Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 13-020-000082 Ob-1908/13 , Stran 945
Št. 13-020-000082 Ob-1908/13
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije izdaja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev
1. Predmet javnega razpisa Cilj javnega razpisa je podelitev radiofrekvenčnega spektra in z ugodnimi pogoji spodbuditi uvajanje novih širokopasovnih storitev. 1.1 Frekvenčni podpasovi v radiofrekvenčnem pasu 1.800 MHz Predmet javnega razpisa je osem radijskih frekvenčnih podpasov za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve v skladu z odločbo Komisije EU št. 2009/766/ES, spremenjeno s sklepom Komisije EU št. 2011/251/EU, na območju Republike Slovenije v radiofrekvenčnem pasu 1.800 MHz za obdobje do 3. 1. 2016. Natančna navedba radijskih frekvenc: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1.2 Frekvenčna podpasova v radiofrekvenčnem pasu 2.100 MHz Predmet javnega razpisa sta dva parna radijska frekvenčna podpasova za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve, v skladu s sklepom Komisije EU št. 2012/688/EU, na območju Republike Slovenije v radiofrekvenčnem pasu 2.100 MHz za obdobje do 21. 9. 2021. Natančna navedba radijskih frekvenc: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Pogoji in zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik 2.1 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: – ponudnik mora biti vpisan v uradno evidenco operaterjev, – ponudnik mora predložiti formalno popolno in vsebinsko pravilno ponudbo, – ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do agencije, – ponudnik mora biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. 2.2 Zahteve, ki jih mora ponudnik izpolnjevati: – v enem letu po vročitvi odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc mora ponudnik zagotoviti pokrivanje najmanj 30 odstotkov prebivalstva Republike Slovenije s storitvami na dodeljenih frekvencah. 3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe 3.1 Merila za izbiro ponudnikov za frekvenčne podpasove v frekvenčnem pasu 1.800 MHz V postopku javnega razpisa se parni frekvenčni podpasovi v radiofrekvenčnem pasu 1.800 MHz obravnavajo kot abstraktni frekvenčni podpasovi. Ponudniki z oddajo ponudbe ne kandidirajo za konkreten frekvenčni podpas, ampak zgolj za določeno število abstraktnih frekvenčnih podpasov. Ponudnikom, ki bodo na javnem razpisu uspeli, bo agencija frekvenčne podpasove razdelila upoštevaje učinkovito rabo radiofrekvenčnega spektra. V kolikor bo za zagotovitev učinkovite rabe radiofrekvenčnega spektra, to je predvsem zveznost frekvenčnih podpasov različnih operaterjev v radiofrekvenčnem pasu 1.800 MHz, nujna sprememba obstoječih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, bo agencija izvedla ustrezne postopke po uradni dolžnosti. Ponudbe se ocenjujejo v dveh krogih. V prvem krogu lahko ponudniki kandidirajo za največ dva parna frekvenčna podpasova. Agencija izbere najboljše ponudnike upoštevaje spodaj opisana merila. V primeru, da ostane po prvem krogu kateri od frekvenčnih podpasov nepodeljen, agencija izvede drugi krog ocenjevanja ponudb. Agencija izbere najboljše ponudnike upoštevaje spodaj opisana merila. 3.1.1 Ponujena cena za posamezen frekvenčni podpas Agencija bo frekvenčne podpasove podelila glede na višino ponujenega zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine. Ponudnik, ki bo ponudil višji znesek bo imel prednost pred ostalimi ponudniki. Najmanjši znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, ki ga ponudnik lahko ponudi v ponudbi za posamezen parni 5 MHz frekvenčni podpas v radiofrekvenčnem pasu 1.800 MHz, za obdobje do 3. 1. 2016, mora biti večji od 252.340,00 EUR. V ponudbi določi ponujeni znesek za prvi in morebitni drugi krog ocenjevanja ter število frekvenčnih podpasov, za katere kandidira v posameznem krogu. 3.1.2 Količina radiofrekvenčnega spektra v radiofrekvenčnem pasu 1.800 MHz, ki jo ima ponudnik v uporabi na podlagi veljavnih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc V primeru, da bo za frekvenčne podpasove oddanih več ponudb kot je frekvenčnih podpasov na razpolago, ter bodo ponudniki, ki si jim ne bo uspelo zagotoviti frekvenčnega podpasu na podlagi merila ponujene cene, ponudili enako ceno za posamezen frekvenčni podpas, bodo pri dodelitvi posameznega frekvenčnega podpasu imeli prednost tisti ponudniki, ki imajo na podlagi veljavnih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc v uporabi manj radiofrekvenčnega spektra v radiofrekvenčnem pasu 1.800 MHz oziroma ponudniki, ki še nimajo v uporabi radiofrekvenčnega spektra v radiofrekvenčnem pasu 1.800 MHz. 3.1.3 Žreb V primeru, da tudi po merilu količina radiofrekvenčnega spektra v radiofrekvenčnem pasu 1.800 MHz, ki jo ima ponudnik v uporabi na podlagi veljavnih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, agencija ne bo mogla izbrati ponudnika, bo o izbiri med ponudniki, ki so ponudili enako ceno in imajo v uporabi enako količino radiofrekvenčnega spektra v radiofrekvenčnem pasu 1.800 MHz, odločil žreb. Žreb opravi komisija, ki je bila imenovana za vodenje javnega razpisa, dne 10. 5. 2013 ob 10. uri, žrebu pa lahko prisostvujejo tudi zakoniti zastopniki ponudnikov oziroma njihovi pooblaščenci. Žreb se opravi tako, da se evidenčne številke ponudb ponudnikov, med katerimi se opravi žreb, zapišejo na prepognjene listke, ki se v prisotnosti komisije in predstavnikov ponudnikov overijo z žigom agencije. Listki z evidenčnimi številkami ponudb se zaprejo v škatlo, oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebanega ponudnika ter izžrebani listek pokaže prisotnim in ga takoj odda komisiji. O žrebanju se napravi zapisnik, podpišejo ga člani komisije in predstavniki ponudnikov, ki so navzoči. 3.1.4 Spektralna kapa Agencija bo pri dodelitvi parnih frekvenčnih podpasov posameznemu ponudniku upoštevala pravilo, da se lahko posameznemu ponudniku na tem javnem razpisu dodeli največ 2 x 15 MHz parnega radiofrekvenčnega spektra v radiofrekvenčnem pasu 1.800 MHz. 3.2. Merila za izbiro ponudnikov za parne frekvenčne podpasove v frekvenčnem pasu 2.100 MHz V postopku javnega razpisa se parna frekvenčna podpasova v radiofrekvenčnem pasu 2.100 MHz obravnavata kot abstraktna frekvenčna podpasova. V primeru, ko ponudniki z oddajo ponudbe kandidirajo za abstraktni frekvenčni podpas, bo agencija ponudnikoma, ki bosta na javnem razpisu uspela, parna frekvenčna podpasova razdelila upoštevaje učinkovito rabo radiofrekvenčnega spektra. Kolikor bo za zagotovitev učinkovite rabe radiofrekvenčnega spektra, to je predvsem zveznost parnih frekvenčnih podpasov različnih operaterjev v radiofrekvenčnem pasu 2.100 MHz, nujna sprememba obstoječih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, bo agencija izvedla ustrezne postopke po uradni dolžnosti. 3.2.1 Ponujena cena za posamezen parni frekvenčni podpas Agencija bo frekvenčna podpasova podelila glede na višino ponujenega zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine. Ponudnik, ki bo ponudil višji znesek bo imel prednost pred ostalimi ponudniki. Najmanjši znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, ki ga ponudnik lahko ponudi v ponudbi za posamezen parni 5 MHz frekvenčni podpas v radiofrekvenčnem pasu 2.100 MHz, za obdobje do 21. 9. 2021, mora biti večji od 814.000,00 EUR. V ponudbi določi ponujeni znesek in število frekvenčnih podpasov, za katere kandidira. 3.2.2 Količina parnega radiofrekvenčnega spektra v radiofrekvenčnem pasu 2.100 MHz, ki jo ima ponudnik v uporabi na podlagi veljavnih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc V primeru, da bo za frekvenčna podpasova oddanih več ponudb kot je frekvenčnih podpasov na razpolago, ter bodo ponudniki, ki si jim ne bo uspelo zagotoviti frekvenčnega podpasu na podlagi merila ponujene cene, ponudili enako ceno za posamezen frekvenčni podpas, bodo pri dodelitvi posameznega frekvenčnega podpasu imeli prednost tisti ponudniki, ki imajo na podlagi veljavnih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc v uporabi manj parnega radiofrekvenčnega spektra v radiofrekvenčnem pasu 2.100 MHz oziroma ponudniki, ki še nimajo v uporabi radiofrekvenčnega spektra v radiofrekvenčnem pasu 2.100 MHz. 3.2.3 Žreb V primeru, da tudi po merilu količina parnega radiofrekvenčnega spektra v radiofrekvenčnem pasu 2.100 MHz, ki jo ima ponudnik v uporabi na podlagi veljavnih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, agencija ne bo mogla izbrati najboljšega ponudnika, bo o izbiri med ponudniki, ki so ponudili enako ceno in imajo v uporabi enako količino parnega radiofrekvenčnega spektra v radiofrekvenčnem pasu 2.100 MHz, odločil žreb. Žreb opravi komisija, ki je bila imenovana za vodenje javnega razpisa, dne 10. 5. 2013 ob 10. uri, žrebu pa lahko prisostvujejo tudi zakoniti zastopniki ponudnikov oziroma njihovi pooblaščenci. Žreb se opravi tako, da se evidenčne številke ponudb ponudnikov, med katerimi se opravi žreb, zapišejo na prepognjene listke, ki se v prisotnosti komisije in predstavnikov ponudnikov overijo z žigom agencije. Listki z evidenčnimi številkami ponudb se zaprejo v škatlo, oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebanega ponudnika ter izžrebani listek pokaže prisotnim in ga takoj odda komisiji. O žrebanju se napravi zapisnik, podpišejo ga člani komisije in predstavniki ponudnikov, ki so navzoči. 3.2.4 Spektralna kapa Agencija bo pri dodelitvi parnih frekvenčnih podpasov posameznemu ponudniku upoštevala pravilo, da ima vsak ponudnik, skupaj z že izdanimi odločbami o dodelitvi radijskih frekvenc, lahko največ 2 x 20 MHz parnega radiofrekvenčnega spektra v radiofrekvenčnem pasu 2.100 MHz. 4. Znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in način njegovega plačila Ponudniki, ki jim bo agencija z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc dodelila v uporabo frekvenčne podpasove, ki so predmet tega javnega razpisa, morajo ponujeni znesek za učinkovito rabo omejene naravne dobrine poravnati v roku 30 dni od vročitve odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. Ponudniki, ki jim bo v uporabo dodeljen 4,9 MHz frekvenčni podpas v radiofrekvenčnem pasu 1.800 MHz, morajo zanj plačati 98-odstotkov zneska, ponujenega za 5 MHz frekvenčni podpas v radiofrekvenčnem pasu 1.800 MHz v prvem krogu ocenjevanja. 5. Roki in način predložitve ponudb Rok za predložitev ponudb je 15. 4. 2013 do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev ponudb. Ponudbo, ki bo na naslov agencije prispela po poteku roka, bo agencija poslala nazaj pošiljatelju. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, vsak delovni dan od 8.30 do 14. ure oziroma zadnji dan roka do 12. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo pri osebni dostavi izdala potrdilo o prejemu ponudbe. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji. 6. Javno odpiranje: javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi na sedežu agencije: Stegne 7, 1000 Ljubljana, dne 17. 4. 2013, ob 10. uri. 7. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora oddati popolno ponudbo, pripravljeno v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh agencije http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni obliki tudi osebno na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. 8. Kontaktna oseba: Meta Pavšek Taškov, elektronski naslov: info.box@apek.si. 9. Rok za izdajo odločb: Agencija bo o ponudbah odločila z izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc najkasneje v 60 dneh od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost