Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

836. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce v Občini Sevnica, stran 2953.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 20. člena in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS in 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 19. redni seji dne 27. 2. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtce v Občini Sevnica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v Vrtec Ciciban Sevnica, Enoto vrtca pri Osnovni šoli Krmelj, Enoto vrtca pri Osnovni šoli Blanca in Enoto vrtca pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do dopusta za nego in varstvo otroka v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
Redni vpis otrok v programe vrtca se izvede na podlagi razpisa za vpis otrok v vrtec najmanj enkrat letno, praviloma do konca meseca aprila za naslednje šolsko leto.
Vsakoletni javni vpis novincev v vrtce organ Občine Sevnica, pristojen za predšolsko vzgojo (v nadaljevanju: pristojni organ), uskladi z vrtci.
4. člen
Razpis za vpis otrok v vrtec objavi vrtec na svoji spletni strani in na oglasni deski. Občina Sevnica objavi razpis na spletni strani Občine Sevnica.
5. člen
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
6. člen
Za vpis otrok v vrtce iz 1. člena tega pravilnika se uvede enoten vpis otrok v vrtce in vzpostavi centralna evidenca vpisanih otrok v vrtce. Občina Sevnica v ta namen vzpostavi enoten informacijski sistem za vpis otrok (v nadaljevanju: informacijski sistem).
Enotni vpis otrok v vrtce poteka na način, pod pogoji in postopku, ki je določen s tem pravilnikom.
7. člen
Občina Sevnica zagotavlja vrtcem informacijski sistem za izvedbo postopka vpisa in sprejema otrok v vrtce. Posamezni vrtec vzpostavi evidenco vpisanih otrok in evidenco vključenih otrok. Občina Sevnica vzpostavi centralno evidenco vpisanih otrok in centralni čakalni seznam.
Evidence iz prejšnjega odstavka vsebujejo podatke, ki jih določa Zakon o vrtcih.
8. člen
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu, h kateri morajo biti predloženi zahtevani dokazi.
Vloge dobijo starši na sedežu vrtca, v enotah vrtca ter na spletnih straneh vrtca in Občine Sevnica.
Vlogo odda eden od staršev oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj).
9. člen
Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka.
Vlagatelj v vlogi navede vrtec, v katerega želi vključiti otroka (v nadaljevanju: vrtec prve izbire) in v ta vrtec mora oddati vlogo.
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi drug vrtec, v katerega želi vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire (v nadaljevanju: vrtec druge izbire).
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi, da želi vključiti otroka v katerikoli vrtec iz 1. člena tega pravilnika, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire niti v vrtec druge izbire (v nadaljevanju: vrtec tretje izbire).
Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se upošteva izključno vloga, ki je bila prva vnesena v centralno evidenco vpisanih otrok, za ostale vloge vrtec pisno obvesti vlagatelja, da teh vlog ne bo obravnaval.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti. Vrtec vlogo takoj oziroma najkasneje v 8 dneh po prejemu vloge vnese v informacijski sistem in vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok.
10. člen
V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev, mora vrtec v roku 15 dni po prejemu vloge, vlagatelja pisno obvestiti o prejemu vloge, šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok, o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec. Če v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlagatelja pisno obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta oziroma obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem otrok.
11. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, o datumu vključitve otroka v vrtec in o obveznosti staršev, da ob vključitvi otroka v vrtec predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in o predložitvi odločbe o usmeritvi, če se sprejema otroka s posebnimi potrebami.
12. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku javnega vpisa novincev in med šolskim letom, v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s centralnega čakalnega seznama oziroma če je bilo staršem vseh otrok s centralnega čakalnega seznama ponujeno prosto mesto za otroka, pa so ga starši odklonili ali niso podpisali pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, in je število novo vpisanih otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu.
V primeru, ko o sprejemu otrok odloča komisija, morajo starši vključiti otroka v vrtec s 1. septembrom tekočega leta ali z dnem oblikovanja novega oddelka med šolskim letom oziroma naslednji dan, ko otrok dopolni starostni pogoj za vključitev v vrtec oziroma naslednji dan po poteku starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Otroka s posebnimi potrebami pa morajo starši vpisati v vrtec z dnem, ki je določen v odločbi o usmeritvi otroka v vrtec.
13. člen
Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih.
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
14. člen
Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok. Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
15. člen
Komisija najprej obravnava otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
16. člen
Za preostale vpisane otroke komisija na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro, pod katero se vodi otroka v evidenci vpisanih otrok in je vlagatelj z njo pisno seznanjen.
Čakalni seznam posameznega vrtca velja do oblikovanja centralnega čakalnega seznama.
17. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
18. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
19. člen
Sprejem otrok v vrtec se konča, ko svet vrtca odloči o vseh ugovorih staršev zoper obvestila o prednostnem vrstnem redu.
Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih prve izbire, se v informacijskem sistemu Občine Sevnica za vpis otrok v vrtec čakalne sezname vseh vrtcev, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem otrok v posameznem vrtcu.
Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri določitvi vrstnega reda tudi na centralnem čakalnem seznamu upošteva starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva datum oddaje vloge. Prednost ima, kdor je oddal vlogo prej.
Z dnem oblikovanja centralnega čakalnega seznama prenehajo veljati čakalni seznami v posameznih vrtcih.
Centralni čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.
Centralni čakalni seznam se objavi na oglasnih deskah v vseh vrtcih iz 1. člena tega odloka in na njihovih spletnih straneh ter na spletni strani Občine Sevnica.
20. člen
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v vrtec novo prosto mesto za sprejem otroka v vrtec, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama starše tistega otroka, za katerega so starši navedli ta vrtec kot eno izmed izbir (vrtec prve izbire ali vrtec druge izbire) ali če so se v vlogi opredelili za katerikoli vrtec (vrtec tretje izbire), glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Če je na isti dan prostih več mest v vrtcih, se po prednostnem vrstnem redu izbir vrtcev, ki so jih navedli v vlogi in so ta mesta ustrezna glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program, ki se izvaja v oddelku, starše pozove k podpisu pogodbe.
Vrtec, ki pozove starša otroka po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, razen če je to vrtec prve izbire, pridobi vlogo iz vrtca prve izbire, ob izrecnem privoljenju staršev za prenos vloge, ki je bilo dano v vlogi, ob vpisu otroka.
Podatke o otroku, ki je bil sprejet in vključen s centralnega čakalnega seznama v vrtec druge ali v vrtec tretje izbire, ga vrtec prve izbire izbriše iz svoje evidence vpisanih otrok.
Vrtec, ki ima prosto mesto, pozove starše otrok s centralnega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj, oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva ugotovitve, da ima vrtec prosto mesto. Starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo, v nasprotnem primeru vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz centralnega čakalnega seznama. Vrtec starše pozove k podpisu pogodbe z navadno pošto in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Če starši otroka s centralnega čakalnega seznama, ki so bili pozvani k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku iz prejšnjega odstavka, se ne more šteti, da so umaknili vlogo, in ostanejo na centralnem čakalnem seznamu do vključitve otroka v vrtec oziroma do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan centralni čakalni seznam.
Vrtec, ki je prejel podpisano pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši otroka, mora najkasneje prvi delovni dan po prejemu podpisane pogodbe ažurirati podatke v centralnem čakalnem seznamu.
21. člen
Ne glede na centralni čakalni seznam vrtec med šolskim letom prednostno sprejme na nova prosta mesta v vrtcu otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
22. člen
Dokler velja centralni čakalni seznam, noben vrtec ne sme sprejeti v vrtec otrok, ki niso uvrščeni na centralni čakalni seznam, razen otrok s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ali če starši vseh otrok, ki so na centralnem čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe o vključitvi otroka v vrtec v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe.
23. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in sprejemanja otroka v vrtec se vročajo staršem po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
24. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK
25. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) sestavljajo:
– en predstavnik vrtca, ki ga imenuje ravnatelj vrtca,
– en predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev,
– en predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje župan.
Vsak vrtec imenuje svojo komisijo.
Delo komisije vodi predsednik komisije, ki ga izvolijo člani komisije izmed sebe na svoji prvi seji.
Člani komisije so imenovani za dve leti. Mandat članov komisije začne teči z dnem konstituiranja. Ravnatelj vrtca skliče prvo konstitutivno sejo komisije najkasneje v 15 dneh po imenovanju vseh članov komisije in njihovih namestnikov in prenehanju mandata članom prejšnje komisije.
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
Ravnatelj vrtca pozove najmanj 30 dni pred potekom mandata članom komisije svet zavoda in župana Občine Sevnica, da imenujeta člana komisije in njegovega namestnika.
26. člen
Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– imena navzočih,
– kratek potek dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni vrstni red, kjer se podatki o otrocih objavijo pod šifro otroka.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi. Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec, ki posreduje en izvod zapisnika pristojnemu organu.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
27. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+-----------------------------------------------------+---------+
|           Kriterij            |Št. točk |
+-----------------------------------------------------+---------+
|1. otroci, ki jim je bil odložen vpis v šolo     |  10  |
+-----------------------------------------------------+---------+
|2. otroci, ki so bili uvrščeni na čakalno listo v  |     |
|preteklem letu                    |  9  |
+-----------------------------------------------------+---------+
|3. zaposlenost obeh staršev oziroma starša, če gre  |     |
|za enoroditeljsko družino; starša/starš v primeru  |     |
|enoroditeljske družine, če imata/ima status kmeta;  |     |
|otroci staršev dijakov in študentov; starša/starš  |     |
|sta/je aktivni iskalec zaposlitve          |  8  |
+-----------------------------------------------------+---------+
|4. otroci zadnje leto pred vstopom v šolo      |  7  |
+-----------------------------------------------------+---------+
|5. otroci s stalnim prebivališčem v Občini Sevnica  |  6  |
+-----------------------------------------------------+---------+
|6. družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali  |     |
|več otrok (ne glede na število otrok)        |  5  |
+-----------------------------------------------------+---------+
|7. družina z dvema ali več otroki do 12 let starosti |  4  |
+-----------------------------------------------------+---------+
Dodatni kriteriji:
+-----------------------------------------------------+---------+
|           Vključitev           |Št. točk |
+-----------------------------------------------------+---------+
|September                      |  6  |
+-----------------------------------------------------+---------+
|Oktober                       |  5  |
+-----------------------------------------------------+---------+
|November                       |  4  |
+-----------------------------------------------------+---------+
|December                       |  3  |
+-----------------------------------------------------+---------+
|Januar                        |  2  |
+-----------------------------------------------------+---------+
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
V primeru, da več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva starost otroka. Prednost ima starejši otrok. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva datum oddaje vloge. Prednost ima, kdor je oddal vlogo prej.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Komisije za sprejem otrok, ki so bile imenovane pred uveljavitvijo tega odloka, in mandat članom še ni potekel, nadaljujejo svoje delo do poteka mandata članom komisije.
29. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika, prenehajo veljati Pravilnik o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtec Ciciban Sevnica (Uradni list RS, št. 124/08), Sklep o določitvi kriterijev za sprejem otrok v Enoto vrtca Blanca (sklep občinskega sveta, z dne 14. 4. 2010), Sklep o določitvi kriterijev za sprejem otrok v enoto vrtca pri OŠ Milana Majcna Šentjanž (sklep občinskega sveta z dne 14. 4. 2010), Sklep o določitvi kriterijev za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Krmelj (sklep občinskega sveta z dne 30. 6. 2008).
30. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0017/2012
Sevnica, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti