Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

Št. 13-1-0004 Ob-4102/13 , Stran 3062
Št. 13-1-0004 Ob-4102/13
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 Odl. US: U-l-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUJPS, 57/12), upoštevaje določila Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11) in 9. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 82/2013), objavlja Občina Gornja Radgona
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona
1. Naziv in naslov naročnika: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, tel. 02/564-38-00, faks: 02/564-38-14, e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si. 2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona v skladu z Odlokom o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona. 3. Vrsta storitve Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo in vključuje: – pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih; – gospodinjsko pomoč; – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. 4. Obseg storitve: predvideni obseg storitve 385 ur. 5. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za določen čas, za dobo 10 let in se lahko podaljša. 6. Predvideni začetek izvajanja: predvideni začetek izvajanja storitve s 1. 4. 2014. 7. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati: – je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija (v nadaljevanju: storitve), – da ima izdelan podroben program dela za izvajanje storitve, – da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve, – da izkazuje finančno in poslovno sposobnost. 8. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: koncesija se razpisuje za območje celotne Občine Gornja Radgona. 9. Število koncesij, ki se podeli na javnem razpisu: na javnem razpisu se podeli ena koncesija za območje celotne Občine Gornja Radgona. 10. Uporabniki storitve, za katere se razpisuje koncesija Uporabniki storitve so občani Občine Gornja Radgona, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Gornja Radgona in imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Do pomoči so upravičeni občani, ki so: – osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje, – osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, – druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, – kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, – hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. 11. Ureditev delovnih razmerij zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. 12. Vrste obveznih dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije: a) splošna dokazila – izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije, – izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije, – izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice, – organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da bo pred začetkom izvajanja storitve zaposlil neposredne izvajalce storitve, ki so to delo do podelitve koncesije opravljali na območju Občine Gornja Radgona pri zadnjem izvajalcu, v skladu s standardi, normativi ter veljavno zakonodajo, – projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I, – izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali prostora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec država ali lokalna skupnost. Objekt mora izpolnjevati minimalne tehnične pogoje v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev, – izjavo, da prevzame uporabnike programa, – ponudbo cene z izračunom cene za socialnovarstveno storitev, oblikovano po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev oziroma izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan v skladu s poskusno določenimi normativi; – izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil največ v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene, – program dela izvajanja storitve, – bančno garancijo za resnost ponudbe, – izjavo o lastništvu vozil. b) Finančna in poslovna dokazila: – letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let, – bonitetno informacijo AJPESa in sicer: – BON – 2 za gospodarske družbe, – BON – 2 za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ali – BON – 1/SP za samostojne podjetnike, – izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti, – izjavo o morebitnih posojilih, ki so bila najeta za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve, – izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo, – izjavo o morebitnih drugih obveznostih. 13. Rok za prijavo na javni razpis: prijava na javni razpis mora biti vložena najpozneje do 5. 12. 2013 na naslov »Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona«. Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je bila prejeta s strani ponudnika najpozneje do 5. 12. 2013, do 12. ure. 14. Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami: – cena storitve na efektivno uro – do 70 točk; – program dela – do 10 točk; – reference ponudnika – do 10 točk, – oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca od območja Občine Gornja Radgona – do 10 točk. 15. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: na podlagi izvedenega javnega razpisa podeli koncesijo najugodnejšemu ponudniku z upravno odločbo občinska uprava. Najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. Pogodbo v imenu koncedenta podpiše župan. 16. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave javnega razpisa: pristojna oseba za dajanje informacij je Janja Osojnik, Svetovalka v občinski upravi, tel. 02/564-38-31, e-posta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si. 17. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu naročnika in na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si. 18. Oprema vloge: ponudnik mora svojo vlogo na javni razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov »Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona« s pripisom »Prijava na javni razpis – Koncesija pomoč družini na domu – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika. 19. Datum odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 5. 12. 2013 ob 13. uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Odpiranje ponudb je javno in se ga lahko udeleži vsak ponudnik na javnem razpisu, kar obvezno izkaže s pisnim pooblastilom ponudnika.
Občina Gornja Radgona

AAA Zlata odličnost