Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 094-1/2013-2 Ob-1920/13 , Stran 911
Št. 094-1/2013-2 Ob-1920/13
Komisija za podelitev Župančičevih nagrad na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08 in 107/09) objavlja
javni razpis
za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2013
Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve s področja umetnosti in kulture, ki pomembno oblikujejo kulturno življenje prebivalcev Mestne občine Ljubljana, kakor tudi za stvaritve, za katere so ustvarjalci prejeli mednarodna priznanja oziroma so s svojim delom pomembno prispevali k upodobitvi, predstavitvi in ugledu mesta Ljubljane doma in v svetu. Mestna občina Ljubljana bo podelila največ štiri (4) Župančičeve nagrade. Mestna občina Ljubljana razpisuje eno (1) Župančičevo nagrado za življenjsko delo za izjemne kulturne stvaritve iz daljšega obdobja, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico Mestne občine Ljubljana in so lahko izjemen kulturni dosežek tudi v mednarodnem merilu, in tri (3) Župančičeve nagrade za dveletno obdobje za izjemne kulturne stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene v obdobju preteklih dveh let (od konca marca 2011 do vključno marca 2013). Župančičevo nagrado lahko prejmejo ustvarjalci z območja Mestne občine Ljubljana. Pobudo za podelitev Župančičevih nagrad lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljub­ljana. V skladu z razpisom lahko za podelitev Župančičevih predlagajo druge kandidate po svoji presoji tudi člani Komisije za podelitev Župančičevih nagrad. Predlagatelji ne morejo predlagati posmrtne nagrade. Dobitnik lahko prejme nagrado samo enkrat in v tekočem letu največ eno priznanje Mestne občine Ljubljana. Pobuda za podelitev Župančičeve nagrade mora vsebovati: – podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo, če je to mogoče; – podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo; – navedbo vrste nagrade: A/ Župančičeva nagrada za življenjsko delo, B/ Župančičeva nagrada za delo iz obdobja preteklih dveh let; – utemeljitev pobude ter morebitna dodatna mnenja tistih, ki pobudo podpirajo. Komisija za podelitev Župančičevih nagrad bo pozvala kandidata, da poda soglasje h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo osebnih podatkov. Če kandidat ne bo podal soglasja, bo pobuda izločena iz nadaljnje obravnave. Javni razpis za podelitev Župančičevih nagrad 2013 in razpisni obrazec bosta od dneva objave v Uradnem listu RS in v glasilu Ljubljana dosegljiva tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana (www.ljubljana.si). Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za kulturo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Ambrožev trg 7, pri sekretarki Komisije za podelitev Župančičevih nagrad Manji Ravbar, po tel. 01/306-48-38 in 01/306-48-45 ter po e-pošti: manja.ravbar@ljubljana.si. Uradne ure po telefonu so vsak dan, od 9. do 11. ure. Pobude za podelitev Župančičevih nagrad 2013 pošljite na razpisnem obrazcu na naslov: Mestna občina Ljubljana – sprejemna pisarna, Komisija za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2013, Adamič Lundrovo nabrežje 2, p.p. 25, 1001 Ljubljana do vključno 15. aprila 2013 (datum poštnega žiga) kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici s pripisom na sprednji strani: »Za razpis: Župančičeve nagrade 2013 – Ne odpiraj!«. Pobudniki bodo o izboru obveščeni v roku 14 dni po izboru.
Komisija za podelitev Župančičevih nagrad

AAA Zlata odličnost