Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 352-12/07-04 05 Ob-1848/13 , Stran 928
Št. 352-12/07-04 05 Ob-1848/13
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/11, 79/12 in 108/12) s programom razpolaganja, ponovno objavlja
javno dražbo
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, matična številka: 5874505, ID številka za DDV SI11734612, tel. 03/73-38-700 in faks 03/73-38-740. II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je objekt, zgrajen leta 1942, etažnosti K+P+2, na naslovu Lokavec 5, Rimske Toplice, s pripadajočim zemljiščem, ki ga v naravi predstavljajo nepremičnine: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prvotno je objekt služil kot podružnična osnovna šola, ki je bila ukinjena. Kasneje je bil del objekta preurejen za namen skladiščnih prostorov blagovnih rezerv, del pa v tri socialna stanovanja. Objekt je v slabem stanju. V objektu so izdelane elektro instalacije za moč in razsvetljavo in vodovodne instalacije s kanalizacijo. Fekalne vode so speljane v greznico, meteorne vode pa v bližnji vodotok. Objekt ima izdelano tudi strelovodno instalacijo. Objekt je bil ogrevan individualno, s pečmi na trdo gorivo v posameznih prostorih. Objekt je dostopen po lokalnem asfaltnem, v zadnjem delu po makadamskem cestišču. Po dejanski rabi je 1233 m2 kmetijsko zemljišče, ostalo pa pozidano zemljišče. Po namenski rabi pa predstavlja 1120 m2 kmetijsko zemljišče in 503 m2 območje stanovanj. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Laško, Urada za gospodarske javne službe, okolje in prostor št. 352-12/2007, z dne 16. 8. 2012 izhaja, da se nepremičnina nahaja na območju, ki se po Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01 in 98/02) ureja z Odlokom o PUP za Občino Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 96/05, 103/05, 104/06, 51/07, 2/08, 107/08, 33/09, 57/09 in 54/11) in je po osnovni namenski rabi delno stavbno in delno kmetijsko zemljišče. Ob upoštevanju predhodno navedenega bo prodaja na podlagi metode javne dražbe potekala ob upoštevanju pogojev iz 17. do 25. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (postopek prodaje, upoštevanje predkupnih pravic). III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. IV. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje znaša izklicna cena 21.760,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Davek na promet nepremičnin ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. V. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača na TRR Občine Laško, št. 01257-0100003220, v 8 dneh od dneva, ko pristojna upravna enota odobri pravni posel. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa prodajne pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v torek, 9. 4. 2013, v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 10.30. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. IX te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi. VII. Varščina – Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do 8. 4. 2013 do 12. ure vplačati varščino v višini 2176,00 EUR na TRR Občine Laško št. 01257-0100003220. Račun je odprt pri UJP Žalec. – Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. – Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. – V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino. VIII. Pogoji prodaje – Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. – Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno in bo v skladu z zahtevami Zakona o kmetijskih zemljiščih, zaradi varovanja predkupne pravice predkupnih upravičencev iz 23. člena zakona dolžan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe na pristojni Upravni enoti Laško, kjer bo ta ponudba objavljena v nasprotnem primeru se njegova varščina zadrži. – V primeru, da poda izjavo o sprejemu ponudbe na upravni enoti tudi kateri od predkupnih upravičencev oziroma predkupnih upravičencev, ki so po vrstnem redu predkupnih upravičencev iz 23. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih pred uspelim dražiteljem (močnejša predkupna pravica), bo prodajna pogodba sklenjena s predkupnim upravičencem, uspelemu dražitelju pa se povrne vplačana varščina. – Izbrani dražitelj oziroma predkupni upravičenec bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe in poteku roka za uveljavitev predkupne pravice na upravni enoti. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. – Uspeli dražitelj oziroma kupec mora v roku 7 dni od podpisa pogodbe podati vlogo za odobritev pravnega posla na Upravno enoto Laško. – Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da predloži naslednje podatke oziroma dokumente: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba; – potrjen izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od enega meseca, če se prijavi samostojni podjetnik; – potrjen izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od enega meseca, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena pri notarju. X. Podrobnejši pogoji in pravila javne dražbe – Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku. – Nepremičnine bodo prodane po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Dražbo vodi komisija ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnine. Takrat predsednik komisije ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. – Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši voditelj dražbe. XI. Opozorilo: župan Občine Laško lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne varščina brez obresti. XII. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/73-38-700 in 03/73-38-712 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si in obcina@lasko.si. Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe.
Občina Laško

AAA Zlata odličnost