Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

Št. 54/2013 Ob-1867/13 , Stran 934
Št. 54/2013 Ob-1867/13
Svet zavoda Vrtec Nova Gorica, Kidričeva 34c, 5000 Nova Gorica, na podlagi sklepa Sveta zavoda Vrtca Nova Gorica, ki je bil sprejet na seji 5. 3. 2013, ter v skladu z 58. členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01 – Odl. US, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) in enajsto alineo prvega odstavka 186. člena ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 8/13), razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka za ravnatelja/ico mora za imenovanje za funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, določene v z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01 – Odl. US, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Začetek mandata je 11. 11. 2013. Prijavi na razpis je potrebno priložiti Program vodenja zavoda ter dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – dokazilo o izobrazbi, – dokazilo o nazivu, – dokazilo o strokovnem izpitu, – dokazilo o ravnateljskem izpitu (za ravnatelja/ico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najpozneje v enem letu po začetku mandata), – potrdilo iz kazenske evidence, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev (Ministrstvo za pravosodje), – potrdilo iz kazenske evidence, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zoper spolno nedotakljivost (Okrajno sodišče), – kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in – priložijo pisno soglasje, da lahko Svet Vrtca Nova Gorica preveri podatke iz uradnih evidenc. Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, v zaprti ovojnici, na naslov Svet Vrtca Nova Gorica, Kidričeva 34c, 5000 Nova Gorica, z oznako »Za razpis ravnatelja – Ne odpiraj«. Kandidati bodo pisno obveščeni o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtec Nova Gorica

AAA Zlata odličnost