Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

796. Uredba o omejevalnih ukrepih za boj proti terorizmu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001, stran 2866.

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o omejevalnih ukrepih za boj proti terorizmu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s Skupnim stališčem Sveta 2001/931/SZVP z dne 27. decembra 2001 o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu (UL L št. 344 z dne 28. 12. 2001, str. 93), zadnjič spremenjenim s Sklepom Sveta 2012/765/SZVP z dne 10. decembra 2012 o posodobitvi seznama oseb, skupin in organizacij, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu in o razveljavitvi Sklepa 2012/333/SZVP (UL L št. 337 z dne 11. 12. 2012, str. 50), (v nadaljnjem besedilu: Skupno stališče 2001/931/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo sankcije za prekrške iz te uredbe in Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 z dne 27. decembra 2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (UL L št. 344 z dne 28. 12. 2001, str. 70), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1250/2012 z dne 20. decembra 2012 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (UL L št. 352 z dne 21. 12. 2012, str. 40), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2580/2001/ES).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
Uredba 2580/2001/ES se v Republiki Sloveniji uporablja tudi za osebe, za katere je v prilogi k Skupnemu stališču 2001/931/SZVP določeno, da jih ureja 4. člen Skupnega stališča 2001/931/SZVP.
III. KAZENSKE DOLOČBE
3. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) razen izjem, dopustnih v skladu s 5. in 6. členom Uredbe 2580/2001/ES, in v nasprotju z 2. členom te uredbe ne zamrzne vseh denarnih sredstev, drugega finančnega premoženja in gospodarskih virov, ki pripadajo fizični ali pravni osebi, skupini ali organizaciji, navedeni na seznamu iz tretjega odstavka 2. člena Uredbe 2580/2001 ali v Prilogi k Skupnemu stališču 2001/931/SZVP, ki so v njeni lasti ali s katerimi ta razpolaga (točka (a) prvega odstavka 2. člena Uredbe 2580/2001/ES in 2. člen te uredbe);
b) razen izjem, dopustnih v skladu s 5. in 6. členom Uredbe 2580/2001/ES, in v nasprotju z 2. členom te uredbe da neposredno ali posredno v razpolaganje ali v korist fizični ali pravni osebi, skupini ali organizaciji, navedeni na seznamu iz tretjega odstavka 2. člena Uredbe 2580/2001/ES ali v Prilogi k Skupnemu stališču 2001/931/SZVP, kakršna koli denarna sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarske vire (točka (b) prvega odstavka 2. člena Uredbe 2580/2001/ES in 2. člen te uredbe);
c) razen izjem, dopustnih v skladu s 5. in 6. členom Uredbe 2580/2001/ES, in v nasprotju z 2. členom te uredbe omogoča fizični ali pravni osebi, skupini ali organizaciji, navedeni na seznamu iz tretjega odstavka 2. člena Uredbe 2580/2001/ES ali v Prilogi k Skupnemu stališču 2001/931/SZVP, finančne storitve ali storitve v njeno korist (drugi odstavek 2. člena Uredbe 2580/2001/ES in 2. člen te uredbe);
d) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, ki imajo za cilj ali posledico neposredno ali posredno zaobiti 2. člen Uredbe 2580/2001/ES ali 2. člen te uredbe (3. člen Uredbe 2580/2001/ES in 2. člen te uredbe).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:
a) nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 2580/2001/ES, kakor je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu z 2. členom Uredbe 2580/2001/ES, pristojnim organom, navedenim v prilogi k Uredbi 2580/2001/ES, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek teh pristojnih organov Komisiji EU (prva alinea prvega odstavka 4. člena Uredbe 2580/2001/ES);
b) ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na spletnih straneh iz priloge k Uredbi 2580/2001/ES, pri vsakem preverjanju takih podatkov (druga alinea prvega odstavka 4. člena Uredbe 2580/2001/ES).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
5. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe in Uredbe 2580/2001/ES v okviru svojih pooblastil iz zadev stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija in pristojni nosilci javnih pooblastil.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka organi odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so nastali v zvezi z njim.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in Uredbe 2580/2001/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNI DOLOČBI
6. člen
Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati Uredba o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (Uradni list RS, št. 67/05).
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-11/2013
Ljubljana, dne 13. marca 2013
EVA 2013-1811-0013
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost