Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Ob-1897/13 , Stran 891
Ob-1897/13
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 in 3/13),Uredbe (ES) št. 614/2007 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+) Uradni list EU L 149/1 z dne 9. 6. 2007 in Razpisa programa LIFE+ za zbiranje predlogov za leto 2013 (2013/C 47/10) Evropske komisije (Uradni list EU C 47/21 z dne 19. 2. 2013) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavlja
javni razpis
za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE+ za leto 2013
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju Ministrstvo) obvešča upravičence, ki izpolnjujejo določbe Razpisa programa LIFE+ za zbiranje predlogov za leto 2013 (2013/C 47/10) Evropske komisije (Uradni list EU C 47/21 z dne 19. 2. 2013) (v nadaljevanju: razpis Evropske komisije), da lahko zaprosijo za sofinancerska sredstva za izvajanje projektov iz programa LIFE+, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov. Upravičenci, ki se lahko javijo na razpis za sofinanciranje, so vse pravne osebe kot je to določeno v Razpisu Evropske komisije. Upravičenci morajo projektne predloge na Ministrstvo oddati do 24. 5. 2013. 1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE+ za leto 2013. 2. Pogoji za udeležbo – upravičenci morajo oddati projektne predloge za sofinanciranje iz programa LIFE+ za leto 2013 v skladu z Razpisom Evropske komisije, – projektni predlogi morajo obravnavati teme, določene v razpisu Evropske komisije, – upravičenci projektnih predlogov morajo imeti sedež v Republiki Sloveniji, prijaviti pa je možno tudi projekte, v katere so kot pridruženi upravičenci ali sofinancerji vključene pravne osebe iz drugih držav članic EU. 3. Pogoji za dodelitev sredstev iz proračuna R Slovenije: – projektni predlog za sofinanciranje je potrdila Evropska komisija z odločbo, – upravičenec je z Evropsko komisijo sklenil pogodbo o sofinanciranju, – sofinancirajo se akcije projekta, ki se bodo odvijale na ozemlju R Slovenije, – vsebina projektnega predloga je določena z naslednjimi dokumenti: – Uredba (ES) št.614/2007 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+) Uradni list EU L 149/1 z dne 9. 6. 2007, – razpis za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2013 (2013/C 47/10) Evropske komisije (Uradni list EU C 47/21 z dne 19. 2. 2013). 4. Okvirna višina sofinanciranja Ministrstvo bo sofinanciralo projekte v višini največ do 30 odstotkov končne pogodbene vrednosti tistih projektov, ki jih bo potrdila Evropska komisija. Ministrstvo bo sofinanciralo le tiste dejavnosti v projektu, ki se bodo odvijale na ozemlju Republike Slovenije in jih bodo izvajali upravičenci s sedežem v Republiki Sloveniji. V primeru, da upravičenec prijavlja mednarodni projekt, mora Ministrstvu predložiti izsek iz finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidni stroški posameznih dejavnosti, ki se bodo izvajale v Republiki Sloveniji in stroški izvajalcev s sedežem v Republiki Sloveniji. Sredstva za sofinanciranje projektov so predvidena na proračunski postavki 970710-Mednarodni projekti LIFE in sicer v višini razpoložljivega proračuna za posamezno leto. Sredstva se bodo dodeljevala v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08, 99/09 in 3/13). 5. Predvideno obdobje porabe sredstev: sredstva se bodo porabljala po dinamiki podpisanih pogodb do izteka datuma le-teh. Pogodbe se bodo sklepale za različna obdobja in bodo terminsko skladne s pogodbami med Evropsko komisijo in upravičenci. 6. Rok za oddajo projektnih predlogov in način predložitve predlogov: – Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni razpis za sofinanciranje, oddajo projektne predloge v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana s pripisom »ne odpiraj – za razpis LIFE+13«. – Projektni predlogi morajo prispeti na Ministrstvo najkasneje 24. 5. 2013, do 12. ure. – Projektni predlog mora imeti izpolnjene vse obvezne obrazce iz projektne prijave, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji Evropske komisije. – Projektni predlog mora imeti izpolnjen obrazec A6. Na obrazcu A6 morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, vključno z višino zaprošenih sofinancerskih sredstev. Višina sofinancerskih sredstev Ministrstva se v primeru spremembe projektnega predloga, vključno s spremembo njegove finančne konstrukcije ob končni oddaji le-tega, ne more več povečati. Neustrezno predloženih in nepopolnih vlog ministrstvo ne bo obravnavalo. V primeru, da bo upravičenec zaprosil za več kot 30 % celotne pogodbene vrednosti projekta, bo ministrstvo vlogo zavrglo. Predlagatelji bodo pisno obveščeni o dodelitvi sofinancerskih sredstev najpozneje do 10. junija 2013. 7. Podpis pogodbe o sofinanciranju: upravičenci, ki se bodo prijavili na ta razpis in jim bodo odobrena sredstva iz programa LIFE+ za leto 2013 ter bodo z Evropsko komisijo podpisali pogodbo o dodelitvi sredstev, morajo o tem obvestiti Ministrstvo najkasneje v 15 dneh po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo in Ministrstvu predložiti potrjeno verzijo projekta. Ministrstvo bo z upravičencem sklenilo pogodbo za dodelitev sredstev. 8. Projektna dokumentacija Upravičenec mora za pridobitev sofinancerskih sredstev sofinancerju predložiti projektni predlog na obrazcih iz prijavnice kot navedeno pod točko 6. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/index.htm. Kontaktna oseba za LIFE + na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je mag. Julijana Lebez Lozej, tel. 478-74-83 (ali 478-74-75 tajništvo), ali e-pošta: julijana.lebez-lozej@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost