Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Ob-1855/13 , Stran 938
Ob-1855/13
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02, 15/03), Nacionalnega programa športa RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13), objavlja Mestna občina Novo mesto
javni poziv
za sofinanciranje velikih mednarodnih športnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Novo mesto za leto 2013
1. Predmet poziva: Mestna občina Novo mesto objavlja javni poziv za dodeljevanje proračunskih sredstev za sofinanciranje velikih mednarodnih športnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Novo mesto za leto 2013. 2. Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2013 je 74.000 €. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna. MONM sofinancira tiste prireditve, ki bodo izvedene v letu 2013, v obdobju od 15. 3. 2013 do 15. 8. 2013. Javni poziv je odprt od 15. 3. 2013 dalje, oziroma do porabe proračunskih sredstev. 3. Pogoji za prijavo Pogoji za prijavo na javni razpis in merila za vrednotenje programov in projektov so določeni v Pravilniku o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto. Na javni poziv lahko prijavijo sledeči izvajalci letnega programa športa na lokalnem nivoju sledeči (8. člen Zakona o športu): – športna društva in klubi, – druga društva in organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu. Prijavljeni (v nadaljevanju izvajalci) morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Mestni občini Novo mesto, – da je večina članov društva/kluba prebivalcev Novega mesta, – da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti, – da izvajajo program javnega interesa – Nacionalni program športa v RS, – da prijavljajo prireditev, ki bo v celoti realizirana v letu 2013, v obdobju od 1. 3. 2013 do 30. 9. 2013, na javni površini v MONM, – da prijavitelj ne more za ta isti projekt (prireditev) prejeti nobenih drugih proračunskih sredstev MONM v letu 2013. Prednost pri izbiri bodo imeli prijavitelji, ki bodo prijavili mednarodne športne prireditve, ki: – ki se bodo izvajale daljše časovno obdobje, – so zanimive za prebivalce Novega mesta, – so brezplačne za obiskovalce, – prispevajo k promociji Novega mesta, – pomenijo obogatitev športne ponudbe Novega mesta. Mestna občina Novo mesto si pridružuje pravico, da predlagane termine ali lokacije po potrebi uskladi v sodelovanju s prijavitelji. V primeru slabega vremena mora organizator prireditev izvesti v nadomestnem terminu. Prijavitelj je dolžan poskrbeti za vse potrebno za prijavo prireditev in prireditev izvesti v skladu z veljavnimi predpisi. 4. Rok in način prijave Prijave za dodelitev sredstev morajo prijavitelji poslati v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene prispele najkasneje do 15. 8. 2013, v glavno pisarno Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Na zaprti ovojnici mora biti napisano: – naslov prijavitelja (polni naslov pošiljatelja) – na zadnji strani, – naslov Mestne občine Novo mesto (polni naslov prejemnika), – na sprednji strani z oznako “Ne odpiraj – prijava na javni poziv za sofinanciranje velikih mednarodnih športnih prireditev v MONM v letu 2013. Nepravilno označene in odposlane prijave (ovojnice) ter po roku prispele prijave bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. 5. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013. 6. Datum odpiranja vlog Odpiranje in ocenjevanje prijav bo izvedla strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto, vsakokrat po prejetju vloge na javni poziv. Prijavitelji, ki bodo predložili nepopolne prijave, bodo pisno pozvani, da prijave dopolnijo v roku 5 dni od prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Mestna občina Novo mesto lahko javni poziv po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. Prijavitelji bodo s sklepom Mestne občine Novo mesto obveščeni o višini dodeljenih sredstev. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju mednarodne prireditve za leto 2013. Če se izvajalec ne odzove na poziv se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev za sofinanciranje mednarodne športne prireditve v MONM za leto 2013 (228. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Uradni list RS, št. 50/07). 7. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prejmejo brezplačno v Uradu za šolstvo, šport in mladino, Seidlova cesta 1, ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. uro in 14. uro, v sredo do 16. ure, najkasneje do 15. 8. 2013 in preko portala MONM. 8. Za dodatne informacije lahko izvajalci Mestno občino Novo mesto zaprosijo preko elektronske pošte: ivica.menger@novomesto.si ali preko tel. 07/39-39-211, v času uradnih ur, ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 14. uro, v sredo do 16. ure. Kontaktna oseba je Ivica Menger. 9. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev: izbrani izvajalci, s katerimi bo podpisana pogodba o sofinanciranju mednarodne športne prireditve, morajo strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva občino obvestiti o realizaciji programov s poročili in dokazili.
Mestna občina Novo mesto

AAA Zlata odličnost