Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 122-0007/2013-202 Ob-1880/13 , Stran 920
Št. 122-0007/2013-202 Ob-1880/13
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) in Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2013, objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju duševnega zdravja v Občini Ravne na Koroškem za leto 2013
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu. 3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju duševnega zdravja 4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov: – da imajo sedež organizacije ali organizacijske enote v Občini Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje občane Občine Ravne na Koroškem; – da so vpisani v register in imajo dejavnost na področju duševnega zdravja opredeljeno v ustanovitvenih aktih; – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti. Pravico do sofinanciranja programov na področju duševnega zdravja imajo: – društva in druge neprofitne organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju duševnega zdravja, ki izvajajo programe v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne na Koroškem na terenu. 4.1. Merila in kriteriji za izbor Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedene kriterije: – da so prostori izvajalca za izvajanje programa v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk, – da se vsi programi, ki bodo sofinancirani izvajajo na terenu in so namenjeni izključno za zmanjševanje in lajšanje težav v duševnem zdravju občanov Občine Ravne na Koroškem – 30 točk, – dejavnost se kontinuirano izvaja: – do vključno 1 leta – 5 točk, – od 1 do vključno 5 let – 10 točk, – nad 5 let – 15 točk, – program vključuje socialno oskrbo na terenu, ki obsega pomoč pri ohranjanju socialnih stikov ter pomoč v uporabnikovem življenjskem okolju pri raznih domačih opravilih v primerih, ko jih uporabnik zaradi občutnega poslabšanja psihičnega stanja ne zmore sam opravljati – 20 točk, – program vključuje osebno pomoč na terenu, ki zajema svetovanje, urejanje, vodenje ter podporo pri razreševanju osebnih stisk, vključevanju v aktivno življenje, iskanju ustrezne zaposlitve, pomoč pri morebitni upokojitvi, podporo pri nadaljevanju izobraževalnega procesa, pomoč pri uveljavljanju socialno-varstvenih pravic – 20 točk, – program vključuje informativne razgovore, delo s parom, družino ali drugo bližnjo osebo ter zagovorništvo na terenu – 10 točk, – vključenost socialno ogroženih občanov: – program vključuje do 5 občanov – 5 točk, – program vključuje od 10 do 15 občanov – 10 točk, – program vključuje nad 15 občanov – 20 točk. 5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov je 6.721 €. 6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca maja 2013. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12. 2013. 7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno petka, 29. 3. 2013 v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – programi na področju duševnega zdravja – 2013«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem. Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov prijavitelja. 8. Odpiranje ponudb bo v torek, 2. 4. 2013 v pisarni Oddelka za družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. 9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne ponudbe. 10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani, www.ravne.si od vključno petka, 15. 3. 2013. 11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov. 12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali. Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene dejavnosti, tel. 02/82-16-022.
Občina Ravne na Koroškem

AAA Zlata odličnost