Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

794. Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2013–junij 2014 (DeUDIEU1314)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

795. Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank
796. Uredba o omejevalnih ukrepih za boj proti terorizmu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001
797. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre
798. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov
799. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
800. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja
801. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava
802. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja

Sklepi

803. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije

MINISTRSTVA

804. Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovni usposobljenosti za izdelovanje okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje ter preizkusu strokovnega znanja
805. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

806. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
807. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
808. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)

OBČINE

Beltinci

809. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
810. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini

Bistrica ob Sotli

811. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2013

Črenšovci

812. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2014

Dobrna

813. Odlok o občinskih cestah v Občini Dobrna
814. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna

Dravograd

815. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Dravograd za leto 2013

Gorenja vas-Poljane

816. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja vas - Poljane
817. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane

Lendava

818. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2013

Loški Potok

819. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«

Metlika

820. Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov v Občini Metlika
821. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika

Mokronog-Trebelno

822. Sprememba in dopolnitev Obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Mokronog z dne 29. 1. 2008
823. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Mokronog - Trebelno

Moravske Toplice

824. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju podžupanov

Murska Sobota

825. Cenik potrjenih cen storitev povezanih z obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Mestni občini Murska Sobota
826. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Novo mesto

827. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto

Puconci

828. Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci
829. Cenik o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti

Radeče

830. Odlok o razveljavitvi Odloka o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Radeče
831. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
832. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Radeče
833. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2013
834. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Semič

835. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2013

Sevnica

836. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce v Občini Sevnica
837. Sklep o določitvi vrednosti zemljišč, uporabljenih za gradnjo lokalne gospodarske javne infrastrukture v Občini Sevnica
838. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sodražica

839. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«

Sveti Jurij ob Ščavnici

840. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona

Šalovci

841. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2011

Zagorje ob Savi

842. Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc
843. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZS 33 – Šikovec

Železniki

844. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Železniki
845. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Železniki
846. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Železniki
847. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki za leto 2013

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

20. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške

Ministrstvo za zunanje zadeve

21. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Konvecije o Centru jugovzhodne Evrope za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj ter Protokola o privilegijih in imunitetah Centra jugovzhodne Evrope za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj
22. Obvestilo o začetku veljavnosti Poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (TEŠ – termoelektrarna Šoštanj/B)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti