Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 2130-13-0128 Ob-1869/13 , Stran 885
Št. 2130-13-0128 Ob-1869/13
Na podlagi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015, Uradni list RS, št. 87/09, v nadaljevanju: Zakon), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, 20/11 in 57/12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe Komisije (ES) št. 800/08 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo 87. in 88. členov pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah), (UL L št. 800/08 z dne 9. 8. 2008), Sheme državnih pomoči Razvojne podpore Pomurski regiji – regionalni cilji (št. priglasitve: BE01-1783262-2010), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09 in 8/12), Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015 in Sklepa Vlade RS št. 30301-2/2010/6 ter sprememb le-tega, objavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MGRT)
javni razpis
za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015
1. Predmet javnega razpisa 1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanja novih delovnih mest povezanih z začetno investicijo. 2. Investicija se mora izvajati na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej (v nadaljevanju: upravičeno območje). 2. Razpoložljiva sredstva Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2013 znaša 1.556.000 evrov, za leto 2014 pa 3.744.000 evrov. Proračunska sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 960610 – Razvoj Pomurja. Izplačila MGRT so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunski postavki, lahko MGRT razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. 3. Vrednost sofinanciranja Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora biti najmanj 100.000,00 evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 500.000,00 evrov. Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči: – 50 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja, – 40 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in – 30 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja. Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008, ki jo najdete na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF. Na podlagi vsakega pravilno izstavljenega zahtevka za izplačilo bodo izplačana nepovratna sredstva največ v višini odstotka vrednosti pravilno izkazanih upravičenih stroškov, ki bo določen s pogodbo, na podlagi navedb v vlogi na razpis. Kadar je podjetje prejelo pomoč v obliki tveganega kapitala ter v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala zaprosi za pomoč na tem razpisu, znaša najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči do 24 odstotkov upravičenih stroškov naložb ali stroškov ustvarjenih delovnih mest povezanih z investicijo za velika podjetja, izraženo v bruto ekvivalentu dotacije. Za srednja podjetja se tako določena zgornja meja lahko poveča za 8 odstotnih točk in za mala podjetja 16 odstotnih točk, razen za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta. Za mala in srednja podjetja, ki so prejela pomoč v obliki tveganega kapitala ter v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala zaprosijo za pomoč na tem razpisu, torej znaša najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči lahko do največ 40 odstotkov upravičenih stroškov. V primeru, ko bi razlika med najvišjo dovoljeno stopnjo intenzivnosti pomoči iz drugega odstavka te točke in prejšnjem odstavkom te točke presegla skupni znesek vloženega tveganega kapitala, se največja dovoljena višina pomoči, dodeljene na tem razpisu, zmanjša samo za znesek vloženega tveganega kapitala. 4. Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US, 32/12 in 57/12), razen pravnih oseb v javni lasti, in bodo izvedla investicijo na upravičenem območju. Dodatna, podrobnejša opredelitev upravičenih prijaviteljev je v razpisni dokumentaciji, v navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.5.1. 5. Neupravičeni prijavitelji Neupravičeni prijavitelji so prijavitelji: a) ki poslujejo ali imajo registrirano dejavnost na področju ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/00 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17, z dne 21. 1. 2000, str. 22), b) ki poslujejo ali imajo registrirano dejavnost na področju premogovništva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1407/02 z dne 23. julija 2002 o državni pomoči za premogovništvo (UL L št. 205, z dne 2. 8. 2002, str. 1), c) ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244, z dne 1. 10. 2004, str. 0002). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, d) ki delujejo na področju pridelave kmetijskih pridelkov naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter proizvode, ki ustrezajo kodam 4502, 4503 in 4504 za plutaste izdelke, e) ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov kadar je: a. znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, b. pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce, f) ki delujejo na področju jeklarstva in železarstva in se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 29. točki 2. člena Uredbe Komisije (ES) o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL L št. 214, z dne 9. 8. 2008, str. 3), g) ki delujejo na področju industrije sintetičnih vlaken in se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 30. točki 2. člena Uredbe Komisije (ES) o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL L št. 214, z dne 9. 8. 2008, str. 3), h) kadar je pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga, i) za aktivnosti povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo, j) podjetja, katerih lastnik (ne glede na odstotek lastništva) oziroma zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, vključno s sorodniki v ravni črti do kateregakoli kolena ali v stranski črti do tretjega kolena, pripravljal oziroma sodeloval pri pripravi ali spremembi Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015 ali javnega naročila povezanega s programom, k) ki z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost na področju medijev in so skladno z zakonom vpisane v register samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan, l) ki opravljajo samostojno dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno, klinično ali specialistično psihološko dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu z zakonom, m) ki opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo, n) ki opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom, o) ki so prejeli sklep o sofinanciranju investicije na četrtem javnem razpisu za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (Uradni list RS, št. 27/12, z dne 13. 4. 2012, št. Ob-2213/12), vendar niso podpisali pogodbe, p) ki ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine. Podrobna opredelitev neupravičenih prijaviteljev je v Razpisni dokumentaciji, v Navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.5.1. 6. Upravičeni projekti Upravičeni projekti so projekti, ki izpolnjujejo pogoje in merila razpisa in vključujejo naslednje stroške: – nakup strojev in opreme, – nakup nematerialnih naložb, – gradbena dela, – nakup objektov in zemljišč. Podrobna opredelitev upravičenih projektov je v Razpisni dokumentaciji, v Navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.5.2. 7. Neupravičeni projekti Neupravičeni projekti so vsi projekti, ki ne izpolnjujejo meril in pogojev razpisa. V primeru, da se ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje pogojev se vloga zavrne. Če se navedeno ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev se ne podpiše pogodba o sofinanciranju in razveljavi sklep o dodelitvi sredstev oziroma odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Podrobna opredelitev neupravičenih projektov je v Razpisni dokumentaciji, v Navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.5.2. 8. Obdobje za porabo sredstev Obdobje za katerega so namenjena razpisana sredstva sta proračunski leti 2013 in 2014. MGRT bo sofinanciral le upravičene stroške nastale od prejetja sklepa o sofinanciranju do najkasneje 25. 10. 2013 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2013 in upravičene stroške nastale od prejetja sklepa o sofinanciranju do najkasneje 24. 10. 2014 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2014, v primeru dvoletnih pogodb oziroma enoletnih pogodb sklenjenih za sofinanciranje v letu 2014. 9. Upravičeni stroški Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so: – nakup strojev in opreme, – nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa, – gradbena dela, – nakup objektov in zemljišč. Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov je v Razpisni dokumentaciji, v Navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.9 in 2.10. Upravičeni stroški so tisti stroški, ki so nastali in so bili plačani v času od prejema sklepa o sofinanciranju do dneva, ko je bil izdan zahtevek za izplačilo. Strošek je upravičen, če je nastal, je bilo blago dobavljeno oziroma storitev opravljena, je račun plačan in je predmet računa usposobljen za delovanje v obdobju upravičenosti stroškov. 10. Ostali pogoji za dodelitev in izplačilo sredstev 1. Neposreden nakup premoženja podjetja, ki je prenehalo poslovati ali bi prenehalo poslovati, če ne bi bilo prodano, se šteje kot začetna naložba, če je podjetje kupil neodvisen kupec. Pri nakupu podjetja se šteje kot začetna naložba strošek nakupa osnovnih sredstev podjetja, če so kupljena od tretje osebe po tržnih pogojih. 2. Predmet investicijskega projekta mora ostati na upravičenem območju vsaj 3 leta po končani investiciji – v primeru velikih podjetij se ta rok podaljša na 5 let. 3. Materialne in nematerialne investicije, ki so predmet sofinanciranja, se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejemnik državne pomoči, in – vključiti v aktivo podjetja ter se obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo, – kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več kot 25 % kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25 %). Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in njegovim s.p.-jem ali med imetnikom deleža ali delnic gospodarske družbe in gospodarsko družbo, – osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka s pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. Podjetje mora o tem predhodno pridobiti predhodno soglasje MGRT. 4. Prejemnik državne pomoči mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev. 5. Vlagatelj mora imeti na dan oddaje vloge ustrezno registracijo dejavnosti in mora imeti vsa ustrezna dovoljenja in soglasja lastnikov za izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je predmet investicije ter (odvisno od narave del) po zaključku investicije pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo MGRT preverjal pri izvajanju rednih pregledov. 6. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. 7. Storitev, ki so predmet upravičenih stroškov, ne sme izvajati fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p.-ja v svojem s.p. oziroma ne sme biti vzpostavljen odnos stranka/naročnik med imetnikom deleža ali delnic gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami. 8. Projekti, morajo biti vodeni tako, da bo ob zaključku projekta vlagatelj lahko poročal o primerjavi dejanskega stanja projekta začetne investicije s cilji, predstavljenimi v Razpisnem obrazcu št. 3 »Dispozicija projekta« točka 9 »Opis investicije« in pojasnil morebitna odstopanja v primeru le teh; 9. Celotna investicija mora biti vodena tako, da upošteva veljavno zakonodajo oziroma predpise. 11. Merila za izbor projektov Ocena vloge bo sestavljena iz dveh delov. Prvi del ocene predstavlja oceno bonitete podjetja, drugi del pa oceno projekta. Oceno bonitete podjetja bo pridobilo MGRT iz baze podatkov GViN podjetja Bisnode d.o.o. Projekt bo ocenjen po naslednjih kategorijah: A. število novo ustvarjenih delovnih mest, B. namen in cilji investicije, C. vpliv na okolje, D. zgodovina financiranja, E. inovativnost, F. sedež podjetja, G. vrsta investicije. Merila za izbor projektov, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, v navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.21. 12. Odgovornost in obveznosti prejemnika sredstev: odgovornost in obveznosti prejemnikov sredstev so podrobno opredeljene v razpisni dokumentaciji, v navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, zlasti v poglavjih 2.25., 2.26., 2.27. in 2.28. 13. Popolna vloga Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečateno ovojnico in izpolnjene, med seboj vsebinsko in vrednostno usklajene, podpisane ter žigosane dokumente. Navodila za izdelavo popolne vloge so podrobno opredeljena v Razpisni dokumentaciji, v navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.14. 14. Odpiranje in pregled vlog Odpiranje vlog bo predvidoma 17. aprila 2013. Odpiranje vlog bo na sedežu MGRT v Ljubljani in ne bo javno. Vse pravočasno prispele pravilno označene vloge bo odprla in pregledala, popolne pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje minister pristojen za regionalni razvoj. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge bodo zavržene. Formalno nepopolne vloge bodo vrnjene vlagateljem v dopolnitev. Način dopolnjevanja formalno nepopolnih vlog je natančneje določen v razpisni dokumentaciji, v navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.18. 15. Izbor projektov Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje in zahteve iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije in bodo skladne s predmetom, namenom in cilji razpisa, bo po postopku, opisanem v razpisni dokumentaciji, v navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.20, v skladu z merili za izbor projektov, opredeljenimi v razpisni dokumentaciji, v navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.21, ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje predstojnik MGRT. O odobritvi/neodobritvi sredstev za posamezno vlogo oziroma projekt s sklepom odloči predstojnik MGRT. 16. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo sestavljajo: 1. Povabilo k oddaji vloge. 2. Navodilo predlagateljem za izdelavo vloge na javni razpis. 3. Vzorec pogodbe 3.1. Zahtevek za sofinanciranje (Priloga pogodbi št. 1). 3.2. Obvezna vsebina vmesnega poročila (Priloga pogodbi št. 2). 3.3. Stroškovnik projekta s prilogami (Priloga pogodbi št. 3). 3.4. Izjava, da so vse kopije računov in potrdil o plačilu računov enake originalu (Priloga pogodbi št. 4). 3.5. Izjava o odvajanju dohodnine (Priloga pogodbi št. 5). 3.6. Obvezna vsebina zaključnega poročila (Priloga pogodbi št. 6). 4. Razpisni obrazec št. 1: Podatki o vlagatelju in projektu. 5. Razpisni obrazec št. 2: Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji. 6. Razpisni obrazec št. 3: Dispozicija projekta. 7. Razpisni obrazec št. 3a: Zaposlitve. 8. Razpisni obrazec št. 3b: Viri financiranja investicije. 9. Razpisni obrazec št. 3c: Stroškovnik. 10. Oprema ovojnice – vzorec. 11. Izjava o prenosu sedeža podjetja – vzorec. Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko vlagatelji prevzamejo brez plačila na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Na spletni strani MGRT objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije. 17. Dodatne informacije Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sprejemamo oziroma odgovorjena bodo le vprašanja v pisni obliki na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako v Zadevi »4300-531/2012«, najkasneje do 1. 4. 2013, do 10. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni 8. 4. 2013 do 15. ure. 18. Rok in način prijave Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je 15. april 2013, do 12. ure. Enako velja, če je vloga oddana do izteka tega roka priporočeno po pošti. Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj –vloga – 5 JR Pomurje« in s polnim nazivom in naslovom vlagatelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (10. oprema ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice). Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge v vlogi (pogodbe, predračuni, katalogi …) v tujem jeziku, je potrebno priložiti slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko MGRT dodatno zahteva sodno overjen prevod. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure, bodo zavržene in vrnjene vlagatelju. 19. Obveščanje o izboru: vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. 20. Druge določbe: rezultati tega razpisa so javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani MGRT po posredovanju pogodb o sofinanciranju vlagateljem – prejemnikom sredstev v podpis.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost