Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 35060-12/2008-16 04 Ob-1847/13 , Stran 927
Št. 35060-12/2008-16 04 Ob-1847/13
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/11, 79/12 in 108/12) s programom razpolaganja, ponovno objavlja
javno dražbo
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, matična številka: 5874505, ID številka za DDV SI11734612, tel. 03/73-38-700 in faks 03/73-38-740. II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je objekt, etažnosti K+P+1, na naslovu Šmarjeta 8, Rimske Toplice, s pripadajočim zemljiščem, ki ga v naravi predstavljajo nepremičnine: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Objekt je zasnovan kot masivna zidana zgradba. V osnovi je bil objekt zgrajen kot stanovanjska hiša, vendar je bil v zadnjem obdobju namenjen poslovno stanovanjski dejavnosti. V pritličju so bili locirani poslovni prostori zdravstvene postaje, medtem ko je bilo v nadstropju stanovanje. Podstrešje objekta ni izkoriščeno. V kletni etaži je locirana kurilnica. Kletna etaža je dostopna z zunanje strani, za povezavo med etažama v objektu pa so izdelane dvoramne stopnice. Lokacija objekta je zelo dobra. Objekt se nahaja v naselju Šmarjeta v neposredni bližini cerkve in je od regionalne ceste Zidani Most – Celje oddaljen 250 m, od centra Rimskih Toplic pa 1 km. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Laško, št. 35060-12/2008, z dne 16. 8. 2012, izhaja, da se nepremičnina nahaja na območju, ki se po Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01 in 98/02) ureja z Odlokom o PUP za Občino Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 96/05, 103/05, 104/06, 51/07, 2/08, 107/08, 33/09, 57/09 in 54/11) in je po osnovni namenski rabi stavbno zemljišče. III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. IV. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje znaša izklicna cena 79.645,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. V. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača na TRR Občine Laško št. 01257-0100003220, v 15 dneh po sklenitvi pogodbe. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa prodajne pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v torek, 9. 4. 2013, v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 9.30. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. IX te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi. VII. Varščina – Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do ponedeljka, 8. 4. 2013 do 12. ure vplačati varščino v višini 7.964,50 EUR na TRR Občine Laško št. 01257-0100003220. Račun je odprt pri UJP Žalec. – Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. – Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. – V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino. VIII. Pogoji prodaje – Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. – Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. – Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Laško pravico zadržati vplačano varščino. – Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da predloži naslednje podatke oziroma dokumente: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba; – potrjen izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od enega meseca, če se prijavi samostojni podjetnik; – potrjen izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od enega meseca, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena pri notarju. X. Podrobnejši pogoji in pravila javne dražbe – Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku. – Nepremičnine bodo prodane po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Dražbo vodi komisija ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnine. Takrat predsednik komisije ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. – Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši voditelj dražbe. XI. Opozorilo: župan Občine Laško lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne varščina brez obresti. XII. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/73-38-700 in 03/73-38-712 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si in obcina@lasko.si. Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe.
Občina Laško

AAA Zlata odličnost