Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 14/2013 Ob-1852/13 , Stran 932
Št. 14/2013 Ob-1852/13
Svet Srednje šole Zagorje, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 53. člena ZOFVI (Uradni list RS, 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11), Zakona o uravnoteženju financ – ZUJF (Uradni list RS, 40/12) in sklepa Sveta Srednje šole Zagorje z dne, 5. 3. 2013, razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s 53., 107. a in 145. členom ZOFVI-UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07), z 18. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI-G (Uradni list RS, št. 36/08), 9. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI (ZOFVI-H, Uradni list RS, 58/09 in 65/09-popr.) ter skladno z Zakonom o uravnoteženju financ – ZUJF (Uradni list RS, 40/12). Kandidat/ka mora biti usposobljen za delo z računalnikom in imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske ter druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Delovno razmerje se sklene za določen čas (za čas trajanja mandata), predvideni pričetek dela je 1. 7. 2013. Pisne prijave z overjenimi fotokopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, strokovnem izpitu, nazivu, ravnateljskem izpitu, potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost – ne starejše od 30 dni ter izjavo, da zoper njega/njo ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), s programom vodenja šole oziroma vizijo razvoja in dela šole, z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in s kratkim življenjepisom (CV Europass) pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Srednje šole Zagorje, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za ravnatelja/ico«. Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Svet Srednje šole Zagorje

AAA Zlata odličnost