo drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek 25. člena odloka.
9. člen
V drugem odstavku 26. člena odloka se besedica »60« nadomesti z besedico »osmih«.
10. člen
V 29. členu se za besedilom »učiteljski zbor«, doda besedilo »programski učiteljski zbor,«.
11. člen
V drugem odstavku 30. člena se doda šesta alinea, besedilo katere se glasi:
»– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,«
Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta sedma in osma alinea druga odstavka 30. člena odloka.
12. člen
Za 30. členom odloka se doda 30.a člen odloka z besedilom:
»Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa. Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj.
Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola.«.
13. člen
Besedilo drugega odstavka 40. člena odloka se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, ugotovi zavod v skladu z veljavnimi predpisi. Zavod lahko razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki za vse namene le na podlagi sklepa Sveta zavoda in po predhodni pridobitvi soglasja župana v imenu ustanovitelja.«
V besedilu četrtega odstavka 40. člena odloka se pred piko doda besedilo: »oziroma se način kritja primanjkljaja določi v soglasju z županom v imenu ustanovitelja«.
14. člen
V odloku se za 41. členom doda poglavje »VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM«.
Besedilo in člen tega poglavja odloka se glasijo:
»41.a člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi Občine Tržič,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest, ki so sofinancirana iz proračuna ustanovitelja,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto predložiti letni delovni načrt,
– vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda,
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.«
15. člen
Dosedanja poglavja VII., VIII., IX. in X. postanejo poglavja VIII., IX., X. in XI.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2013
Tržič, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost